Алеко Константинов: Един белгийски министър

Здесь есть возможность читать онлайн «Алеко Константинов: Един белгийски министър» весь текст электронной книги совершенно бесплатно (целиком полную версию). В некоторых случаях присутствует краткое содержание. категория: Классическая проза / на болгарском языке. Описание произведения, (предисловие) а так же отзывы посетителей доступны на портале. Библиотека «Либ Кат» — LibCat.ru создана для любителей полистать хорошую книжку и предлагает широкий выбор жанров:

любовные романы фантастика и фэнтези приключения детективы и триллеры эротика документальные научные юмористические анекдоты о бизнесе проза детские сказки о религиии новинки православные старинные про компьютеры программирование на английском домоводство поэзия

Выбрав категорию по душе Вы сможете найти действительно стоящие книги и насладиться погружением в мир воображения, прочувствовать переживания героев или узнать для себя что-то новое, совершить внутреннее открытие. Подробная информация для ознакомления по текущему запросу представлена ниже:

libcat.ru: книга без обложки
 • Название:
  Един белгийски министър
 • Автор:
 • Жанр:
  Классическая проза / на болгарском языке
 • Язык:
  Болгарский
 • Рейтинг книги:
  5 / 5
 • Избранное:
  Добавить книгу в избранное
 • Ваша оценка:
  • 100
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Един белгийски министър: краткое содержание, описание и аннотация

Предлагаем к чтению аннотацию, описание, краткое содержание или предисловие (зависит от того, что написал сам автор книги «Един белгийски министър»). Если вы не нашли необходимую информацию о книге — напишите в комментариях, мы постараемся отыскать её.

Алеко Константинов: другие книги автора


Кто написал Един белгийски министър? Узнайте фамилию, как зовут автора книги и список всех его произведений по сериям.

Един белгийски министър — читать онлайн бесплатно полную книгу (весь текст) целиком

Ниже представлен текст книги, разбитый по страницам. Система сохранения места последней прочитанной страницы, позволяет с удобством читать онлайн бесплатно книгу «Един белгийски министър», без необходимости каждый раз заново искать на чём Вы остановились. Поставьте закладку, и сможете в любой момент перейти на страницу, на которой закончили чтение.

Шрифт:

Интервал:

Закладка:

Сделать

Алеко Константинов

Един белгийски министър

Многоуважаемий господин редакторе,

Ако счетете, че не ще бъде злоупотребление с гостоприемството на уважаемий ви в. „Знаме“ поместванието на приложений тук превод, имайте добрината да го напечатате като подлистник. Дългите нощи на дълбоката есен в нашата глуха провинция ни карат, макар и по неволя, да търсим разтуха в запрашените томове на нашата бедна библиотека. Стремлението на почитаемото правителство да направи от нашето отечество една втора Белгия е възбудило у мене до такава степен силно желание да се запозная с тази страна, щото от някое време насам, аз с жажда поглъщам всичко, което ме запознава с Белгия. И смея да ви уверя, господин редакторе, че трудът ми не пропада даром. Аз открих едно във висша степен оригинално предписание, писано в края на миналото столетие от известния белгийски министър Труве Бенуа до супрефекта на град Peroppe. Думата ми е за знаменития картоиграч Бенуа, който в младините си, както е известно от белгийската история, беше си съставил значително състояние чрез картоиграние, с недотам чистата помощ на известната куртизанка Стазон Пияде, същата онази Пияде, която според историята е била причина за умственото разстройство на Жорж Мано (Georges Maneaux), но не картоиграча Жорж Мано, а другия Мано, законоведеца. За Труве Бенуа историята говори само това, че той, страстно увлечен от хазартни игри в карти, е отслабнал умствено до такава степен, щото не е бил в състояние да изкаже някоя мисъл или да напише нещо, освен с езика на термините на кортоиграчите. Бурните политически събития издигнаха този белгиец до министерски пост. Във време на една криза за белгийския кабинет президент-министърът се обръща един ден към Бенуа с въпрос:

— Я ми кажи, Бенуа, ако те направя министър, можеш ли да спечелиш предстоящите избори, наемаш ли се да обезсилиш опозицията?

