Джули Кагава: Gelezies princese.

Здесь есть возможность читать онлайн «Джули Кагава: Gelezies princese.» весь текст электронной книги совершенно бесплатно (целиком полную версию). В некоторых случаях присутствует краткое содержание. год выпуска: 2013, категория: Фэнтези / на литовском языке. Описание произведения, (предисловие) а так же отзывы посетителей доступны на портале. Библиотека «Либ Кат» — LibCat.ru создана для любителей полистать хорошую книжку и предлагает широкий выбор жанров:

любовные романы фантастика и фэнтези приключения детективы и триллеры эротика документальные научные юмористические анекдоты о бизнесе проза детские сказки о религиии новинки православные старинные про компьютеры программирование на английском домоводство поэзия

Выбрав категорию по душе Вы сможете найти действительно стоящие книги и насладиться погружением в мир воображения, прочувствовать переживания героев или узнать для себя что-то новое, совершить внутреннее открытие. Подробная информация для ознакомления по текущему запросу представлена ниже:

Джули Кагава Gelezies princese.
 • Название:
  Gelezies princese.
 • Автор:
 • Издательство:
  Svajoniu knygos
 • Жанр:
  Фэнтези / на литовском языке
 • Год:
  2013
 • Язык:
  Литовский
 • Рейтинг книги:
  5 / 5
 • Избранное:
  Добавить книгу в избранное
 • Ваша оценка:
  • 100
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Gelezies princese.: краткое содержание, описание и аннотация

Предлагаем к чтению аннотацию, описание, краткое содержание или предисловие (зависит от того, что написал сам автор книги «Gelezies princese.»). Если вы не нашли необходимую информацию о книге — напишите в комментариях, мы постараемся отыскать её.

Būdama pusiau Vasaros šalies princesė, pusiau mirtingoji Megana negali prisitaikyti nei vienur, nei kitur. Atstumta Žiemos princo, kurio meile tikėjo, ji tampa klastingos Žiemos rūmų valdovės belaisve. Kai tarp Vasaros ir Žiemos karalysčių kyla karas, Megana supranta, kad tikrąjį pavojų kelia geležies fėjūnai, kuriuos yra mačiusi tik ji ir ją palikęs princas. Deja, ja niekas netiki. Dar blogiau. Iš Meganos atimamos stebuklingos galios. Tad nesvetingame pasaulyje jai tenka pasikliauti tik savo jėgomis. Pasitikėti aplinkiniais, ypač ją išdavusiu princu, būtų kvaila ir pražūtinga. Tačiau, netgi tapusi tvirta kaip geležis, Megana nepajėgia atsispirti savo pernelyg žmogiškos širdies balsui. Jau kurį laiką gyvenu Žiemos fėjūnų rūmuose. Kaip ilgai? Nežinau. Šioje vietoje laikas bėga kitaip nei įprasta. Nuo tos akimirkos, kai, savo nelaimei, atsidūriau Niekadaniekada šalyje, išorinis – mirtingųjų – pasaulis skaičiuoja dienas be manęs. Jeigu kada nors pavyks iš čia pasprukti ir pasiekti namus, gali pasirodyti, kad nuo mano išvykimo prabėgo keli šimtai metų ir visa mano šeima bei draugai seniai mirę. Stengiuosi apie tai kuo mažiau galvoti, bet kartais nepajėgiu atsikratyti slogių minčių. Aš esu Megana Čeis.

Джули Кагава: другие книги автора


Кто написал Gelezies princese.? Узнайте фамилию, как зовут автора книги и список всех его произведений по сериям.

Gelezies princese. — читать онлайн бесплатно полную книгу (весь текст) целиком

Ниже представлен текст книги, разбитый по страницам. Система сохранения места последней прочитанной страницы, позволяет с удобством читать онлайн бесплатно книгу «Gelezies princese.», без необходимости каждый раз заново искать на чём Вы остановились. Поставьте закладку, и сможете в любой момент перейти на страницу, на которой закончили чтение.

Шрифт:

Интервал:

Закладка:

Сделать


Julie Kagawa

Geležies princesė

ANTROJI KNYGA


GELEŽIES FĖJŪNAI


Фото


Vilnius, 2013
Versta iš: Julie Kagawa,


The Iron Daughter,


Harlequin Teen, 2010


© Julie Kagawa, 2010


Šis leidinys publikuojamas


pagal sutartį su


„Harlequin Enterprises


II B.V. / s. à. r. l.“


Iš anglų kalbos vertė 


Elzė Tilindytė

Redagavo


Indrė Viliūnaitė


Visos teisės į šį kūrinį saugomos, įskaitant teisę atkurti visą arba iš dalies bet kokia forma.


