Милена Фучеджиева: Сексът и комунизмът 2

Здесь есть возможность читать онлайн «Милена Фучеджиева: Сексът и комунизмът 2» весь текст электронной книги совершенно бесплатно (целиком полную версию). В некоторых случаях присутствует краткое содержание. год выпуска: 2015, ISBN: 9786191641932, издательство: Enthusiast, категория: Современная проза / на болгарском языке. Описание произведения, (предисловие) а так же отзывы посетителей доступны на портале. Библиотека «Либ Кат» — LibCat.ru создана для любителей полистать хорошую книжку и предлагает широкий выбор жанров:

любовные романы фантастика и фэнтези приключения детективы и триллеры эротика документальные научные юмористические анекдоты о бизнесе проза детские сказки о религиии новинки православные старинные про компьютеры программирование на английском домоводство поэзия

Выбрав категорию по душе Вы сможете найти действительно стоящие книги и насладиться погружением в мир воображения, прочувствовать переживания героев или узнать для себя что-то новое, совершить внутреннее открытие. Подробная информация для ознакомления по текущему запросу представлена ниже:

Милена Фучеджиева Сексът и комунизмът 2
 • Название:
  Сексът и комунизмът 2
 • Автор:
 • Издательство:
  Enthusiast
 • Жанр:
  Современная проза / на болгарском языке
 • Год:
  2015
 • Язык:
  Болгарский
 • ISBN:
  9786191641932
 • Рейтинг книги:
  4 / 5
 • Ваша оценка:
  • 80
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
 • Избранное:
  Добавить книгу в закладки

Сексът и комунизмът 2: краткое содержание, описание и аннотация

Предлагаем к чтению аннотацию, описание, краткое содержание или предисловие (зависит от того, что написал сам автор книги «Сексът и комунизмът 2»). Если вы не нашли необходимую информацию о книге — напишите в комментариях, мы постараемся отыскать её.

Историята на Лола Карамихова продължава. Сексът е власт. Властта е секс. В живота на Лола и двете са сделка, в която тя е губеща, но няма как да не подпише. Маруся Докова е влюбена в новия си съпруг, министъра на външните работи на НРБ Орлин Колев, а той сънува сънища, за които никой не бива да знае. Колев се опитва да опитоми двайсетгодишната Лола, примката се затяга около врата й, тайният сблъсък между двамата, за който Маруся не подозира, е на ръба да взриви всичко. Недостижимата мечта за любов и свобода е лабиринт от компромиси, в който Лола се загубва все повече. Едно високопоставено семейство, родено от невидимо насилие, притежава всичко, което човек може да пожелае. Освен едно - достойнство. Липсата на свобода в България е развращаваща даденост.

Милена Фучеджиева: другие книги автора


Кто написал Сексът и комунизмът 2? Узнайте фамилию, как зовут автора книги и список всех его произведений по сериям.

Сексът и комунизмът 2 — читать онлайн бесплатно полную книгу (весь текст) целиком

Ниже представлен текст книги, разбитый по страницам. Система автоматического сохранения места последней прочитанной страницы, позволяет с удобством читать онлайн бесплатно книгу «Сексът и комунизмът 2», без необходимости каждый раз заново искать на чём Вы остановились. Не бойтесь закрыть страницу, как только Вы зайдёте на неё снова — увидите то же место, на котором закончили чтение.

Милена Фучеджиева

Сексът и Комунизмът 2

1.

1988 г.

Избухна фойерверк от шарени светлини, които потъваха в тотален мрак и се появяваха отново в перфектна симетрия. Колкото повече стискаше очи, толкова по-ярки ставаха. Трябваше да ги отвори, за да излезе окончателно от поредното нощно бягство в света на сънищата. В момента, в който го направи, светлините се завъртяха за последно и изчезнаха, но главоболието остана. Погледна настрани и й се зави свят още преди да е тръгнала да се изправя. Мястото до нея беше празно. Слава богу. Беше излязъл отдавна и нямаше да се налага да се преструва, че е свикнала. Измъкна се от огромното легло, залитайки, и се повлече към хола.

Снощи беше поредната от безброй вечери, в които бяха препили и препушили. Този път с повод. Не че имаше значение дали има повод, или не, махаха си главите редовно, това поне беше напълно позволено. Снощният повод беше част от тридневно празнуване на брака на Сашо с американка.

