Elena Djugana Djugana: BURVJU KAĶI

Здесь есть возможность читать онлайн «Elena Djugana Djugana: BURVJU KAĶI» весь текст электронной книги совершенно бесплатно (целиком полную версию). В некоторых случаях присутствует краткое содержание. Город: RĪGA, год выпуска: 2006, категория: Юмористические книги / на латышском языке. Описание произведения, (предисловие) а так же отзывы посетителей доступны на портале. Библиотека «Либ Кат» — LibCat.ru создана для любителей полистать хорошую книжку и предлагает широкий выбор жанров:

любовные романы фантастика и фэнтези приключения детективы и триллеры эротика документальные научные юмористические анекдоты о бизнесе проза детские сказки о религиии новинки православные старинные про компьютеры программирование на английском домоводство поэзия

Выбрав категорию по душе Вы сможете найти действительно стоящие книги и насладиться погружением в мир воображения, прочувствовать переживания героев или узнать для себя что-то новое, совершить внутреннее открытие. Подробная информация для ознакомления по текущему запросу представлена ниже:

Elena Djugana Djugana BURVJU KAĶI
 • Название:
  BURVJU KAĶI
 • Автор:
 • Издательство:
  NORDIC
 • Жанр:
  Юмористические книги / на латышском языке
 • Год:
  2006
 • Город:
  RĪGA
 • Язык:
  Латышский
 • Рейтинг книги:
  3 / 5
 • Ваша оценка:
  • 60
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
 • Избранное:
  Добавить книгу в закладки

BURVJU KAĶI: краткое содержание, описание и аннотация

Предлагаем к чтению аннотацию, описание, краткое содержание или предисловие (зависит от того, что написал сам автор книги «BURVJU KAĶI»). Если вы не нашли необходимую информацию о книге — напишите в комментариях, мы постараемся отыскать её.

BURVJU KAĶI Elena Djugana  PATEICĪBAS Kā jau parasts, vēlos izteikt dažus pateicības vārdus. īpašs paldies mana pulciņa biedriem un draugiem, kas palīdzēja man darbā pie šīs grāmatas apspriešanas. Viņi piedāvāja uzziņu materiālu un labprāt aizdeva grāmatas no savām maģijas grāmatu bibliotēkām un, pats galvenais — bija priecīgi un entuziasma pilni, kad uzzināja, pie kāda darba esmu ķērusies. > Vēl īpašs paldies Lleu>ellyn dāmām, kaķu mīļotājām - Natālijai Hārterai, Andreai Nefai, Nensijai Mostadai un, protams, manai re­daktorei Bekijai Zinsai, kas pavēstīja man par savu mazo bērniņu un trīs apburošajiem kaķiem. Paldies Kerigvenai par skaistajām ilus­trācijām. Vissirsnīgākā pateicība manam vīram Kenam, kā arī mūsu bērniem Kreigam, Keilam un Erinai, kas nu jau ir gandrīz pieauguši, mācās koledžā un sāk piepildīt savus sapņus. Mēs ar Kenu ļoti lepojamies ar viņiem. Atcerieties, ko vienmēr esmu jums teikusi: ja ticat sev un esat gatavi pielikt pūles, tad nav nekā neiespējama. Draiskulīgie un noslēpumainie burvju kaķi Dārgakmeņiem rotāti kaķi senās Ēģiptes tempļos tika godāti kā dzīvi dievietes Bastetas iemiesojumi… Arī pēc trīstūkstoš gadiem kaķi saglabājuši noslēpumainību, kas vēl aizvien apbur un saista tos, kuri dala savu mājvietu un sirdi ar mazo, pūkaino draugu. Grāmatā "Burvju kaķi" dažādu laikmetu slavenību izteikumos atklājas kaķu daudzveidīgā daba. Iepazīstiet ar kaķiem saistīto mitoloģiju un folkloru no visām pasaules malām, atklājiet viltīgus paņēmienus burvestībās ar kaķiem. Pagatavojiet aizsargājošu amuletu, ko piekarināt kaķa kaklasiksniņai… palīdziet noklīdušam mincim atrast ceļu uz mājām… sarīkojiet vārda došanas ceremoniju, sveicot jauna kaķa ienākšanu ģimenē. Grāmatā jūs atradīsiet arī kaķu horoskopus, zīlēšanu ar Taro kārtīm un kaķiem draudzīgu fen-šui. Šādus un vēl citus padomus sniedz grāmatas autore, lai lasītājs spētu labāk izprast sava noslēpumainā un draiskulīgā mājas drauga pasauli. Elena Djugana, kas pazīstama kā "dārzu burve", ir ne tikai pieredzējusi dārzkope un lektore. Jau gandrīz divdesmit gadu viņa nodarbojas ar dažādu ticējumu un labestīgu buršanās paņēmienu vākšanu, rakstījusi par to ari Llewelļyn izdevumos, taču šoreiz pievērsusies aizrautīgām un valdzinošām "kaku spēlēm". Kaķiskās burvestības, burvju vārdi un maģija nordik Manai meitai Erinai Ketlīnai - ar mīlestību. Un tiem apburtajiem kaķiem, kas ienesuši manā dzīvē humoru un burvestības gan pagātnē, gan tagadnē: Skipijam, Samantai un Jasmīnai. THE ENCHANTED CAT: Feline Fascinations, Spells & Magick Copyright©2006 Ellen Dugan Published by Llewellyn Publications Woodbury, MN 55125 USA No angļu valodas tulkojusi Valda Melgalve Mākslinieks Armands Dišers