Visi šios knygos personažai yra išgalvoti. 


Bet koks panašumas į tikrus asmenis, gyvus ar mirusius, yra visiškai atsitiktinis.


© Elzė Tilindytė, vertimas 


iš anglų kalbos, 2013


© Živilė Adomaitytė, knygos


dizainas, 2013


© HQN, viršelio nuotrauka


© „Svajonių knygos“, 2013

ISBN 978-609-406-564-4

Skiriu savo įkvėpėjui Nikui
PADĖKOS

Atrodytų, kad rašyti knygos tęsinį – juokų darbas. Juk jau esi baigęs pirmą dalį ir visi sunkumai liko praeityje. Cha cha cha! Nieko panašaus! Kurti antrąją nė kiek ne lengviau, gal netgi sunkiau. Todėl sąrašas žmonių, kuriems norėčiau padėkoti, visai nesutrumpėjo. Žinoma, pirmiausia labai ačiū mano artimiesiems už palaikymą ir tikėjimą manimi. Gero žodžio nusipelno ir naujosios mano draugės iš interneto platumų: Chi, Šeron, Kristi ir Liana, taip pat visi „YABooks“ internetinio dienoraščio rašytojai už meilę paauglių knygoms ir pagyras mano kukliai kūrybai. Net nemoku išreikšti žodžiais, kaip jiems visiems esu dėkinga. Ačiū agentei Lori Maklin, kuri visada atranda laisvą minutėlę atsakyti į mano klausimus, nors kartais aš įveliu klaidą rašydama jos vardą. Be to, Natašijai Vilson ir Adamui Vilsonui, kurie yra patys geriausi redaktoriai pasaulyje, taip pat visam darbščiam leidyklos „Mira Ink“ kolektyvui. Net gražiausių žodžių būtų per mažai apsakyti, kokia esu jiems dėkinga. Pagaliau didžiausias ir širdingiausias ačiū mano vyrui Nikui, kuris yra geriausias visų laikų klausytojas. Be jo pagalbos man nebūtų pavykę.Фото

1

Žiemos rūmai

Priešais mane stovėjo didingas ir nuostabus Geležies karalius, jo sidabriniai plaukai vilnijo kaip nesuvaldomas krioklys. Ilgo apsiausto skvernai plaikstėsi, juoda spalva dar labiau išryškino prakaulaus veido blyškumą, po beveik permatoma oda tamsavo mėlynai žalios venos. Žėrinčių juodų akių gelmėse blyksėjo žaibai, ties nugara ir pečiais rangėsi geležiniai čiuptuvai, globdami valdovą tarsi sparnų skraistė ir žvilgėdami šviesoje. Jis artinosi prie manęs, ištiesęs ranką lyg keršto angelas, liūdna švelni šypsena žaidė lūpose.

Kai žengiau į priekį jo pasitikti, geležiniai lynai švelniai apsivijo mane ir prisitraukė artyn.

– Megana Čeis, – sušnibždėjo Machina ir brūkštelėjo per plaukus. Čiuptuvams palietus odą aš sudrebėjau ir prispaudžiau rankas prie šonų. – Tu turėjai pasirodyti. Ko nori?

Piktai dėbtelėjau į jį. Ko aš noriu? Kodėl atvykau?

– Broliuko, – atsakiau pagauta prisiminimų. – Tu pagrobei Itaną, kad atsiviliotum mane čionai. Aš noriu susigrąžinti jį.

– Ne, – papurtė galvą Machina ir prisislinko dar arčiau. – Tu atvykai ne dėl brolio, Megana Čeis. Ir ne dėl Žiemos princo, kurį tvirtini mylinti. Pasirodei čionai dėl vienintelio dalyko. Galios.

Man suspengė ausyse. Pamėginau atsitraukti, bet čiuptuvai laikė tvirtai surakinę.

– Ne, – burbtelėjau stengdamasi išsivaduoti iš geležinių gniaužtų. – Tai... netiesa. Ne dėl to.

– Tada parodyk, dėl ko, – pareikalavo Machina ir plačiai išskėtė rankas. – Koks gi tas tavo tariamas atvykimo tikslas? Ką ketini čia daryti? Parodyk man, Megana Čeis.

– Ne!

– Parodyk!

Mano delne kažkas suvirpėjo – tai pulsavo Keramedžio strėlė. Su šūksniu lūpose aš pakėliau ranką ir nutaikiusi smaigalį Machinai į krūtinę suvariau tiesiai į širdį. Geležies karalius susverdėjęs atšlijo, nenuleisdamas nuo manęs nuostabos ir siaubo kupinų akių. Tik dabar tai jau buvo ne Machina, o fėjūnų princas vidurnakčio juodumo plaukais ir skaisčiomis sidabrinėmis akimis. Lieknas ir grėsmingas, apsitaisęs juodai nuo galvos iki kojų, jis griebėsi kalavijo, kabančio prie juostos, dar prieš suvokdamas, kad jau per vėlu. Princas svirduliavo bandydamas išsilaikyti ant kojų, o aš vargais negalais užgniaužiau klyksmą.

