Радослав Колев: Радостния шок

Здесь есть возможность читать онлайн «Радослав Колев: Радостния шок» весь текст электронной книги совершенно бесплатно (целиком полную версию). В некоторых случаях присутствует краткое содержание. категория: Классическая проза / на болгарском языке. Описание произведения, (предисловие) а так же отзывы посетителей доступны на портале. Библиотека «Либ Кат» — LibCat.ru создана для любителей полистать хорошую книжку и предлагает широкий выбор жанров:

любовные романы фантастика и фэнтези приключения детективы и триллеры эротика документальные научные юмористические анекдоты о бизнесе проза детские сказки о религиии новинки православные старинные про компьютеры программирование на английском домоводство поэзия

Выбрав категорию по душе Вы сможете найти действительно стоящие книги и насладиться погружением в мир воображения, прочувствовать переживания героев или узнать для себя что-то новое, совершить внутреннее открытие. Подробная информация для ознакомления по текущему запросу представлена ниже:

libcat.ru: книга без обложки
 • Название:
  Радостния шок
 • Автор:
 • Жанр:
  Классическая проза / на болгарском языке
 • Язык:
  Болгарский
 • Рейтинг книги:
  5 / 5
 • Избранное:
  Добавить книгу в избранное
 • Ваша оценка:
  • 100
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Радостния шок: краткое содержание, описание и аннотация

Предлагаем к чтению аннотацию, описание, краткое содержание или предисловие (зависит от того, что написал сам автор книги «Радостния шок»). Если вы не нашли необходимую информацию о книге — напишите в комментариях, мы постараемся отыскать её.

Радослав Колев: другие книги автора


Кто написал Радостния шок? Узнайте фамилию, как зовут автора книги и список всех его произведений по сериям.

Радостния шок — читать онлайн бесплатно полную книгу (весь текст) целиком

Ниже представлен текст книги, разбитый по страницам. Система сохранения места последней прочитанной страницы, позволяет с удобством читать онлайн бесплатно книгу «Радостния шок», без необходимости каждый раз заново искать на чём Вы остановились. Поставьте закладку, и сможете в любой момент перейти на страницу, на которой закончили чтение.

Шрифт:

Интервал:

Закладка:

Сделать

Радослав Колев

Радостния шок

Това мило уродливо създание на раменете гледа в огледалото с леко пасивен очаквателен поглед.

И така рече Господ, че тази нощ всички вътрешности на всички спящи, неспящи и зрящи старци в града се разбунтуваха и като малки сърдити зародишчета в утробите на майките си, затупкаха отвътре, причинявайки неимоверна болка на старците, която превърна съновиденията им за безкрайни полета щастлив сън — в сиви и ужасяващи кошмари. Накрая червата изригнаха, разкъсвайки утробите си, и най-лошото бе, че старците не умряха, а останаха безпомощно заковани на леглата си, загледани в красотата на собствените си вътрешности, коренящи се в собствените им стомаси, сега разцъфнали и дали плод като пролетни дървета, раждащи се за нов живот. Оставаше им, разбира се, и пронизващата осъдителна физическа болка, която се вля в реката на общата агония на спомените, реката, в която малки златни момиченца с румени бузки влизаха да оцветят въжделенията си, а излизаха старци.

И така тези оживели черва, тези преродени немирници, изпървом срамежливо надничащи иззад прозорците, сега като по общ сигнал ги разбиха и запъплиха по улицата, обримчвайки я в кървава паяжина.

Градът осъмна в кървава премяна; Слънчо надникна иззад хоризонта, окъпвайки го в жизнерадостна слънчева светлина.

Вратата бавно се отвори и оттам се показа главата на майката на Джери. Когато видя впримчената в черва улица, тя беше застигната от изненадата и Радостния Шок. Очите й светнаха и се разшириха, а устните й се разтеглиха в щастлива усмивка, оголвайки два реда остри канибалски зъби, които тя собственоръчно бе изпилила до това състояние с помощта на пила късно снощи.

И така Радостния шок я гръмна и я повали в несвяст.

Рано утрин беше време за училище и Джери, подсвирквайки си весело, с новите дънки, новите белички маратонки и новата чанта отвори вратата, озовавайки се на улицата, преоткрила собствените си вътрешности. Не можейки да отдели очи от прекрасната гледка Джери опита да затвори вратата, но тя се удари в нещо. Джери ядосано погледна към това долу, което пречеше да бъде затворена — Главата на мама. Отново отвори и се опита да затвори, но досадната глава пак си беше там и пречеше. Джери се ядоса и удари вратата с всички сили. Чу се тъп удар и главата леко подскочи, но си остана на място. Джери трясна вратата още веднъж в нея, но пак не успя…

Тогава се обърна и зърна опънатото до краен предел сухожилие, което палаво се бе настанило точно на линията на кръста му само на няколко крачки. На Джери веднага му хрумна чудесната Идея, и той весело се засмя. Продължаваше да се смее, докато свали чантата си и се засили към опънатата струна. Сухожилието пое тежестта му и го изстреля с двойна скорост обратно.

В последния момент преди да стигне вратата Джери скочи във въздуха, стоварвайки се върху нея с краката напред. Чу се тъп хрущящ звук и главата поддаде. Джери падна на земята, но веднага след това, продължавайки да се смее, се засили към сухожилието и отново се стовари върху вратата, затваряйки я до крайност този път, пръсвайки главата на малки черепни късчета и пръски мозък, които се разлетяха навсякъде.

След като беше затворил вратата, Джери, целият опръскан в кръв и мозък, си сложи чантата и се затича към училище за да не закъснее за първия час.

Слънчо вече цял се бе показал и къпеше пременения празнично град в топли, светли, усмихнати честоти.

Информация за текста

© Радослав Колев


Източник: [[http://sf.bgway.com|Библиотеката на Александър Минковски]]


Свалено от „Моята библиотека“ [http://chitanka.info/text/704]

Последна редакция: 2006-08-05 13:53:13

Шрифт:

Интервал:

Закладка:

Сделать

Похожие книги на «Радостния шок»

Представляем Вашему вниманию похожие книги на «Радостния шок» списком для выбора. Мы отобрали схожую по названию и смыслу литературу в надежде предоставить читателям больше вариантов отыскать новые, интересные, ещё не прочитанные произведения.


libclub.ru: книга без обложки
libclub.ru: книга без обложки
Радослав Парушев
libclub.ru: книга без обложки
libclub.ru: книга без обложки
Радослав Райков
libclub.ru: книга без обложки
libclub.ru: книга без обложки
Радослав Колев
libclub.ru: книга без обложки
libclub.ru: книга без обложки
Радослав Колев
libclub.ru: книга без обложки
libclub.ru: книга без обложки
Радослав Колев
Отзывы о книге «Радостния шок»

Обсуждение, отзывы о книге «Радостния шок» и просто собственные мнения читателей. Оставьте ваши комментарии, напишите, что Вы думаете о произведении, его смысле или главных героях. Укажите что конкретно понравилось, а что нет, и почему Вы так считаете.