Еллен Марі Вайсман: Сливове дерево

Здесь есть возможность читать онлайн «Еллен Марі Вайсман: Сливове дерево» весь текст электронной книги совершенно бесплатно (целиком полную версию). В некоторых случаях присутствует краткое содержание. Город: Харків, год выпуска: 2017, ISBN: 978-617-09-3145-0, издательство: Фабула, категория: Историческая проза / на украинском языке. Описание произведения, (предисловие) а так же отзывы посетителей доступны на портале. Библиотека «Либ Кат» — LibCat.ru создана для любителей полистать хорошую книжку и предлагает широкий выбор жанров:

любовные романы фантастика и фэнтези приключения детективы и триллеры эротика документальные научные юмористические анекдоты о бизнесе проза детские сказки о религиии новинки православные старинные про компьютеры программирование на английском домоводство поэзия

Выбрав категорию по душе Вы сможете найти действительно стоящие книги и насладиться погружением в мир воображения, прочувствовать переживания героев или узнать для себя что-то новое, совершить внутреннее открытие. Подробная информация для ознакомления по текущему запросу представлена ниже:

Еллен Марі Вайсман Сливове дерево
 • Название:
  Сливове дерево
 • Автор:
 • Издательство:
  Фабула
 • Жанр:
  Историческая проза / на украинском языке
 • Год:
  2017
 • Город:
  Харків
 • Язык:
  Украинский
 • ISBN:
  978-617-09-3145-0
 • Рейтинг книги:
  3 / 5
 • Ваша оценка:
  • 60
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
 • Избранное:
  Добавить книгу в закладки

Сливове дерево: краткое содержание, описание и аннотация

Предлагаем к чтению аннотацию, описание, краткое содержание или предисловие (зависит от того, что написал сам автор книги «Сливове дерево»). Если вы не нашли необходимую информацию о книге — напишите в комментариях, мы постараемся отыскать её.

Дебютний роман молодої американської письменниці, який перекладено вісьмома мовами і тільки у США опубліковано накладом понад мільйон примірників. Сімнадцятирічна німецька дівчина Крістін за часів Другої світової війни щосили намагається вижити в жорстоких обставинах, подолати голод, холод, уникнути смерті від бомбардувань союзної авіації й ув’язнення до табору Дахау. І при цьому ризикує всім, щоб урятувати своє єдине кохання — єврейського юнака із заможної родини, який відкрив Крістін світ книг і музики. Переклад українською Ольги Тільної

Еллен Марі Вайсман: другие книги автора


Кто написал Сливове дерево? Узнайте фамилию, как зовут автора книги и список всех его произведений по сериям.

Сливове дерево — читать онлайн бесплатно полную книгу (весь текст) целиком

Ниже представлен текст книги, разбитый по страницам. Система автоматического сохранения места последней прочитанной страницы, позволяет с удобством читать онлайн бесплатно книгу «Сливове дерево», без необходимости каждый раз заново искать на чём Вы остановились. Не бойтесь закрыть страницу, как только Вы зайдёте на неё снова — увидите то же место, на котором закончили чтение.

Еллен Марі Вайсман

Сливове дерево

Моїй матері Зігрід — найсильнішій з усіх відомих мені жінок — з величезною любов'ю і захопленням.


Світлій пам'яті любої моєї сестри Каті, за якою тужу щодня.

Слова подяки

Протягом нескінченних годин усамітнення під час написання цього роману я із найбільшим задоволенням уявляла, як ушановуватиму людей, які постійно вірили в мене, і зараз із величезним задоволенням це роблю.

Дякую друзям і родині за те, що не вважали мене божевільною, коли я казала, що працюю над книгою, і за розуміння, коли я не брала слухавку та не телефонувала сама.

Усі, кого тут не названо на ім'я, будь ласка, знайте, що ви також причетні й допомагали мені в цій нелегкій подорожі. Я любитиму вас і буду вдячна вам завжди.

За прочитання чернеток і підтримку моєї впевненості в собі дякую Дугласу Тауну, Джані Чаваусті, Деббі Батисті та Мері Джіаквінто, ДВМ.

Дякую Гарі Чаваусті за те, що розпалив у мені іскру натхнення, й за те, що є моїм «найдавнішим» другом.

Дякую Софії Перинот — автору «Sister Queens» — за дружбу та цінні поради, а також усім, хто разом зі мною «виношував» цю книгу й був завжди поруч, коли я того потребувала.