Elena Djugana Djugana: другие книги автора


Кто написал BURVJU KAĶI? Узнайте фамилию, как зовут автора книги и список всех его произведений по сериям.

BURVJU KAĶI — читать онлайн бесплатно полную книгу (весь текст) целиком

Ниже представлен текст книги, разбитый по страницам. Система автоматического сохранения места последней прочитанной страницы, позволяет с удобством читать онлайн бесплатно книгу «BURVJU KAĶI», без необходимости каждый раз заново искать на чём Вы остановились. Не бойтесь закрыть страницу, как только Вы зайдёте на неё снова — увидите то же место, на котором закончили чтение.

BURVJU KAĶI Elena Djugana 

Kaķiskās burvestības, burvju vārdi un maģija

nordik

Manai meitai Erinai Ketlīnai - ar mīlestību.

Un tiem apburtajiem kaķiem, kas ienesuši manā dzīvē humoru un burvestības gan pagātnē, gan tagadnē: Skipijam, Samantai un Jasmīnai.

THE ENCHANTED CAT: Feline Fascinations, Spells & Magick

Copyright©2006 Ellen Dugan Published by Llewellyn Publications Woodbury, MN 55125 USA www.llewellyn.com

No angļu valodas tulkojusi Valda Melgalve

Mākslinieks Armands Dišers

SATURS 

KAĶU GUDRĪBA…………. 17

Kas dara kaķus tik aizraujošus: to nepakļāvīgais gars…………. 22

Raganas kaķis……… 24

Burvju kaķi………….. 26

PIRMĀ NODAĻA

KAKU DIEVĪBAS UN SIEVIŠĶĪGĀ MISTIKA………….. 27

> »