— Аз ли? Аз ще ги натъпча всичките соло, с двата крака, няма да им дам ни една взятка да вземат — отговаря Бенуа със светнали очи, като че въпросът се е касаел не до избори, а до една партия преферанс.

— Браво, Бенуа — извиква възторжено президентът и го потупва по гърба. — Такива хора ни трябват сега. Но кажи ми, Бенуа, на какви средства разчиташ ти, като говориш с такава увереност? Кажи ми, по какъв начин смяташ да съсипеш опозицията?

— Всичко зависи от умението да си приготвиш снопчета и да ги шибнеш в колодата.

— Какво? Какво?! — пита президентът, готов да прихне от смях, като слуша своеобразната терминология на разпаления Бенуа.

— Как какво? Приготви снопчета с бюлетини, па шибай в урната. Ще накарам Пияде… Ах, пардон, ще накараме разна наемна сволоч да извърши тая работа.

— Ах, Бенуа, какви некрасиви думи изговаряш — казва шокиращият президент с престорено недоволство. — Може ли един бъдущ министър да говори така?

— Ни-и-що, нищо, нищо — успокоява го Бенуа и продължава да развива своя план на избирателната борба: — Като наблъскам урните с големия шлагер

— Какво?!

— С наши бюлетини, искам да кажа. Сетне, като ги таксуваш, шибнии от малкия, па, колкото за очи, дай и на хамсиите по нещо…

— Боже мой, Бенуа, на какъв езки говориш ти?

— Как на какъв език? Думата ми е, че трябва от кумова срама да се оставят и няколко опозиционни бюлетини в колодата. Не може инак, ще дигнат гюрултия партньорите.

— Кои?

— Опозицията. Сетне ще си имаме вдругата стая готови снопчета в запас, та като дойде време да густираме бюлетините, ако бъдат малко, можем да отидем на парол, а в краен случай ще шибнем и едно мазо

— Говори човешки, драгий Бенуа, аз преставам да те разбирам.

— Искам да кажа, че бюлетини можеш да наблъскаш колкото обичаш, особено ако бъде дьо табло, защото при шмендефер

— Ще оставиш ли най-сетне този жаргон…

— Пардон. Но аз мисля, че вий ме разбирате, господин президенте: думата ми е, че там, гдето ще има само една урна, не може да правиш шмекерии, освен ако духнещ свещта…

— Но недей забравя, Бенуа, че всичките партии са се опълчили против нас.

— Ни-и-щ-о, нищо, нищо! Безуплашение! Щом излязат трите туза, ще им шибна по един козир.

Читать дальше

Шрифт:

Интервал:

Закладка:

Сделать

Похожие книги на «Един белгийски министър»

Представляем Вашему вниманию похожие книги на «Един белгийски министър» списком для выбора. Мы отобрали схожую по названию и смыслу литературу в надежде предоставить читателям больше вариантов отыскать новые, интересные, ещё не прочитанные произведения.


libclub.ru: книга без обложки
libclub.ru: книга без обложки
Алеко Константинов
libclub.ru: книга без обложки
libclub.ru: книга без обложки
Алеко Константинов
libclub.ru: книга без обложки
libclub.ru: книга без обложки
Алеко Константинов
libclub.ru: книга без обложки
libclub.ru: книга без обложки
Алеко Константинов
libclub.ru: книга без обложки
libclub.ru: книга без обложки
Алеко Константинов
libclub.ru: книга без обложки
libclub.ru: книга без обложки
Алеко Константинов
Отзывы о книге «Един белгийски министър»

Обсуждение, отзывы о книге «Един белгийски министър» и просто собственные мнения читателей. Оставьте ваши комментарии, напишите, что Вы думаете о произведении, его смысле или главных героях. Укажите что конкретно понравилось, а что нет, и почему Вы так считаете.