Алесь Аркуш: Вавэль (на белорусском языке)

Здесь есть возможность читать онлайн «Алесь Аркуш: Вавэль (на белорусском языке)» весь текст электронной книги совершенно бесплатно (целиком полную версию). В некоторых случаях присутствует краткое содержание. категория: Русская классическая проза / на русском языке. Описание произведения, (предисловие) а так же отзывы посетителей доступны на портале. Библиотека «Либ Кат» — LibCat.ru создана для любителей полистать хорошую книжку и предлагает широкий выбор жанров:

любовные романы фантастика и фэнтези приключения детективы и триллеры эротика документальные научные юмористические анекдоты о бизнесе проза детские сказки о религиии новинки православные старинные про компьютеры программирование на английском домоводство поэзия

Выбрав категорию по душе Вы сможете найти действительно стоящие книги и насладиться погружением в мир воображения, прочувствовать переживания героев или узнать для себя что-то новое, совершить внутреннее открытие. Подробная информация для ознакомления по текущему запросу представлена ниже:

libcat.ru: книга без обложки
 • Название:
  Вавэль (на белорусском языке)
 • Автор:
 • Жанр:
  Русская классическая проза / на русском языке
 • Язык:
  Русский
 • Рейтинг книги:
  5 / 5
 • Ваша оценка:
  • 100
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
 • Избранное:
  Добавить книгу в закладки

Вавэль (на белорусском языке): краткое содержание, описание и аннотация

Предлагаем к чтению аннотацию, описание, краткое содержание или предисловие (зависит от того, что написал сам автор книги «Вавэль (на белорусском языке)»). Если вы не нашли необходимую информацию о книге — напишите в комментариях, мы постараемся отыскать её.

Алесь Аркуш: другие книги автора


Кто написал Вавэль (на белорусском языке)? Узнайте фамилию, как зовут автора книги и список всех его произведений по сериям.

Вавэль (на белорусском языке) — читать онлайн бесплатно полную книгу (весь текст) целиком

Ниже представлен текст книги, разбитый по страницам. Система автоматического сохранения места последней прочитанной страницы, позволяет с удобством читать онлайн бесплатно книгу «Вавэль (на белорусском языке)», без необходимости каждый раз заново искать на чём Вы остановились. Не бойтесь закрыть страницу, как только Вы зайдёте на неё снова — увидите то же место, на котором закончили чтение.

Аркуш Алесь

Вавэль (на белорусском языке)

Алесь Аркуш

Вавэль

Каля абарончых муроў Вавеля бутафорскi дракон

пэрыядычна

дыхае полымем у бок Вiслы,

але зусiм ня страшна

нават маленькiм дзецям,

якiя са сьмехам абступiлi страшыдлу

як факiра на сьвяточным кiрмашы.

Я зноў блукаю ля тваiх муроў - Вавэль,

здаецца, ведаю цябе зь сiвой даўнiны

столькi ж, колькi гэтыя Пагонi на тваiх

брамах i сьценах.

Скачуць вершнiкi да роднага Полацку,

нясуць весткi з Вавэля

не загады, бо ня любiць Полацак загадаў,

толькi весткi пра iнтрыгi, балi i фаварытаў,

альбо просьбы аб вайсковай дапамозе;

ня шмат тваiх слаўных сыноў, Полацак,

наведвалi гэтыя шыкоўныя залi,

ступалi на гэты ганаровы брук,

дзiвiлiся з гэтых шэдэўраў-габэленаў,

якiмi шчодра завешаны сьцены палацу;

а хто i патрапляў сюды,

на вочы караля суседняе краiны,

цi заўсёды ён памятаў пра цябе,

вялiкi Полацак?

Цi не асьляпляла яго багацьце

i пашанота двара манарха?

Цi не прачыналася тут, сярод бляску

i велiчы, пачуцьцё зайздрасьцi i сваёй

непаўнавартасьцi?

I тады, забыўшыся на гонар,

сьпяшалiся зайздросьнiкi засьведчыць

сваю адднасьць чужому каралю,

зракалiся сваiх звычаяў, традыцыяў, мовы,

забыйшыся на цябе, Полацак.

