Борис Левандовский: Донор для небіжчика

Здесь есть возможность читать онлайн «Борис Левандовский: Донор для небіжчика» весь текст электронной книги совершенно бесплатно (целиком полную версию). В некоторых случаях присутствует краткое содержание. Город: Київ, год выпуска: 2004, ISBN: 966-7831-83-3, издательство: Джерела М, категория: Ужасы и Мистика / на украинском языке. Описание произведения, (предисловие) а так же отзывы посетителей доступны на портале. Библиотека «Либ Кат» — LibCat.ru создана для любителей полистать хорошую книжку и предлагает широкий выбор жанров:

любовные романы фантастика и фэнтези приключения детективы и триллеры эротика документальные научные юмористические анекдоты о бизнесе проза детские сказки о религиии новинки православные старинные про компьютеры программирование на английском домоводство поэзия

Выбрав категорию по душе Вы сможете найти действительно стоящие книги и насладиться погружением в мир воображения, прочувствовать переживания героев или узнать для себя что-то новое, совершить внутреннее открытие. Подробная информация для ознакомления по текущему запросу представлена ниже:

Борис Левандовский Донор для небіжчика
 • Название:
  Донор для небіжчика
 • Автор:
 • Издательство:
  Джерела М
 • Жанр:
  Ужасы и Мистика / на украинском языке
 • Год:
  2004
 • Город:
  Київ
 • Язык:
  Украинский
 • ISBN:
  966-7831-83-3
 • Рейтинг книги:
  5 / 5
 • Избранное:
  Добавить книгу в избранное
 • Ваша оценка:
  • 100
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Донор для небіжчика: краткое содержание, описание и аннотация

Предлагаем к чтению аннотацию, описание, краткое содержание или предисловие (зависит от того, что написал сам автор книги «Донор для небіжчика»). Если вы не нашли необходимую информацию о книге — напишите в комментариях, мы постараемся отыскать её.

Найстрашнішою хворобою XX століття вважають СНІД. А чи знаєте ви, що існує хвороба, що на молекулярному рівні схожа на СНІД, але насправді набагато страшніша? Не повірите, але це правда. Її виявив і докладно описав лікар-аматор зі Львова Борис Левандовський. Симптомами цієї хвороби є поступове перетворення людини на істоту, що прагне вбивати. І не просто вбивати, а розривати свої жертви на шматки. На останньому етапі захворювання відбувається… Власне, прочитаєте про це у книзі. Але будьте уважними, хвороба може перерости в епідемію.

Борис Левандовский: другие книги автора


Кто написал Донор для небіжчика? Узнайте фамилию, как зовут автора книги и список всех его произведений по сериям.

Донор для небіжчика — читать онлайн бесплатно полную книгу (весь текст) целиком

Ниже представлен текст книги, разбитый по страницам. Система сохранения места последней прочитанной страницы, позволяет с удобством читать онлайн бесплатно книгу «Донор для небіжчика», без необходимости каждый раз заново искать на чём Вы остановились. Поставьте закладку, и сможете в любой момент перейти на страницу, на которой закончили чтение.

Шрифт:

Интервал:

Закладка:

Сделать
Фото

Борис Левандовський

Донор для небіжчика

Пролог

Коли результат анонімного тесту виявися позитивним, Герман першої миті не відчув нічого, наче був до цього готовий. Ні страху, ні паніки.

Усе вийшло жахливо безглуздо, починаючи від самого задуму зробити цей аналіз. У нього не було (і не могло бути!) причин підозрювати, що він підхопив щось подібне. Просто одного прекрасного дня (як правило, саме в такі прекрасні дні й починаються особливо ВЕЛИКІ неприємності) щось стрельнуло в голову. Можливо, черговий порив зайвий раз переконатись у тому, в чому абсолютно впевнений.

І тільки через тиждень, коли повторний аналіз підтвердив позитивну реакцію, Герман раптом відчув, що світ для нього перевернувся, миготячи черепашачими лапками…

* * *

Повернувшись із результатом другого тесту, Герман оглянув пильним оком своє холостяцьке пристанище, яким останні два роки йому служила простора п’ятикімнатна квартира; вона, у повному сенсі, не лише натякала, а й заявляла на повен голос будь-якому відвідувачу про соціальне, фінансове й інше благополуччя свого власника. Немов на кожній стіні красувалось аршинними буквами рельєфне гасло-твердження: «ТАК ЖИВУТЬ ПРОЦВІТАЮЧІ БІЗНЕСМЕНИ!»

