Луи Ламур: Сребърният каньон

Здесь есть возможность читать онлайн «Луи Ламур: Сребърният каньон» весь текст электронной книги совершенно бесплатно (целиком полную версию). В некоторых случаях присутствует краткое содержание. категория: Вестерн / на болгарском языке. Описание произведения, (предисловие) а так же отзывы посетителей доступны на портале. Библиотека «Либ Кат» — LibCat.ru создана для любителей полистать хорошую книжку и предлагает широкий выбор жанров:

любовные романы фантастика и фэнтези приключения детективы и триллеры эротика документальные научные юмористические анекдоты о бизнесе проза детские сказки о религиии новинки православные старинные про компьютеры программирование на английском домоводство поэзия

Выбрав категорию по душе Вы сможете найти действительно стоящие книги и насладиться погружением в мир воображения, прочувствовать переживания героев или узнать для себя что-то новое, совершить внутреннее открытие. Подробная информация для ознакомления по текущему запросу представлена ниже:

libcat.ru: книга без обложки
 • Название:
  Сребърният каньон
 • Автор:
 • Жанр:
  Вестерн / на болгарском языке
 • Язык:
  Болгарский
 • Рейтинг книги:
  5 / 5
 • Ваша оценка:
  • 100
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
 • Избранное:
  Добавить книгу в закладки

Сребърният каньон: краткое содержание, описание и аннотация

Предлагаем к чтению аннотацию, описание, краткое содержание или предисловие (зависит от того, что написал сам автор книги «Сребърният каньон»). Если вы не нашли необходимую информацию о книге — напишите в комментариях, мы постараемся отыскать её.

Луи Ламур: другие книги автора


Кто написал Сребърният каньон? Узнайте фамилию, как зовут автора книги и список всех его произведений по сериям.

Сребърният каньон — читать онлайн бесплатно полную книгу (весь текст) целиком

Ниже представлен текст книги, разбитый по страницам. Система автоматического сохранения места последней прочитанной страницы, позволяет с удобством читать онлайн бесплатно книгу «Сребърният каньон», без необходимости каждый раз заново искать на чём Вы остановились. Не бойтесь закрыть страницу, как только Вы зайдёте на неё снова — увидите то же место, на котором закончили чтение.

Луи Ламур

Сребърният каньон

Глава първа

Спусках се от високите Сини хълмове през обраслите с храсталаци равнини към Хатън Поинт, места от сурови по-сурови, разпръснати безразборно покрай скалистия склон на едно обагрено в ръждиво високопланинско плато.

Това беше страната за всеки истински мъж, една голяма страна, където човек можеше да осъществи себе си, страна, в която всеки мъж разчиташе единствено само на себе си, страна, изобилна с богатства, принадлежащи единствено само на смелите мъже.

Колко е хубаво да си млад и здрав, сърцето ти да бие силно и спокойно, да си изтъкан целият от железни мускули, и с ръце по-бързи от светкавица! И да си обзет от чувството, че там някъде в градчето под краката ти те чака мъж готов да подложи на изпитание бързината и точността на стрелбата ти.

А Хатън Поинт беше точно такова място, към което пришпорвах жребеца си. Всеки нов град представлява едно ново предизвикателство; а ако там имаше мъже готови да изпитат силата на юмрука ми, те бяха добре дошли.

Знаех добре, че вкусът на чистото уиски на този град щеше да бъде като на онова от предишния ми град. Но въпреки това аз блъснах подвижните врати на салона и се приближих до бар-плота, където вдигнах чашата си с ръжено уиски и я гаврътнах, след което се огледах да преценя мъжете застанали до бара или седнали по масите.

Сред тях не се мяркаха познати лица, но въпреки това бях срещал дузини като тях в десетките градчета по прашните пътища които тъпчех откакто бяха стъпал здраво на краката си.

