Джоан Кетлін Ролінґ: Фантастичні звірі і де їх шукати

Здесь есть возможность читать онлайн «Джоан Кетлін Ролінґ: Фантастичні звірі і де їх шукати» весь текст электронной книги совершенно бесплатно (целиком полную версию). В некоторых случаях присутствует краткое содержание. Город: Київ, год выпуска: 2015, ISBN: 978-617-585-075-6, издательство: А-БА-БА-ГА-ЛА-МА-ГА, категория: Фэнтези / на украинском языке. Описание произведения, (предисловие) а так же отзывы посетителей доступны на портале. Библиотека «Либ Кат» — LibCat.ru создана для любителей полистать хорошую книжку и предлагает широкий выбор жанров:

любовные романы фантастика и фэнтези приключения детективы и триллеры эротика документальные научные юмористические анекдоты о бизнесе проза детские сказки о религиии новинки православные старинные про компьютеры программирование на английском домоводство поэзия

Выбрав категорию по душе Вы сможете найти действительно стоящие книги и насладиться погружением в мир воображения, прочувствовать переживания героев или узнать для себя что-то новое, совершить внутреннее открытие. Подробная информация для ознакомления по текущему запросу представлена ниже:

Джоан Кетлін Ролінґ Фантастичні звірі і де їх шукати
 • Название:
  Фантастичні звірі і де їх шукати
 • Автор:
 • Издательство:
  А-БА-БА-ГА-ЛА-МА-ГА
 • Жанр:
  Фэнтези / на украинском языке
 • Год:
  2015
 • Город:
  Київ
 • Язык:
  Украинский
 • ISBN:
  978-617-585-075-6
 • Рейтинг книги:
  4 / 5
 • Ваша оценка:
  • 80
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
 • Избранное:
  Добавить книгу в закладки

Фантастичні звірі і де їх шукати: краткое содержание, описание и аннотация

Предлагаем к чтению аннотацию, описание, краткое содержание или предисловие (зависит от того, что написал сам автор книги «Фантастичні звірі і де їх шукати»). Если вы не нашли необходимую информацию о книге — напишите в комментариях, мы постараемся отыскать её.

Жодна чаклунська родина в країні не обходиться без примірника «Фантастичних звірів». Відтепер маґли теж матимуть нагоду дізнатися, де живе квінтолап, що їсть пухканець і чому не варто залишати молоко для кнарла. Кошти з продажу цієї книжки віддадуть у фонд «Comic Relief», а отже, всі ті гривні й ґалеони, які ви сплатите за неї, сотворять чари, потужніші за будь-яку чаклунську магію. Якщо ж і це не переконає вас розлучитися з грішми — що ж, тоді можу лише сподіватися, що принаймні якийсь перехожий чаклун, побачивши, як вас атакує мантикор, виявить більше чуйності. З англійської переклав

Джоан Кетлін Ролінґ: другие книги автора


Кто написал Фантастичні звірі і де їх шукати? Узнайте фамилию, как зовут автора книги и список всех его произведений по сериям.

Фантастичні звірі і де їх шукати — читать онлайн бесплатно полную книгу (весь текст) целиком

Ниже представлен текст книги, разбитый по страницам. Система автоматического сохранения места последней прочитанной страницы, позволяет с удобством читать онлайн бесплатно книгу «Фантастичні звірі і де їх шукати», без необходимости каждый раз заново искать на чём Вы остановились. Не бойтесь закрыть страницу, как только Вы зайдёте на неё снова — увидите то же место, на котором закончили чтение.


Джоан Ролінґ

Фантастичні звірі і де їх шукати


Албус Дамблдор

Передмова

Для мене було великою честю написати на прохання Ньюта Скамандера передмову до цього спеціального видання книжки «Фантастичні звірі і де їх шукати». Цей Ньютів шедевр було затверджено як підручник Гоґвортської школи чарів і чаклунства відразу після його першої публікації, й великою мірою саме завдяки йому наші учні отримують стабільно високі оцінки на іспитах з догляду за магічними істотами — хоча застосування цієї книжки аж ніяк не обмежується школою. Жодна чаклунська родина не обходиться без примірника «Фантастичних звірів», зачитаного не одним поколінням у пошуках найкращого способу очистити газон від горколумпів, витлумачити скорботні крики авґурії чи відучити кімнатного пухканця від сьорбання з унітазу.