Одначе перша-ліпша мінімально обізнана жінка вже через секунду відчула б серед цього свята матеріальних благ приховану не так уже і глибоко просту істину: тутешній господар насправді надзвичайно далекий від особистого благополуччя. Здавалося, ця істина витала в самій атмосфері дорогих і зі смаком мебльованих кімнат, тихо шепотіла з темних кутків пізніми вечорами й дивилася на вас вашим же похмурим поглядом із усіх дзеркал у домі. Те єдине НЕблагополуччя, здатне позбавити сенсу все інше.

Самотність.

Як стара хронічна хвороба зі звичними симптомами, як найлегший шар пилу, що зводить на ніщо блиск будь-якої розкоші і змушує внести невелику, але істотну поправку в гасло-примару на стінах:

«Так живуть САМОТНІ процвітаючі бізнесмени».

Погляд Германа блукав по квартирі в пошуках особливих (і тільки тепер помітних) метаморфоз в обстановці, її деталях.

А чому, власне, щось мало змінитися? — саркастично помітив малюсінький спостерігач у його голові — Незалежний Експерт — та грань нашої свідомості, що частенько виводить нас із себе.

Правильно, вірус гніздився в ньому і вчора, і тиждень тому (тут нещасливий тест не відігравав, звичайно ж, ніякої фатальної ролі), й, можливо, живе в його організмі вже не перший рік. Просто він цього НЕ знав. До сьогодні. Цинічна, але неприступна логіка. Однак Герман зусиллям волі змусив заткнутися мерзенний голос Незалежного Експерта 3 Усіх Питань, повільно пройшов у вітальню й зупинився посеред кімнати.

Його погляд продовжував шукати.

«Може, ви знали? — думкою звернувся він до речей. — Знали і…»

«Це нерозумно!..» — пискляво встряв Незалежний Експерт, та й сам Герман одразу пожбурив його у найтемніший і найглибший підвал підсвідомості. Тепер він, здається, відчепився надовго.

«…і мовчали…»

Речі таїли відповідь у хвилюючій уяву німій тиші.

Хоча… Хтось свердлив Германа глузливим поглядом зі стіни. Звідкись ліворуч. Він обернувся й побачив власний фотопортрет, зроблений іще в шкільні роки. Хлопчик, здавалося, скривив губи в лукавій посмішці:

«А я ж із самого початку знав!»

Його очі дійсно посміхалися.

— Ну, і коли ж це трапилось? І, головне, ЯК? — пирхнув Герман.

Здавалося, хлопчисько ледь примружив одне око. З-під лацкана синього шкільного піджачка визирав загнутий кінчик піонерського галстука. Фотограф явно перестарався з насиченням кольору, і це було схоже на висунутий яскраво-червоний язик фантастичної істоти з другосортного фільму жахів.

«Яка різниця? Це не важливо…»

— Це принципово! — Герман відчув, що, хоч це й нерозумно, але він по-справжньому починає злитися.

«Не важливо…»

— А для мене…

«Добре, — погляд хлопчиська став поблажливішим. — І що ж для тебе принциповіше: КОЛИ чи ЯК?»

О! Він ще й вибирати повинен?!

— Як! Однозначно — ЯК!

Герман майже почув, як хлопчисько ледве не похлинувся їдким сміхом:

«Ха! В усякому разі, не так, як у всіх, принаймні не так, як у більшості. Не ТАК!»

— На що ти натякаєш?

Читать дальше

Шрифт:

Интервал:

Закладка:

Сделать

Похожие книги на «Донор для небіжчика»

Представляем Вашему вниманию похожие книги на «Донор для небіжчика» списком для выбора. Мы отобрали схожую по названию и смыслу литературу в надежде предоставить читателям больше вариантов отыскать новые, интересные, ещё не прочитанные произведения.


libclub.ru: книга без обложки
libclub.ru: книга без обложки
Борис Левандовский
Крістоф Рансмайр: Хвороба Кітахари
Хвороба Кітахари
Крістоф Рансмайр
Борис Левандовський: Байки проти ночі
Байки проти ночі
Борис Левандовський
Борис Левандовский: Бабай
Бабай
Борис Левандовский
Борис Левандовский: Донор для покойника
Донор для покойника
Борис Левандовский
Отзывы о книге «Донор для небіжчика»

Обсуждение, отзывы о книге «Донор для небіжчика» и просто собственные мнения читателей. Оставьте ваши комментарии, напишите, что Вы думаете о произведении, его смысле или главных героях. Укажите что конкретно понравилось, а что нет, и почему Вы так считаете.