Грег Беър: Преместването на Марс

Здесь есть возможность читать онлайн «Грег Беър: Преместването на Марс» весь текст электронной книги совершенно бесплатно (целиком полную версию). В некоторых случаях присутствует краткое содержание. год выпуска: 1999, ISBN: 954-585-014-0, издательство: ИК «Бард», категория: Фантастика и фэнтези / на болгарском языке. Описание произведения, (предисловие) а так же отзывы посетителей доступны на портале. Библиотека «Либ Кат» — LibCat.ru создана для любителей полистать хорошую книжку и предлагает широкий выбор жанров:

любовные романы фантастика и фэнтези приключения детективы и триллеры эротика документальные научные юмористические анекдоты о бизнесе проза детские сказки о религиии новинки православные старинные про компьютеры программирование на английском домоводство поэзия

Выбрав категорию по душе Вы сможете найти действительно стоящие книги и насладиться погружением в мир воображения, прочувствовать переживания героев или узнать для себя что-то новое, совершить внутреннее открытие. Подробная информация для ознакомления по текущему запросу представлена ниже:

Грег Беър Преместването на Марс
 • Название:
  Преместването на Марс
 • Автор:
 • Издательство:
  ИК «Бард»
 • Жанр:
  Фантастика и фэнтези / на болгарском языке
 • Год:
  1999
 • Язык:
  Болгарский
 • ISBN:
  954-585-014-0
 • Рейтинг книги:
  4 / 5
 • Ваша оценка:
  • 80
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
 • Избранное:
  Добавить книгу в закладки

Преместването на Марс: краткое содержание, описание и аннотация

Предлагаем к чтению аннотацию, описание, краткое содержание или предисловие (зависит от того, что написал сам автор книги «Преместването на Марс»). Если вы не нашли необходимую информацию о книге — напишите в комментариях, мы постараемся отыскать её.

«Преместването на Марс» е роман за драматичния живот на младото марсианско общество, което се бори едновременно срещу могъщата Земя и срещу неудобствата на собствения си суров живот. Това е майсторски написана книга, пълна с физика, метафизика, нанобиология и политика, чието действие се развива по времето на една високотехнологична студена война между Марс и Земята в XXII век…

Грег Беър: другие книги автора


Кто написал Преместването на Марс? Узнайте фамилию, как зовут автора книги и список всех его произведений по сериям.

Преместването на Марс — читать онлайн бесплатно полную книгу (весь текст) целиком

Ниже представлен текст книги, разбитый по страницам. Система автоматического сохранения места последней прочитанной страницы, позволяет с удобством читать онлайн бесплатно книгу «Преместването на Марс», без необходимости каждый раз заново искать на чём Вы остановились. Не бойтесь закрыть страницу, как только Вы зайдёте на неё снова — увидите то же место, на котором закончили чтение.

Грег Беър

Преместването на Марс

Предговор

Денят на Марс е малко по-дълъг от земния — 24 часа и 40 минути. Една марсианска година е по-кратка от две земни: 686 земни дни или 668 марсиански. Диаметърът на Марс е 6787 километра (за сравнение земният диаметър е 12 756 километра). Силата на притеглянето му е 3,71 метра в секунда или по-малко от една трета от земното притегляне. Атмосферното налягане на повърхността на Марс е средно около 5,6 милибара или около 0,5 процента от земното. Огромна част от атмосферата му е съставена от въглероден диоксид. Температурата при «нулевото ниво» (на Марс не се говори за «морско равнище» по простата причина, че няма морета) варира от минус 130 градуса до плюс 27 градуса по Целзий. Ако незащитен от скафандър човек излезе на повърхността на Марс, най-вероятно ще замръзне за секунди, но преди това ще загине заради излизането си сред почти абсолютния вакуум. Ако този нещастник все пак успее да се справи с ниската температура и минималното атмосферно налягане и успее да открие източник на кислород за дишане, той въпреки всичко ще бъде в опасност заради високото ниво на слънчевата радиация.

След Земята Марс е най-пригодната за живот планета в Слънчевата система.

