Володимир Владко: Фіолетова загибель

Здесь есть возможность читать онлайн «Володимир Владко: Фіолетова загибель» весь текст электронной книги совершенно бесплатно (целиком полную версию). В некоторых случаях присутствует краткое содержание. Город: Київ, год выпуска: 1965, категория: Социально-психологическая фантастика / на украинском языке. Описание произведения, (предисловие) а так же отзывы посетителей доступны на портале. Библиотека «Либ Кат» — LibCat.ru создана для любителей полистать хорошую книжку и предлагает широкий выбор жанров:

любовные романы фантастика и фэнтези приключения детективы и триллеры эротика документальные научные юмористические анекдоты о бизнесе проза детские сказки о религиии новинки православные старинные про компьютеры программирование на английском домоводство поэзия

Выбрав категорию по душе Вы сможете найти действительно стоящие книги и насладиться погружением в мир воображения, прочувствовать переживания героев или узнать для себя что-то новое, совершить внутреннее открытие. Подробная информация для ознакомления по текущему запросу представлена ниже:

Володимир Владко Фіолетова загибель
 • Название:
  Фіолетова загибель
 • Автор:
 • Издательство:
  "Молодь"
 • Жанр:
  Социально-психологическая фантастика / на украинском языке
 • Год:
  1965
 • Город:
  Київ
 • Язык:
  Украинский
 • Рейтинг книги:
  5 / 5
 • Ваша оценка:
  • 100
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
 • Избранное:
  Добавить книгу в закладки

Фіолетова загибель: краткое содержание, описание и аннотация

Предлагаем к чтению аннотацию, описание, краткое содержание или предисловие (зависит от того, что написал сам автор книги «Фіолетова загибель»). Если вы не нашли необходимую информацию о книге — напишите в комментариях, мы постараемся отыскать её.

«Фіолетова загибель» — нова фантастична повість відомого українського письменника Володимира Миколайовича Владка. …Троє американських юнаків вирішили провести свою відпустку в мальовничих лісових нетрях штату Айдахо, далеко від міської метушні. Прогулюючись одного разу по лісу, вони знайшли там загадковий камінь — на їхню думку, метеорит. Почали досліджувати його. Виявилося, що на метеориті при певних умовах розвивається плісень, випари якої згубно впливають на земних тварин і людей. Один з юнаків стає жертвою необережного поводження з плісенню. Між двома іншими юнаками точиться запекла боротьба. Один вважає, що відкриття треба продати за великі гроші Пентагону, використати як зброю в майбутній війні. Другий розуміє, що смертоносна плісень може завдати людству непоправного лиха. Що ж буде далі із згубним метеоритом? Навколо цього питання і розгортається дія повісті. Книжка застерігає — не накликайте біди на голови людству вишукуванням нових засобів масового знищення всього живого на Землі. Зривайте підступні плани мракобісів!

Володимир Владко: другие книги автора


Кто написал Фіолетова загибель? Узнайте фамилию, как зовут автора книги и список всех его произведений по сериям.

Фіолетова загибель — читать онлайн бесплатно полную книгу (весь текст) целиком

Ниже представлен текст книги, разбитый по страницам. Система автоматического сохранения места последней прочитанной страницы, позволяет с удобством читать онлайн бесплатно книгу «Фіолетова загибель», без необходимости каждый раз заново искать на чём Вы остановились. Не бойтесь закрыть страницу, как только Вы зайдёте на неё снова — увидите то же место, на котором закончили чтение.

Володимир Владко

ФІОЛЕТОВА ЗАГИБЕЛЬ

Фантастична повість


Художнє оформлення В. САВАДОВА

1

лайд не поспішав.

Він спускався вже знайомою стежкою уздовж схилу, порослого величезною папороттю й колючими кущами, назви яких Клайд не знав. Та в цьому й не було особливої потреби, бо ці кущі відрізнялися тільки гострими колючками, що безжалісно дряпали руки, і більше нічим. Схил спадав униз на добрий десяток метрів, а там, у густій тіні розлогих кедрів, розбивалися об берег дрібні хвилі гірської річки, що завжди кудись поспішала. Мабуть, у повінь, навесні чи восени, ця річка була зовсім не такою мирною, як улітку, коли пекуче липневе сонце Айдахо висушувало все гірське плато. І тоді вона, певно, розлючено вирувала, заповнюючи все річище, затоплювала великі кедри й жбурляла об їхні стовбури відшліфовані бурхливою течією валуни. А потім вода спадала — так завжди буває в гірських річках! — і поступово оголювалися розмиті краї річища з викинутими на них валунами, що не встигли скотитися вниз. І води, мабуть, уже не вистачало навіть на промивання дорогоцінного піску, який колись у літні місяці із запалом видобували бородаті шукачі золота.

