Александра Маринина: Игра на чужд терен

Здесь есть возможность читать онлайн «Александра Маринина: Игра на чужд терен» весь текст электронной книги совершенно бесплатно (целиком полную версию). В некоторых случаях присутствует краткое содержание. год выпуска: 2001, ISBN: 954-459-856-1, издательство: Хермес, категория: Полицейский детектив / на болгарском языке. Описание произведения, (предисловие) а так же отзывы посетителей доступны на портале. Библиотека «Либ Кат» — LibCat.ru создана для любителей полистать хорошую книжку и предлагает широкий выбор жанров:

любовные романы фантастика и фэнтези приключения детективы и триллеры эротика документальные научные юмористические анекдоты о бизнесе проза детские сказки о религиии новинки православные старинные про компьютеры программирование на английском домоводство поэзия

Выбрав категорию по душе Вы сможете найти действительно стоящие книги и насладиться погружением в мир воображения, прочувствовать переживания героев или узнать для себя что-то новое, совершить внутреннее открытие. Подробная информация для ознакомления по текущему запросу представлена ниже:

Александра Маринина Игра на чужд терен
 • Название:
  Игра на чужд терен
 • Автор:
 • Издательство:
  Хермес
 • Жанр:
  Полицейский детектив / на болгарском языке
 • Год:
  2001
 • Язык:
  Болгарский
 • ISBN:
  954-459-856-1
 • Рейтинг книги:
  4 / 5
 • Избранное:
  Добавить книгу в избранное
 • Ваша оценка:
  • 80
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Игра на чужд терен: краткое содержание, описание и аннотация

Предлагаем к чтению аннотацию, описание, краткое содержание или предисловие (зависит от того, что написал сам автор книги «Игра на чужд терен»). Если вы не нашли необходимую информацию о книге — напишите в комментариях, мы постараемся отыскать её.

През 1992 година Александра Маринина, кандидат на юридическите науки и следовател в московската милиция, излиза в отпуск и решава да напише книга. Просто да опита. Така на бял свят се появява нейната героиня, също следовател, Анастасия Каменская, превърнала се в главно действащо лице на двадесет и двете й досегашни книги. Анастасия Каменская, старши следовател в Московската служба за борба с престъпността, се озовава на неподходящо място в неподходящ момент. В санаториума, където е отишла на почивка, е извършено убийство. Следите водят към организирана мрежа за задоволяване на извратените вкусове на клиенти, готови да заплатят щедро заснемането на няколко минути сладострастие с фатален край. Следовател Каменская е на ход. Принудена да играе на чужд терен, тя търси съюзник… дори и в лицето на шефа на местната мафия.

Александра Маринина: другие книги автора


Кто написал Игра на чужд терен? Узнайте фамилию, как зовут автора книги и список всех его произведений по сериям.

Игра на чужд терен — читать онлайн бесплатно полную книгу (весь текст) целиком

Ниже представлен текст книги, разбитый по страницам. Система сохранения места последней прочитанной страницы, позволяет с удобством читать онлайн бесплатно книгу «Игра на чужд терен», без необходимости каждый раз заново искать на чём Вы остановились. Поставьте закладку, и сможете в любой момент перейти на страницу, на которой закончили чтение.

Шрифт:

Интервал:

Закладка:

Сделать

— Я по-спокойно, Анастасия — намигна й Житената питка, когато тя сподели колебанията си с него. — Сега ще звъннем на началника на тамошното управление и ще го помолим да организира всичко тип-топ.

Виктор Алексеевич поразлисти телефонния указател и започна да върти шайбата.

— Сергей Михайлович ли е? Здрасти, тук е Гордеев от Москва. Забрави ли ме вече?

Настя не се надяваше много-много на помощ от местната милиция, понеже разбираше, че подобни молби винаги са обременителни и откъсват хората от работата им.

Тя внимателно наблюдаваше началника и се опитваше по интонацията и израза на лицето му да отгатне репликите на невидимия Сергей Михайлович.

— Идва при вас в „Долината“ да си лекува гърба. Не може да вдига тежко, трябва да й помогнете.

— Ама моля ви се, няма проблеми.

— И освен това, Сергей Михайлович, ако може да й уредите самостоятелна стая. Колегата иска да поработи.

— Нещо служебно ли?

— Не, не, дума да не става, как може без твое знание.

Творческа работа.

— Знаем я ние тая творческа работа. Добре, ще измислим нещо. С пиячката как е? Обича ли да лови рибка? Или нещо… лов?

