Александра Маринина: Игра на чужд терен

Здесь есть возможность читать онлайн «Александра Маринина: Игра на чужд терен» весь текст электронной книги совершенно бесплатно (целиком полную версию). В некоторых случаях присутствует краткое содержание. год выпуска: 2001, ISBN: 954-459-856-1, издательство: Хермес, категория: Полицейский детектив / на болгарском языке. Описание произведения, (предисловие) а так же отзывы посетителей доступны на портале. Библиотека «Либ Кат» — LibCat.ru создана для любителей полистать хорошую книжку и предлагает широкий выбор жанров:

любовные романы фантастика и фэнтези приключения детективы и триллеры эротика документальные научные юмористические анекдоты о бизнесе проза детские сказки о религиии новинки православные старинные про компьютеры программирование на английском домоводство поэзия

Выбрав категорию по душе Вы сможете найти действительно стоящие книги и насладиться погружением в мир воображения, прочувствовать переживания героев или узнать для себя что-то новое, совершить внутреннее открытие. Подробная информация для ознакомления по текущему запросу представлена ниже:

Александра Маринина Игра на чужд терен
 • Название:
  Игра на чужд терен
 • Автор:
 • Издательство:
  Хермес
 • Жанр:
  Полицейский детектив / на болгарском языке
 • Год:
  2001
 • Язык:
  Болгарский
 • ISBN:
  954-459-856-1
 • Рейтинг книги:
  4 / 5
 • Избранное:
  Добавить книгу в избранное
 • Ваша оценка:
  • 80
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Игра на чужд терен: краткое содержание, описание и аннотация

Предлагаем к чтению аннотацию, описание, краткое содержание или предисловие (зависит от того, что написал сам автор книги «Игра на чужд терен»). Если вы не нашли необходимую информацию о книге — напишите в комментариях, мы постараемся отыскать её.

През 1992 година Александра Маринина, кандидат на юридическите науки и следовател в московската милиция, излиза в отпуск и решава да напише книга. Просто да опита. Така на бял свят се появява нейната героиня, също следовател, Анастасия Каменская, превърнала се в главно действащо лице на двадесет и двете й досегашни книги. Анастасия Каменская, старши следовател в Московската служба за борба с престъпността, се озовава на неподходящо място в неподходящ момент. В санаториума, където е отишла на почивка, е извършено убийство. Следите водят към организирана мрежа за задоволяване на извратените вкусове на клиенти, готови да заплатят щедро заснемането на няколко минути сладострастие с фатален край. Следовател Каменская е на ход. Принудена да играе на чужд терен, тя търси съюзник… дори и в лицето на шефа на местната мафия.

Александра Маринина: другие книги автора


Кто написал Игра на чужд терен? Узнайте фамилию, как зовут автора книги и список всех его произведений по сериям.

Игра на чужд терен — читать онлайн бесплатно полную книгу (весь текст) целиком

Ниже представлен текст книги, разбитый по страницам. Система сохранения места последней прочитанной страницы, позволяет с удобством читать онлайн бесплатно книгу «Игра на чужд терен», без необходимости каждый раз заново искать на чём Вы остановились. Поставьте закладку, и сможете в любой момент перейти на страницу, на которой закончили чтение.

Шрифт:

Интервал:

Закладка:

Сделать

Александра Маринина

Игра на чужд терен

(книга 2  от "Настя Каменская")

КЪМ БЪЛГАРСКИТЕ ЧИТАТЕЛИ

Много ми е приятно, че книгите ми се превеждат в България и моите любими герои вече ще говорят и на български език. Искрено се надявам, че за вас ще бъде интересно да прочетете не само как и защо се извършват престъпления в Русия, но и за това как живеят сега хората в нашата страна, за какво мислят, мечтаят, на какво се надяват и от какво се страхуват. Моите романи са за любовта, за ревността, за омразата, за отмъщението, за дружбата и предателството, за честта и безчестието, т.е. за това, което е близко и разбираемо за всеки човек, независимо в коя страна живее и на какъв език говори. Надявам се, че прочитът на моите книги ще ви достави поне малко удоволствие. И предварително ви благодаря, че ще ги прочетете. Желая ви успехи, щастие и благополучие!