Особливу подяку висловлюю моєму доброму й блискучому агенту Майклу Кару за те, що надав мені шанс, і за допомогу в редагуванні рукопису. Без нього ця книга ніколи б не вийшла друком. Сподіваюся, ми ще колись пообідаємо разом і тоді я вже не буду так нервувати. Також я хочу подякувати Майкловій колезі Катрін Бойл за те, що надала притулок моєму роману.

Я навічно в боргу перед своїм милостивим і передбачливим видавцем Джоном Скогнамігліо за те, що зробив мою мрію реальністю. Його високо кваліфікована експертна думка, разом із гострим оком мого редактора Дебри Роф Кейн, підняли книгу на висоти, про які я навіть і не мріяла.

Також висловлюю свою вдячність усім членам команди видавництва «Kensington» за плідну роботу з перетворення мого рукопису на справжню книгу.

Ніколи не знайти мені відповідних слів, аби подякувати своєму наставнику Вільяму Ковальскі — премійованому автору «Eddie's Bastard». Без його велетенського таланту й безмірного терпіння цей роман не існував би. Дякую за те, що навчили мене завжди повертатися на «правильну стежину» й бути оповідачем. Я буду завжди вдячна за ваше мудре наставництво, щиру великодушність, а особливо за дружбу.

Моїй любій мамі Зігрід дякую за те, що дала мені твердий ґрунт під ногами. Ти зростила мене в любові, навчила поваги й готовності до тяжкої праці та вселила віру в те, що все можливо, коли наполегливо йти до мети. Ти — надія й натхнення для всіх, хто тебе знає. Сподіваюся, ти пишаєшся мною, хоча б наполовину так, як я — тобою. Дякую за невтомне оповідання історій і за віру в те, що я маю в собі щось таке, що допоможе переповісти їх усьому світу. Цей роман є зізнанням у коханні прекрасній місцині, де ти виросла, та вшануванням пам'яті бабусі й дідуся. Можливо, він відновить справедливість щодо них.

Своєму батькові Теду я вдячна за те, що завжди був поруч, за любов і відчуття убезпеченості, котрими було сповнене моє вільне для мрій дитинство. Дякую за численні подорожі до Німеччини, за те, що передав мені любов до озера й утаємничив у неймовірні родинні згадки.

Дякую моєму старшому братові Біллу, одному з найкращих людей, яких я знаю, за те, що на тебе завжди можна розраховувати. Разом ми з тобою багато через що пройшли, і я люблю тебе всім серцем. Невістці Іоні вдячна за любов, підтримку та готовність вислухати.

Милий і коханий Білле, мій чоловік, найкращий друг і співучасник, ти — найдобріша й найвеликодушніша людина з усіх, кого я знаю. Я пишаюся тим, що є твоєю дружиною. Дякую, що беззаперечно й без вагань підтримував мене протягом усіх довгих років написання цієї книги і що не скаржився, коли в нас стільки разів був тільки суп із сандвічами на обід. Дякую за твоє вірне кохання, за те, що довгими роками разом зі мною плив бурхливим житейським морем, за нескінченне бабрання в історії нацизму та Другої світової війни, за те, що ніколи не сумнівався в мені, особливо коли я сама в себе не вірила. Я пишаюся нами й кохатиму тебе до свого останнього дня.

І нарешті, сердечно дякую своїм найкращим дітям, Бену, Джессі та Шане, й дорогоцінним онукам, Рилі та Харперу, за те, що можу пишатися ними, за їхню повсякчасну любов і підтримку, попри все. І дня не проходить без того, щоб я не подякувала Господу за можливість бути вашою матусею та бабусею. Ви — моє життя, мій світ, моя надія. Люблю вас усім своїм єством!

Читать дальше

Похожие книги на «Сливове дерево»

Представляем Вашему вниманию похожие книги на «Сливове дерево» списком для выбора. Мы отобрали схожую по названию и смыслу литературу в надежде предоставить читателям больше вариантов отыскать новые, интересные, ещё не прочитанные произведения.


Отзывы о книге «Сливове дерево»

Обсуждение, отзывы о книге «Сливове дерево» и просто собственные мнения читателей. Оставьте ваши комментарии, напишите, что Вы думаете о произведении, его смысле или главных героях. Укажите что конкретно понравилось, а что нет, и почему Вы так считаете.