Едрият мъжага със суровия поглед и стоманеносива коса, който си мислеше, че е солта на земята, и стройният мъж с обветрено лице и пронизителни очи, застанал до него, който беше бърз и точен с револвера като гърмяща змия.

Имаше и други, мъже произлезли от мелницата на западните покрайнини, всички от тях устремени към златното руно, мъже, с които всеки разумен човек беше длъжен да се съобразява, мъже, сред които нямаше и един, който да се слага по-долу от останалите. И аз бях в това число.

Пред очите ми изплаваха дните когато моят стар баща ми казваше, там сред хълмовете където изядох първия си царевичен хляб.

— Иди и виж, синко. Изпитай го. Това време никога повече няма да се повтори, нито през нашия живот, нито когато и да е.

Той се бе родил и отраснал на запад, беше станал свидетел на израстването му през дните на Бриджес и Карсън, беше видял как биволите бяха изместили бизоните, като след това на свой ред бяха заместени от воловете и кравите. Нямах още и двайсет години когато ме изпращаше на запад и ми казваше да вървя с изправен гръбнак и да кося с широк замах.

Едрият мъж със стоманеносивата коса се извърна към мен така както една мечка би се обърнала да хвърли поглед към някоя катерица.

— Кой те извика тук?

Думите му съдържаха остро предизвикателство. Това беше студената заповед на един завоевател и аз се изсмях наум. Гласът му ме накара отново да придобия онова нехайство, което винаги се проявяваше в мен, защото и тук беше както винаги, във всички градчета които се бяха оказвали на моя път.

— Никой не ме е викал. — Гласът ми прозвуча почтително, но с тънка нотка безочливост. — Яздя където си искам и се отбивам където си ща.

Той беше мъж привикнал на уважение и респект от страна на по-дребните мъже, а моят отговор беше чисто предизвикателство. Лицето му изведнъж стана студено и неподвижно, но в този момент за него аз все още бях само един келеш.

— Тогава продължавай да яздиш — каза ми той. — Не си желан тук, в Хатън Поинт.

— Съжалявам, приятелю, но тук ми харесва. Не знам каква игра играеш, но с удоволствие ще заложа няколко чипа в нея.

Едрото му лице почервеня, но преди да успее да ми отговори, един друг мъж се намеси. Беше висок, млад и белокос.

— Това, което той иска да ти каже, е, че тук мястото гъмжи от неприятности, и мъжете обикновено заемат нечия страна. Защото един самотен мъж може да се окаже всекиму враг.

— Тогава може би ще заема нечия страна — изрекох аз. — Открай време си падам по престрелките.

Слабият мъж ме изучаваше с поглед, а той имаше проницателно око, мога да ви уверя в това.

— Ела да си поговорим преди да вземеш решение — каза той.

— Готово съм да говоря с теб или с който и да е друг мъж — отвърнах му аз.

Когато излязох отвън слънцето вече бе огряло цялата улица. На пейката, където бях спал предната нощ, бях зъзнал здраво. Студът още не искаше да си отива, но слънчевите лъчи вече сгряваха тялото ми.

Читать дальше

Похожие книги на «Сребърният каньон»

Представляем Вашему вниманию похожие книги на «Сребърният каньон» списком для выбора. Мы отобрали схожую по названию и смыслу литературу в надежде предоставить читателям больше вариантов отыскать новые, интересные, ещё не прочитанные произведения.


Луис Ламур: Темный каньон
Темный каньон
Луис Ламур
libclub.ru: книга без обложки
libclub.ru: книга без обложки
Святослав Логинов
Елена Делбанко: Сребърният лебед
Сребърният лебед
Елена Делбанко
Отзывы о книге «Сребърният каньон»

Обсуждение, отзывы о книге «Сребърният каньон» и просто собственные мнения читателей. Оставьте ваши комментарии, напишите, что Вы думаете о произведении, его смысле или главных героях. Укажите что конкретно понравилось, а что нет, и почему Вы так считаете.