Быў у гэтых краёх, прынамсi, адзiн палачанiн,

якi выправiўся юнаком у далёкi Кракаў,

звалi яго Францiшак;

толькi не блукаў ён па каралеўскiх залях,

не разглядваў бiблiйных сюжэтаў

на вялiкiх - на усю сьцяну - габэленах,

не частаваўся смажанай алянiнай са стала манарха

па веды выправiўся ў чужанiцу Францiшак.

Я ступаў на тыя самыя сходы,

па якiх хадзiў дапытлiвы палачанiн,

гукаў у тыя самыя сутарэньнi,

якiя памятаюць голас юнака зь берагоў Дзьвiны,

дакранаўся да сьценаў храму навукi,

якiя захоўваюць цеплыню ягоных далоняў,

пытаўся ў прафэсараў: як пабачыць земляка?

Усе пацiскалi ў адказ плячыма.

Дзiўным чынам я знайшоў яго...

На хвiлiну Скарына адарваўся ад пiльнага занятку

i, як сучасны кампутар, iмклiва счытаў з майго твару

апошнiя навiна з Бацькаўшчыны.

Ня буду доўга замiнаць, дружа Францiшак,

о! колькi наперадзе ў нас працы!

Да пабачэньня! Плёну дзеля велiчы роднага Полацку!

Вечарам зь сябрам выправiмся

ў мiстычную рэстарацыю "Ружы i кроў",

дзе замовiм чырвонага вiна,

якое, перш чым налiць у нашыя фужэры,

даюць пакаштаваць на смак.

Мы вып'ем за Полацак i за тваё здароўе, дружа Францiшак!

Я буду па-беларуску

апавядаць сябру пра чароўнае месца,

дзе Палата сустракаецца зь Дзьвiною,

дзе Ян Баршчэўскi напаткаў свае фантастачныя прыгоды,

дзе Ластоўскi шукаў таямнiчыя лабiрынты...

Мой суразмоўца, якi нiколi ня быў у Полацку,

будзе ветлiва слухаць,

часам незаўважна пакiдаючы цьмяную залю-сутарэньне

дзеля якiхсьцi тэрмiновых развагаў i думак.

Я гатовы апавядаць гэтым сьценам, манэкену мнiха,

якi стаiць за маёй сьпiной,

i нетаропкай афiцыянтцы...

Заўтра Вавэль будзе такiм самым, якiм памятаю яго з мiнуўшчыны,

i пазаўтраму, i праз год, i праз стагодзьдзе,

i толькi Полацак будзе мяняцца:

адновiцца ўнiвэрсытэт, вярнуўшыся ў муры былога Езуiцкага калегiюму,

адбудуецца сабор сьвятога Стэфана,

паўстануць помнiкi героям, якiя праславiлi места,

народзiцца пантэон выбiтных людзей Краiны,

а пад старажытнымi скляпеньнямi ўнiверсытэту

зноў галава Дзядка, якая ўмее гаварыць на тузiне

эўрапейскiх моваў, будзе даваць парады полацкiм шкалярам.

Калi ты прыедзеш адпачыць да нас у Полацак,

я абавязкова зваджу цябе да гэтай разумнай галавы,

каб ты сам-насам запытаўся ў яе пра ўласнае патаемнае,

пасьля чаго я правяду цябе па полацкiх лёхах

да самых Бельчыцаў,

дзе мы зойдзем у рэстарацыю "У братоў базыльянаў",

замовiм чырвонага вiна i вып'ем за цябе, Вавэль!

Кракаў-Полацак, травень 1999 г.


Похожие книги на «Вавэль (на белорусском языке)»

Представляем Вашему вниманию похожие книги на «Вавэль (на белорусском языке)» списком для выбора. Мы отобрали схожую по названию и смыслу литературу в надежде предоставить читателям больше вариантов отыскать новые, интересные, ещё не прочитанные произведения.


Отзывы о книге «Вавэль (на белорусском языке)»

Обсуждение, отзывы о книге «Вавэль (на белорусском языке)» и просто собственные мнения читателей. Оставьте ваши комментарии, напишите, что Вы думаете о произведении, его смысле или главных героях. Укажите что конкретно понравилось, а что нет, и почему Вы так считаете.