Клайд усміхнувся.

Давно це було, — і поклади, і шурфи з піском, і бородаті шукачі золота, — десь наприкінці минулого століття. А може, тут шукали й не золото, а срібло, яке відкрили років двадцять після того? Втім, ні: коли б тут були поклади срібла, то їх так не кинули б. Щодо цього Клайд був певен: якщо в штаті Айдахо, де видобувається більше срібла, ніж у всіх інших штатах Америки, компанії не наклали руку на цей район, значить, тут немає й ознак срібла. А непогано було б все ж таки що-небудь тут знайти! Хіба мало скарбів ховають у собі надра багатющої американської землі. Шкода тільки, що навіки минули часи енергійних шукачів золота: тепер розвідування провадять не вони, а машини й цілі експедиції вчених-спеціалістів. Хай йому чорт, дуже шкода!

Нуднуваті часи настали. Людині треба пробиватися крізь життя, наче крізь оці колючі хащі: доки дійдеш до бажаної річки, щоб відпочити в прохолодній тіні, геть обдереш руки. І нічого не поробиш, бо людина завжди чимсь незадоволена. Хоч чим-небудь, а незадоволена. Проте якщо вдуматися, так це навіть добре.

Кінець кінцем, усі винаходи й технічні вдосконалення відбуваються саме через те, що людина ніколи не зупиняється на тому, що вже зроблено. Весь прогрес іде звідси, ось що.

Нещодавно вони трохи посперечались. Це сталося після вечері, коли Клайд і Фред з задоволенням закурили сигарети, а Джеймс зосереджено запалив свою чорну люльку — він вважав, очевидно, що так виходить солідніше, це більше пасує до його кучерявої борідки й професорських окулярів без оправи. Та ці окуляри він почав носити не від короткозорості, в них і фокусу майже немає, а просто тому, щоб був менш помітний прямо-таки напівдитячий погляд його завжди чимсь здивованих блакитних очей.

Звісно, людина, якій по заріз хочеться стати вченою, в окулярах набагато солідніша. В усякому разі, для тих, хто не знає Джеймса так добре, як Клайд і Фред.

Так от у ці розкішні хвилини приємного неробства Фред раптом лінькувато проказав:

— Усе йде від лінощів.

Клайд здивовано звів брови, а Джеймс з цікавістю спитав:

— Ти про що це? Все одно посуд доведеться мити тобі. Фред закинув руки за голову. Попихкуючи сигаретою, відповів:

— Мені шкода тебе, Джеймс. Замість того, щоб підтримати філософський напрям розмови, ти банально міркуєш про миття посуду.

— А при чому тут філософія? — поцікавився Клайд.

— Кожна спроба пізнати існуюче і ввести його в рамки людського розуміння здається мені філософською, — дещо пишномовно прорік Фред, не перестаючи вивчати сузір’я над головою.

Іноді на Фреда находила така велерічивість, особливо коли не було чого робити й він не вів комерційних розрахунків щодо неймовірної вигоди біржових операцій, якими він би неодмінно зайнявся, коли б у нього були долари.

— Ну, давай твою філософію, — сказав майже байдуже Джеймс. — До чого зводиться ця спроба?

— Тільки простіше, Фред, на рівні людей, які займаються травленням їжі, — додав Клайд. — І так, щоб це не стосувалося посуду, який усе-таки тобі доведеться мити.

— Мені шкода вас, примітивні братці-кролики. Про миття посуду мови не буде…

Читать дальше

Похожие книги на «Фіолетова загибель»

Представляем Вашему вниманию похожие книги на «Фіолетова загибель» списком для выбора. Мы отобрали схожую по названию и смыслу литературу в надежде предоставить читателям больше вариантов отыскать новые, интересные, ещё не прочитанные произведения.


Володимир Владко: Сивий Капітан
Сивий Капітан
Володимир Владко
Ота Шафранек: Ге, людина з Моого
Ге, людина з Моого
Ота Шафранек
Олександр Тесленко: Кам’яне яйце
Кам’яне яйце
Олександр Тесленко
Володимир Бабула: Пульс Всесвіту
Пульс Всесвіту
Володимир Бабула
Отзывы о книге «Фіолетова загибель»

Обсуждение, отзывы о книге «Фіолетова загибель» и просто собственные мнения читателей. Оставьте ваши комментарии, напишите, что Вы думаете о произведении, его смысле или главных героях. Укажите что конкретно понравилось, а что нет, и почему Вы так считаете.