С уважение и любов: Александра Маринина

Един месец преди ден първи

Пристъпът неумолимо приближаваше, Юрий Фьодорович почувства симптомите му още снощи, но се надяваше на целебната сила на съня. Сънят обаче не помогна. На другия ден Юрий Фьодорович неведнъж се улавяше в мисълта да насочи всеки разговор с учениците към темата „бащи и деца“, а по-точно — „майка и син“. Следващият стадий настъпи следобед, когато всяко споменаване на родители и особено на майки будеше у него физически осезаемо болезнено раздразнение, тъй че Марцев едва се сдържаше да не прекъсне събеседника си, да не го нагруби, да не му кресне. И ето че сега, към края на работния ден, проумя, че не може да избегне пристъпа, че Юрочка се е „събудил“ и всеки момент ще закрещи колкото му глас държи.

Марцев вдигна телефонната слушалка.

— Галина Григориевна, защо не отложим разговора за утре? Нещо не съм добре, искам да се прибера да полегна.

— Разбира се, Юрий Фьодорович — на драго сърце се съгласи учителката по математика. — Щом ние не можахме да се справим с Кузмин шест години, един ден не е от значение. Желая ви бързо оздравяване.

— Благодаря.

Да, Кузмин беше проблем. Всички учители се оплакваха от него. Отличник по всички предмети, Вадик Кузмин никога не даваше повод да го изключат заради лош успех. Но във всичко останало — от поведението в час до грубите изстъпления вкъщи — той беше абсолютен гадняр, но между другото никога не престъпваше чертата, отвъд която автоматично следваха следствие и съд. Обидата и клеветата, както е известно, са прояви от частен характер и за тях се завеждат дела след жалба от потърпевшия. Но къде се е видяло учители да се съдят със седмокласник? Пък и законът предвижда подвеждане под отговорност за тези престъпления само на лица от осемнайсетгодишна възраст нагоре. „Утре — помисли си Марцев и нервно закопча шлифера си, — всички проблеми ще ги решаваме утре. Най-важното днес е Юрочка. Да го нахраня, да му сменя пелените, да го сложа в креватчето, да го приспя. Само да не стане някоя беля!“

Юрий Фьодорович Марцев беше болен отдавна и неизлечимо. Наистина това си го знаеше само той. Е, може би още двама-трима, но тяхното мнение не интересуваше Марцев. За всички той беше уважаваният завуч на английското училище, преподавателят по английска и американска литература. За жена си Юрий Фьодорович беше съвсем приличен съпруг, за дъщеря си — „педагогически правилен“, макар и малко старомоден баща. А за майка си беше Юрочка, Юрасик, Юшка, любимото и докарано до отчаяние от тази неистова любов единствено синче.

Марцев отиде в гарсониерата, която бе наел тайно от семейството си на съвсем приемлива цена: беше мъничка, отдавна неремонтирана, почти без мебели, а и се намираше в края на Града. Понякога Юрий Фьодорович водеше тук жени, но жилището бе предназначено най-вече за лечението му, което напоследък му бе необходимо все по-често.

Влезе в антрето и бързо се съблече. Ръцете му трепереха толкова силно, че не можа дори да окачи шлифера на закачалката и в раздразнението си го захвърли на един стол. Юрочка настойчиво напираше навън, преизпълваше го омраза към майка му и непоколебимо желание да я убие начаса. „Сега, сега, миличко — мърмореше Юрий Фьодорович, — сега ще се успокоиш, почакай една минутка, добре, още секундичка“

Той се движеше почти автоматично, докато вадеше от скривалището касетата, поставяше я в гнездото на видеото и местеше фотьойла по-близо до телевизора.

Читать дальше

Шрифт:

Интервал:

Закладка:

Сделать

Похожие книги на «Игра на чужд терен»

Представляем Вашему вниманию похожие книги на «Игра на чужд терен» списком для выбора. Мы отобрали схожую по названию и смыслу литературу в надежде предоставить читателям больше вариантов отыскать новые, интересные, ещё не прочитанные произведения.


Александра Маринина: Мъжки игри
Мъжки игри
Александра Маринина
Александра Маринина: Смърт и малко любов
Смърт и малко любов
Александра Маринина
Александра Маринина: Аз умрях вчера
Аз умрях вчера
Александра Маринина
Александра Маринина: Неволна убийца
Неволна убийца
Александра Маринина
Александра Маринина: Живот след живота
Живот след живота
Александра Маринина
Александра Маринина: Городской тариф
Городской тариф
Александра Маринина
Отзывы о книге «Игра на чужд терен»

Обсуждение, отзывы о книге «Игра на чужд терен» и просто собственные мнения читателей. Оставьте ваши комментарии, напишите, что Вы думаете о произведении, его смысле или главных героях. Укажите что конкретно понравилось, а что нет, и почему Вы так считаете.