— Сергей Михайлович, става дума за млада жена…

По червенината, мигновено заляла лицето и плешивото теме на Житената питка, Настя разбра какви думи чува той в този миг. Ами да, реакцията на събеседника му е естествена, той не иска да хаби усилия и време — и своите, и на подчинените си, за уреждане на нечия любовница в санаториума. Че каква друга може да е тая жена, за която ходатайства началникът на Московския криминален отдел, разбира се, ако не му е роднина? Каква ще е, ако не любовница на някой от приятелите му, а може би и негова? Тъй де, няма да е служителка. Смешни истории!

— Пак с твоите шегички, Сергей Михайлович — продума с дървен глас Гордеев. — Та значи аз ще ти звънна веднага щом тя си купи билета. Разбрахме се, нали?

Когато Настя купи билета за влака, Виктор Алексеевич още веднъж се обади в Града, не намери своя познат и предаде съобщението чрез дежурните. Настя и за миг не се съмняваше, че никой няма да я посрещне. Така и стана.

Пребледняла от болка, едва тътрейки нозе, стигна до регистратурата на санаториума. Дежурната администраторка беше самата любезност, но когато стана дума за самостоятелна стая, категорично й отказа.

— Самостоятелните стаи са малко, даваме ги само на инвалиди, на ветерани от войната, на афганци. За съжаление с нищо не мога да ви помогна.

— Кажете ми дали и тук не може да се купи карта? — попита Настя, която вече беше готова на всичко, само и само най-сетне да полегне.

— Разбира се. — Администраторката бързо измери Настя с поглед и веднага извърна очи, заби ги в регистрационната книга.

„Ясно“ — помисли си Настя, а на глас каза:

— Продайте ми още една карта, ще взема стая с две легла. Може ли да направим така?

— Разбира се — малко напрегнато, както се стори на Настя, сви рамене администраторката и отвори касата, поставена върху бюрото й.

Настя мълчаливо извади пари и ги сложи върху отворената регистрационна книга.

— Не е нужно да попълвате карта — тихо каза тя. — Само отбележете в книгата да не настаняват никого при мен.

Щом влезе в стаята, тя се просна, облечена, на леглото и беззвучно заплака. Гърбът я болеше непоносимо, останаха й съвсем малко пари. А на всичко отгоре, кой знае защо, чувстваше се унизена.

Администраторката честно си отработи получения подкуп. Беше забелязала болнавата бледност на Настя и само след половин час в стаята дойде лекар. Той моментално видя и големия сак, захвърлен насред стаята, и зачервените от сълзи очи, и обезболяващите хапчета на нощното шкафче.

— Вие акъл имате ли? — укорително забъбри той, докато мереше пулса и разглеждаше синкавите ръце на Настя. — Защо мъкнете такива тежести, като знаете, че сте болна? Кръвоносните ви съдове са отвратителни. Пушите ли?

— Да.

— Отдавна ли? Много ли?

— Отдавна. Много.

— Пиете ли?

— Не. Само вермут, и то рядко.

— Как се казвате?

— Анастасия. Може да ми казвате просто Настя.

— Аз съм Михаил Петрович. Приятно ми е да се запознаем. Та тъй, Настя, хайде да решим какво ще лекуваме на първо място: гърба или кръвоносните съдове?

— Не може ли и двете едновременно?

— Няма как. — Той поклати побеляващата си глава. — За гърба ви трябват кал, масажи, натоварвания, предимно ходене и специална гимнастика в басейна. Всичко това трябва да отнема около пет часа на ден, ако се прави, както е редно. А вие, доколкото разбирам, смятате и да работите? — Той кимна към машината. — За лекуване на съдовете не остава време. Така че избирайте.

Читать дальше

Шрифт:

Интервал:

Закладка:

Сделать

Похожие книги на «Игра на чужд терен»

Представляем Вашему вниманию похожие книги на «Игра на чужд терен» списком для выбора. Мы отобрали схожую по названию и смыслу литературу в надежде предоставить читателям больше вариантов отыскать новые, интересные, ещё не прочитанные произведения.


Александра Маринина: Мъжки игри
Мъжки игри
Александра Маринина
Александра Маринина: Смърт и малко любов
Смърт и малко любов
Александра Маринина
Александра Маринина: Аз умрях вчера
Аз умрях вчера
Александра Маринина
Александра Маринина: Неволна убийца
Неволна убийца
Александра Маринина
Александра Маринина: Живот след живота
Живот след живота
Александра Маринина
Александра Маринина: Городской тариф
Городской тариф
Александра Маринина
Отзывы о книге «Игра на чужд терен»

Обсуждение, отзывы о книге «Игра на чужд терен» и просто собственные мнения читателей. Оставьте ваши комментарии, напишите, что Вы думаете о произведении, его смысле или главных героях. Укажите что конкретно понравилось, а что нет, и почему Вы так считаете.