Людмила Улицка: Сонечка. Бедни роднини

Здесь есть возможность читать онлайн «Людмила Улицка: Сонечка. Бедни роднини» весь текст электронной книги совершенно бесплатно (целиком полную версию). В некоторых случаях присутствует краткое содержание. Город: София, год выпуска: 2004, ISBN: 954-529-321-7, издательство: Колибри, категория: Современная проза / на болгарском языке. Описание произведения, (предисловие) а так же отзывы посетителей доступны на портале. Библиотека «Либ Кат» — LibCat.ru создана для любителей полистать хорошую книжку и предлагает широкий выбор жанров:

любовные романы фантастика и фэнтези приключения детективы и триллеры эротика документальные научные юмористические анекдоты о бизнесе проза детские сказки о религиии новинки православные старинные про компьютеры программирование на английском домоводство поэзия

Выбрав категорию по душе Вы сможете найти действительно стоящие книги и насладиться погружением в мир воображения, прочувствовать переживания героев или узнать для себя что-то новое, совершить внутреннее открытие. Подробная информация для ознакомления по текущему запросу представлена ниже:

Людмила Улицка Сонечка. Бедни роднини
 • Название:
  Сонечка. Бедни роднини
 • Автор:
 • Издательство:
  Колибри
 • Жанр:
  Современная проза / на болгарском языке
 • Год:
  2004
 • Город:
  София
 • Язык:
  Болгарский
 • ISBN:
  954-529-321-7
 • Рейтинг книги:
  4 / 5
 • Избранное:
  Добавить книгу в избранное
 • Ваша оценка:
  • 80
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Сонечка. Бедни роднини: краткое содержание, описание и аннотация

Предлагаем к чтению аннотацию, описание, краткое содержание или предисловие (зависит от того, что написал сам автор книги «Сонечка. Бедни роднини»). Если вы не нашли необходимую информацию о книге — напишите в комментариях, мы постараемся отыскать её.

Людмила Евгениевна Улицка — писателка и сценаристка, е родена в Башкирия през 1943 г. Първите й публикации датират от края на 80-те години, но името й нашумява след излизането на повестта „Сонечка“ (1992), за която е отличена с престижни литературни награди в Италия и Франция. Романът й „Казусът Кукоцки“ е награден през 2001 г. с най-престижната руска литературна премия „Букър“. Книгите й са преведени на повече от 20 езика. Критиката определя творбите й като „проза на нюансите“ и я сравнява с Чехов. Людмила Улицка разкрива с изключителна деликатност човешката психология, вълнуват я проблемите на общуването, безкористната любов, излъганите чувства, тягостната самота и търсеното уединение. Биолог-генетик по образование, тя сякаш пренася съвършената оптическа апаратура в литературния си свят и внимателно проучва човека и вътрешния му живот. На предно място в ценностната й система стои умението да се радваш на живота и в разочарованието, дарбата да откриваш щастието и в нещастието. Литературният й принцип е: без трупове и униние.

Людмила Улицка: другие книги автора


Кто написал Сонечка. Бедни роднини? Узнайте фамилию, как зовут автора книги и список всех его произведений по сериям.

Сонечка. Бедни роднини — читать онлайн бесплатно полную книгу (весь текст) целиком

Ниже представлен текст книги, разбитый по страницам. Система сохранения места последней прочитанной страницы, позволяет с удобством читать онлайн бесплатно книгу «Сонечка. Бедни роднини», без необходимости каждый раз заново искать на чём Вы остановились. Поставьте закладку, и сможете в любой момент перейти на страницу, на которой закончили чтение.

Шрифт:

Интервал:

Закладка:

Сделать

Людмила Улицка

 Сонечка. Бедни роднини

Сонечка

повест

превела София Бранц

Още от малка, почти дете, Сонечка потъна в света на книгите. По-големият й брат Ефрем, домашен остроумец, постоянно повтаряше една и съща шега, остаряла още с раждането си.

— От много четене задникът й прилича на стол, а носът й виси като круша.

За съжаление шегата не беше много преувеличена: носът й наистина беше крушовидно разплут, а самата Сонечка, длъгнеста, широкоплещеста, с кльощави крака и увиснал сплескан задник, ловеше око само откъм бюст — имаше едри женски гърди, рано узрели и някак неуместно лепнати на това кощрамбесто тяло. Сонечка ходеше с раменете напред, прегърбена, носеше широки дрехи — притесняваше я тази ненужна надареност отпред, след като отзад беше дъска.