След кратко безмозъчно стърчане в средата на хола Лола реши, че има нужда от друга действителност. От онази действителност, която не съществуваше. Разноцветните светлини се появиха отново за момент, тя премигна и тръгна. Трудно уцели входа за видеокасетата, но успя да си пусне Синди Лаупър. Girls wanna have fun. Момичетата искат да се забавляват. Опита се да си поеме дълбоко дъх и се задави от кашлица. Проклетите цигари.

Трябваше да се освести, сутринта почти си беше отишла. Синди имаше „фън“ по улиците на Ню Йорк, а Лола трябваше да възстанови, да сглоби чувството си за „фън“ в блока на ЦК в квартал „Изток“ така, както сглобяваше легото на сина си. Невинаги успяваше да сглоби дните си в приемливи форми, с легото беше лесно. Втренчи се тъпо в клипа. Синди беше пълничка, но сладка и така безгрижна. Пътят до кухнята и кафето беше дълъг. Отвратителна сутрин.

Сашо, Сашето, любимият приятел на Лола от тийнейджърските й години, беше станал любим и на съпруга й. Току-що се беше прибрал от двугодишен престой в Америка, откъдето си беше довел жена. Беше заминал, неочаквано беше се и върнал, и то с американска съпруга. Това събитие не се връзваше с „ведрата обстановка на свобода и взаимно разбирателство“, която цареше в държавата. Лола не беше виждала баща си от години и беше до такава степен свикнала с мисълта, че няма право да има баща, че не беше сигурна дали някога го е имало. Привилегиите, с които беше обградена, имаха граница от бодлива тел.

Баща й също беше заминал, но никога нямаше да се върне, а тя беше тук. Пътят към него беше отрязан, отсечен, прекъснат и изгорен от някого. Мост не съществуваше. Не ги делеше океан, нито пустиня. На хиляди километри от България бъдещето на баща и дъщеря беше решено в кулите на северен замък, „наследник на Древния Рим“, построен от Иван Грозни през 1547 г. от хора, които не се интересуваха от отделни човешки съдби, а от обща „човеколюбива“ идея. Съдбата на Лола беше част от Голямото Човеколюбие.

Булката на ужасно чаровния Сашо, Анджи, беше скучно и симпатично по американски момиче от български произход, израснало във Вашингтон. Нейният единствен непреодолим чар беше, че беше американка. Идваше от ТАМ, от невъзможната страна на неограничените възможности, за която Лола тайно и безнадеждно мечтаеше. Беше родена в приличен за живеене затвор, в който щеше и да умре. Това беше ненарушима даденост. Анджи беше първата и единствена американка, която Лола беше срещала някога, и това беше събитие, внесло кратка радост и възбуда в света на ограничените възможности.

До онази вечер Анджи беше винаги усмихната с тази детска подкупваща с искреността си, американска усмивка, която всички харесваха. До онази вечер във финландските бунгала в Боровец.

Сашето беше прекрасен, артистичен, високо интелигентен, с бърз ум и иронично чувство за хумор. Лола обожаваше компанията му. Дори и преди да замине за Америка, в него имаше нещо различно, привлекателно и космополитно. Винаги миришеше на хубаво. Начинът му на обличане, излъчването и маниерите му бяха като от видеоклип на „Тиърс фор Фиърс“ Напълно несъвместим със заобикалящата го среда, беше невъзможно да не бъде забелязан. Искреше с присъствие. Беше само на двайсет и две години, няколко години по-малък от нея, но необичайно прозорлив и напълно наясно с ненарушимия ред в държавата. В Америка беше завършил фризьорско училище и умееше да подстригва като бог.

Читать дальше

Похожие книги на «Сексът и комунизмът 2»

Представляем Вашему вниманию похожие книги на «Сексът и комунизмът 2» списком для выбора. Мы отобрали схожую по названию и смыслу литературу в надежде предоставить читателям больше вариантов отыскать новые, интересные, ещё не прочитанные произведения.


libclub.ru: книга без обложки
libclub.ru: книга без обложки
Кани Джеронимо
libclub.ru: книга без обложки
libclub.ru: книга без обложки
Люсиль Картер
Милена Фучеджиева: Сексът и комунизмът
Сексът и комунизмът
Милена Фучеджиева
Орсън Кард: Следотърсачът
Следотърсачът
Орсън Кард
Тери Гудкайнд: Дългът на костите
Дългът на костите
Тери Гудкайнд
Отзывы о книге «Сексът и комунизмът 2»

Обсуждение, отзывы о книге «Сексът и комунизмът 2» и просто собственные мнения читателей. Оставьте ваши комментарии, напишите, что Вы думаете о произведении, его смысле или главных героях. Укажите что конкретно понравилось, а что нет, и почему Вы так считаете.