Basteta, visu kaķu māte……….. 30

Vārdošana un buršanās kopā ar Bastetu………….. 32

Sehmeta ar lauvas galvu………. 34

Aizsardzības buramvārdi kopā ar Sehmetu…………. 35

Ēģiptiešu dienas………. 38

Diāna, Diāns, Arādija…………… 39

Diānas piesaukšanai, lai svētītu jūsu kaka burvestības………… 42

Freija, kaķu pavēlniece………… 44

Paldies dievībām, tā ir Freija………… 45

Šis kaķiskais noslēpums……….. 47

OTRĀ NODAĻA

TOC \o "1-3" \h \z AR KAĶIEM UN PIRMELEMENTIEM SAISTĪTĀ FOLKLORA UN GAIŠREDZĪBA 49

Zeme: kaķene — māte……. 50

Kā apvārdot "kaķa dārglietu"………………………………….. 51

Gaiss: spārnotais kaķis…….. 52

Vārdošana: lai kaķis atgriežas mājās…………….. 53

Uguns: pavarda kaķis……… 56

Pavarda kaķa svētība…………….. 56

Ūdens elements: vētras kaķis……………. 59

Ar kaķiem un gaidāmā laika pareģošanu saistītā folklora…………………………. 59

Varavīksnes vārdi………………….. 61

Gars: kaķis - burvis………….. 62

Burvju kaķa vārdi…………………. 63

Harismātiskais daudzkrāsainais kaķis.. 65

Zīlēšana: gaišredzīgais kaķis…………….. 67

"Paļauties uz kaķi" burvestība……………………. 68

Kaķa ķepas zīlējums Taro kārtīs………………….. 69

TREŠĀ NODAĻA KAĶU MAĢIJA, SVEČU BURAMVĀRDI UN ASTROLOĢIJA 75

Attīrīšanās un aizsardzības rituāls…………… 77

Attīrīšanās uzlējums: recepte…………… 77

Aizsardzība: Raganas kaķa vāze……………………….. 79

Sveču buramvārdi un kaķi…….. 82

Paskaidrojumi par svecēm kakiskās maģijas rituālos………………………. 83

Visu Svētas dienu kaķis: jauni sveču rituāli…………. 85

Helovīna - Samheina nakts burvju vārdi…………………….. 86

Kaķu zodiaka zīmes………………. 88

Kaķu personības — pirmelementu iedalījumā…………………….. 97

Kaķa gads…….. 99

Kaķu spēks un enerģija………. 101

CETURTA NODAĻA DZĪVNIEKI, KAM PIEMĪT KAĶISKS SPĒKS 103

Mājas kaķis………. 105

Tīģeris……… 106

Lauva…….. 107

Leopards…….. 108

Jaguārs…….. 109

Melnā pantera………… 110

Kuguārs (kalnu lauva)…………. 111

Lūsis…….. 112

Meža kaķis……… 113

Norādījumi meditācijai, kurā jūs varat atrast savu kaķisko "spēka zvēru" 114

Parapsiholoģiskā vārdošana darbam kopā ar kaķu dzimtas enerģētiskajiem palīgiem 117

Buramvārdi slēptas informācijas atklāšanai……….. 118

Vīzijas meklējums kopā ar lūsi………….. 120

Psihometrijas atklāšana kopā ar panteru……………. 122

Iespaidu saņemšana…………… 123

Iespaidu bloķēšana……………. 125

PIEKTĀ NODAĻA KAĶIS KĀ SABIEDROTAIS 127

Kontakts ar kaķi…………. 130

Fiziskais kontakts…………….. 130

Runāt ar kaķiem……………….. 131

Acu kontakts…………. 132

Telepātiskais kontakts……….. 132

TOC \o "1-3" \h \z Kā apburt kaķa ēdienu……………….. 134

Fen-šui un jūsu draudzīgais palīgs………… 135

Kaķis kā palīgs - sargs………… 137

Читать дальше

Похожие книги на «BURVJU KAĶI»

Представляем Вашему вниманию похожие книги на «BURVJU KAĶI» списком для выбора. Мы отобрали схожую по названию и смыслу литературу в надежде предоставить читателям больше вариантов отыскать новые, интересные, ещё не прочитанные произведения.


Отзывы о книге «BURVJU KAĶI»

Обсуждение, отзывы о книге «BURVJU KAĶI» и просто собственные мнения читателей. Оставьте ваши комментарии, напишите, что Вы думаете о произведении, его смысле или главных героях. Укажите что конкретно понравилось, а что нет, и почему Вы так считаете.