– Megana, – sušnibždėjo Ašas, iš burnos nutekėjo plonytė raudona srovelė.

Spausdamas rankomis krūtinėn įsmigusią strėlę jis suklupo, apsiblaususiu žvilgsniu maldaujamai dyrėdamas man į akis.

– Už ką?

Visa tirtėdama kilstelėjau rankas ir pamačiau, kaip per jas upeliukais teka blizgantis tamsiai raudonas skystis ir kapsi ant žemės. Po glotniu apsiausto audiniu mano kūnas ėjo pagaugais, tarsi odą būtų žnaibiusios kraujasiurbės dėlės. Temstančiu protu suvokiau, kad turėčiau būti priblokšta, jausti siaubą ir begalinį pasišlykštėjimą. Bet nieko panašaus. Tapau neįveikiama, visagalė ir stipri, tarsi mano kūnas būtų įelektrintas ir aš galėčiau padaryti ką tik panorėjusi niekam neįstengiant manęs sustabdyti.

Nuleidau akis į Žiemos princą ir paniekinamai šyptelėjau, žvelgdama į apgailėtiną pavidalą. Nejaugi aš išties kada nors galėjau mylėti tokį skystablauzdį?

– Megana.

Ašas klūpojo po kojomis, gyvybinės jėgos vis labiau seko, nors jis stengėsi nepasiduoti. Trumpą akimirksnį pajutau susižavėjimą tokia atkaklia valia, bet net ir ji nepadės princui išsigelbėti.

– Kaipgi tavo brolis? – maldaujamai paklausė jis. – O šeima? Juk jie laukia sugrįžtančios namo.

Geležiniai čiuptuvai išsiskleidė man ties nugara ir pečiais, suplazdėjo tarsi tviskantys sparnai. Iš aukšto žvelgdama į Žiemos princą, bejėgiškai sukniubusį po kojomis, apdovanojau jį atlaidžia šypsena.

– Aš ir esu namie.

Sušmėžavę tarsi sidabrinė migla čiuptuvai pervėrė fėjūnui krūtinę ir prismeigė jį prie žemės. Ašas sudrebėjo, mėšlungiškai be garso gaudydamas orą, paskui galva nusviro į šoną ir jis subyrėjo lyg krištolinė statula, atsitrenkusi į betoną.

Apsupta žaižaruojančių šukių, kurios teliko iš Žiemos princo, aš atlošiau galvą ir nusikvatojau, o kai išnirau iš sapno, juokas virto baugiu riksmu.

AŠ ESU MEGANA ČEIS. Jau kurį laiką gyvenu Žiemos fėjūnų rūmuose. Kaip ilgai? Nežinau. Šioje vietoje laikas bėga kitaip, nei įprasta. Nuo tos akimirkos, kai savo nelaimei atsidūriau Niekadaniekada šalyje, išorinis – mirtingųjų – pasaulis skaičiuoja dienas be manęs. Jeigu kada nors pavyks iš čia ištrūkti ir pasiekti namus, galiu kaip Ripas van Vinklis1 patirti, jog nuo išvykimo prabėgo keli šimtai metų ir visa mano šeima bei draugai seniai mirę.

Читать дальше

Шрифт:

Интервал:

Закладка:

Сделать

Похожие книги на «Gelezies princese.»

Представляем Вашему вниманию похожие книги на «Gelezies princese.» списком для выбора. Мы отобрали схожую по названию и смыслу литературу в надежде предоставить читателям больше вариантов отыскать новые, интересные, ещё не прочитанные произведения.


Джули Кагава: Geležies karalius
Geležies karalius
Джули Кагава
Джули Кагава: Geležies.karalienė
Geležies.karalienė
Джули Кагава
Peter Stjernström: Geriausia knyga pasaulyje
Geriausia knyga pasaulyje
Peter Stjernström
Pasi Ilmari Jääskeläinen: Sniegė ir jos devynetas
Sniegė ir jos devynetas
Pasi Ilmari Jääskeläinen
Отзывы о книге «Gelezies princese.»

Обсуждение, отзывы о книге «Gelezies princese.» и просто собственные мнения читателей. Оставьте ваши комментарии, напишите, что Вы думаете о произведении, его смысле или главных героях. Укажите что конкретно понравилось, а что нет, и почему Вы так считаете.