Състрадателната й по-голяма сестра, отдавна семейна, великодушно говореше за красотата на очите й. Но очите й бяха най-обикновени — малки, кафяви. Наистина имаше изключително гъсти мигли, натежали на подпухналия ръб на клепките в три редички, но те по никакъв начин не я правеха по-красива, дори по-скоро й пречеха, защото късогледата Сонечка от най-ранна възраст носеше очила…

Цели двайсет години, от седем до двайсет и седем, Сонечка прекара в неспирно четене. С всяка книга тя сякаш изпадаше в несвяст и се свестяваше чак на последната страница.

Имаше невероятен читателски талант, а може би и своето рода гениалност. Беше толкова съпричастна към печатното слово, че измислените герои живееха в сърцето й редом с живите близки и тя състрадаваше на благородната мъка на Наташа Ростова до постелята на умиращия княз Андрей със същата сила, с каквато чувстваше и безумното страдание на сестра си, загубила по тъпо недоглеждане четиригодишната си дъщеричка — заприказвала се със съседката и не забелязала как дебелото тромаво момиченце с бавни очи се прекатурило в кладенеца…

Какво беше това — пълно неразбиране на играта, която е в основата на всяко изкуство, умопомрачителна доверчивост на непораснало дете, липса на въображение до степен заличаване на границата между измислицата и реалността или, напротив, толкова захласнато потапяне във фантазното, че всичко извън тази сфера губеше смисъл и съдържание?…

Страстта към четенето, превърнала се в лека форма на умопомрачение, не я оставяше на мира и когато спеше: тя сякаш четеше и насън. Сънуваше увлекателни исторически романи и в хода на действието провиждаше шрифта, чувстваше по странен начин новоредията и многоточията. Това вътрешно превъртане покрай болезнената страст насън дори се усилваше и там тя ставаше пълнокръвна героиня или герой и се изявяваше на едва доловимия предел между авторовата воля, която й беше ясна, и собствения си стремеж за движение, действие, постъпки…

Беше краят на непа[1]. Баща й, потомък на евреин ковач от Белорусия — самороден талант в механиката, дарен и с практически усет, — затвори часовникарската си работилничка и преглътнал вроденото си отвращение към конвейерното производство на каквото и да било, постъпи на работа в часовникарски завод, а за разтуха на непокорната си душа вечер се вглъбяваше в ремонт на уникални механизми, създадени от мъдрите ръце на разнородните му предходници.

Майка й, която до смъртта си носеше глуповата перука[2] под чистата зелена забрадка, тайно шиеше на стария сингер и правеше за съседките прости басмени дрешки, съзвучни с гръмогласното и сиромашко време, изпълнено със страхове, които за нея се въплъщаваха в ужаса от милиционерски проверки.

Сонечка си учеше уроците надве-натри и всеки ден, всеки миг бързаше да се изплъзне от необходимостта да живее в 30-те години, патетични и кресливи, та отнасяше душата си в просторите на руската литература — ту се сриваше в тревожните бездни на опасния Достоевски, ту изплуваше в сенчестите алеи на Тургенев и провинциалните имения, стоплени от безпринципната и щедра любов на, кой знае защо, второразредния Лесков.

Тя завърши библиотекарски техникум, започна работа в подземното хранилище на старата библиотека и беше една от малкото щастливки, която с лека болка от прекъснатата наслада напускаше в края на работния ден прашното и задушно мазе, ненаситила се нито на каталожните картончета, нито на белезникавите читателски заявки, които идваха отгоре, от читалнята, нито на живата тежест на книгите, които носеше с клечкавите си ръце.

Читать дальше

Шрифт:

Интервал:

Закладка:

Сделать

Похожие книги на «Сонечка. Бедни роднини»

Представляем Вашему вниманию похожие книги на «Сонечка. Бедни роднини» списком для выбора. Мы отобрали схожую по названию и смыслу литературу в надежде предоставить читателям больше вариантов отыскать новые, интересные, ещё не прочитанные произведения.


Людмила Улицкая: Сонечка
Сонечка
Людмила Улицкая
Кристофър Франк: Американска нощ
Американска нощ
Кристофър Франк
Людмила Улицкая: Медея и нейните деца
Медея и нейните деца
Людмила Улицкая
Людмила Улицкая: Сонечка. Бедни роднини
Сонечка. Бедни роднини
Людмила Улицкая
Отзывы о книге «Сонечка. Бедни роднини»

Обсуждение, отзывы о книге «Сонечка. Бедни роднини» и просто собственные мнения читателей. Оставьте ваши комментарии, напишите, что Вы думаете о произведении, его смысле или главных героях. Укажите что конкретно понравилось, а что нет, и почему Вы так считаете.