Част първа

Младите сигурно не помнят Марс по времето на неговата младост, изложен под лъчите на розовото слънце, небето му, покрито с облаци, обагрено с онзи бледорозов нюанс, плодородната му ръждивочервеникава почва, обитателите му, които живееха в издълбани в повърхността на планетата кухини и излизаха горе, само ако това им се налагаше по пътя към новото местожителство или ако се налагаше да наглеждат реколтата, разпръсната навсякъде подобно на малки островчета наситенозелено сред покритите с купол ферми. Този Марс, възрастен и уморен от живота Марс, пълен с млади хора, е безвъзвратно изчезнал.

Сега аз съм възрастна и уморена, а Марс отново е млад.

Животите ни не ни принадлежат, но, за Бога, ние сме длъжни да се държим така, сякаш това не е истина. Когато бях млада, онова, което вършех, изглеждаше дребно и незначително. Само че възрастните казваха, че едно незначително потреперване на праха след време може да прерасне в прашна буря, способна да изтрие едва ли не цялата планета…

2171 г., марсианска година 53

Една цяла епоха приближаваше своя край. По време на лекции бях научила признаците, дори някои по-проницателни професори ни намекваха за това твърде прозрачно, само че никога не бях си мислила, че това ще окаже влияние и лично върху моя живот… Поне досега.

Току-що ме бяха изхвърлили от Марсианския университет в Синай (МУС). Двеста мои колеги и преподаватели, постигнати от същата участ, се бяха подредили в редици по брилянтно бялата повърхност на депото, а върху лицата им играеха сенките, хвърляни от сложната система метални конструкции, поддържащи купола. Всички чакахме влака от Солис Дорса да пристигне и да ни отведе по родните плата, равнини, каньони и депресии.

Даян Джохара, моята съквартирантка, бе стъпила с обутия си в ботуш крак върху сака си, потропваше нервно по дръжката му, а устните й бяха присвити, сякаш си подсвиркваше нещо, само че беззвучно. През цялото време лицето й бе извърнато на север в очакване да се покаже влакът. Въпреки че бяхме приятелки, Даян и аз никога не си бяхме говорили за политика. Това по принцип бе част от марсианския етикет.

— Убийство — промълви тя.

— Доста непрактично — измърморих аз. Допреди няколко дена нямах ни най-малка представа колко силни са чувствата на Даян. — Апропо, кого именно би застреляла?

— Губернаторката. Или ректорката.

Поклатих глава.

Бяха изгонени осемдесет процента от студентите в МУС — колосално нарушение на споразуменията, което, спомням си, ме бе поразило като невероятно нечестна постъпка. Само че в нашето семейство никога не бе имало активисти. Аз бях дъщеря на финансистко ОМ, възпитана в традициите на предпазливостта.

Политическата структура, създадена преди столетие — още по времето, когато първите заселници стъпваха по повърхността на планетата, — все още продължаваше някак си да крета, но никой не се съмняваше, че дните й са преброени. Първите земяни, пристигнали на Марс в групи от по десет и повече семейства, бяха изградили свои убежища в богатите на вода местности по цялата планета, главно в равните плата с ниска надморска височина или в дълбоките долини. Следвайки изградения на Луната модел, първите семейства бяха сформирали структури, наречени «Обединени множества» или накратко ОМ. Обединените множества в много отношения наподобяваха икономическите суперфамилии… дори «фамилии» и «ОМ» бяха почти едно и също. Пристигналите по-късно заселници можеха да изберат една от двете алтернативи — или да се присъединят към някое вече установено ОМ или да създадат изцяло ново. Имаше и семейства, които останаха независими.

Читать дальше

Похожие книги на «Преместването на Марс»

Представляем Вашему вниманию похожие книги на «Преместването на Марс» списком для выбора. Мы отобрали схожую по названию и смыслу литературу в надежде предоставить читателям больше вариантов отыскать новые, интересные, ещё не прочитанные произведения.


Ким Робинсън: Червеният Марс
Червеният Марс
Ким Робинсън
Ким Робинсън: Зеленият Марс
Зеленият Марс
Ким Робинсън
Эдгар Берроуз: Боги Марса
Боги Марса
Эдгар Берроуз
Ким Робинсон: Голубой Марс
Голубой Марс
Ким Робинсон
Отзывы о книге «Преместването на Марс»

Обсуждение, отзывы о книге «Преместването на Марс» и просто собственные мнения читателей. Оставьте ваши комментарии, напишите, что Вы думаете о произведении, его смысле или главных героях. Укажите что конкретно понравилось, а что нет, и почему Вы так считаете.