Проте це видання має на меті щось важливіше, ніж інструкції для чаклунської громади. Уперше в історії славетного видавництва «Обскурус» одна з його книжок стане доступною для маґлів.

Благочинний фонд «Comic Relief» добре відомий у світі маґлів своєю активністю в боротьбі з найтяжчими формами людських страждань, тому я звертаюся передовсім до своїх колег-чарівників. Знайте, що ми не єдині, хто усвідомлює цілющу силу сміху, адже маґлам вона теж відома, і вони надзвичайно творчо скористалися цим даром, збираючи з його допомогою кошти, спрямовані на збереження й покращення життя інших, — а це та магія, оволодіти якою прагнемо ми всі. Починаючи з 1985 року, «Comic Relief» зібрав 174 мільйони фунтів (тридцять чотири мільйони вісімсот сімдесят два ґалеони, чотирнадцять серпиків і сім кнатів).

Настала черга і нашій чаклунській громаді підтримати зусилля «Comic Relief». Ви тримаєте в руках точнісіньку копію книжки «Фантастичні звірі», яка належить Гаррі Поттеру, доповнену його нотатками і зауваженнями його друзів. Хоч Гаррі й не надто охоче погодився на передрук книги в її теперішньому вигляді, наші друзі з «Comic Relief» вважали, що його невеличкі ремарки додадуть виданню дотепної грайливості. Пан Скамандер, який уже давно змирився з постійними учнівськими коментарями на сторінках його шедевру, теж погодився з цим.

Це видання «Фантастичних звірів» можна буде придбати в крамниці «Флоріш і Блотс», а також у маґлівських книгарнях. Чарівники, які бажають внести грошові пожертви, можуть це зробити в чаклунському банку «Ґрінґотс» (прошу звертатися до Ґрипхука).

Мені залишається лише попередити тих, хто дочитав книжку до цього місця, але й досі її не купив, що на неї накладено злодійське закляття. Хочу також скористатися нагодою й заспокоїти покупців-маґлів: усі описані тут дивовижні істоти вигадані й не можуть завдати вам ніякої шкоди. А чарівникам я скажу просто: Draco dormiens nunquam titillandus (He будіть сплячого дракона).


Вступ

Про цю книжку

ФАНТАСТИЧНІ ЗВІРІ І ДЕ ЇХ ШУКАТИ — це плід багаторічних мандрівок і досліджень. Озираючись в минулі роки на семирічного чарівника, який годинами розчленовує в своїй кімнаті горколумпів, я відчуваю заздрість, адже попереду в нього неймовірні подорожі: від найтемніших джунглів до найясніших пустель, з гірських вершин до багнистих трясовин, і цей забрьоханий горколумпами хлопчина дорослішатиме, вистежуючи описаних на цих сторінках чудовиськ. Я досліджував лігвища, барлоги і гнізда на територіях п’яти континентів, спостерігав за дивними звичками магічних звірів у сотнях країн, ставав свідком їхньої могутності, здобував їхню довіру, а часом, бувало, й відбивався від них своїм дорожнім казанком.

Перше видання «Фантастичних звірів» було опубліковане 1918 року на замовлення пана Авґустуса Ворма з видавництва «Обскурус», який був настільки люб’язний, що поцікавився, чи зміг би я скласти для нього авторизовану енциклопедію з описами магічних істот. У ті часи я був дрібним службовцем Міністерства магії, тому відразу вхопився за таку нагоду підвищити свою жалюгідну зарплатню, що складалася з двох серпиків на тиждень, і заодно провести відпустку, мандруючи земною кулею у пошуках нових магічних різновидів. Решта — це історія, адже виходить уже п’ятдесят друге видання «Фантастичних звірів».

Читать дальше

Похожие книги на «Фантастичні звірі і де їх шукати»

Представляем Вашему вниманию похожие книги на «Фантастичні звірі і де їх шукати» списком для выбора. Мы отобрали схожую по названию и смыслу литературу в надежде предоставить читателям больше вариантов отыскать новые, интересные, ещё не прочитанные произведения.


Отзывы о книге «Фантастичні звірі і де їх шукати»

Обсуждение, отзывы о книге «Фантастичні звірі і де їх шукати» и просто собственные мнения читателей. Оставьте ваши комментарии, напишите, что Вы думаете о произведении, его смысле или главных героях. Укажите что конкретно понравилось, а что нет, и почему Вы так считаете.