Елин Пелин: Добра среща ((Драма в стихове))

Здесь есть возможность читать онлайн «Елин Пелин: Добра среща ((Драма в стихове))» весь текст электронной книги совершенно бесплатно (целиком полную версию). В некоторых случаях присутствует краткое содержание. категория: Классическая проза / на болгарском языке. Описание произведения, (предисловие) а так же отзывы посетителей доступны на портале. Библиотека «Либ Кат» — LibCat.ru создана для любителей полистать хорошую книжку и предлагает широкий выбор жанров:

любовные романы фантастика и фэнтези приключения детективы и триллеры эротика документальные научные юмористические анекдоты о бизнесе проза детские сказки о религиии новинки православные старинные про компьютеры программирование на английском домоводство поэзия

Выбрав категорию по душе Вы сможете найти действительно стоящие книги и насладиться погружением в мир воображения, прочувствовать переживания героев или узнать для себя что-то новое, совершить внутреннее открытие. Подробная информация для ознакомления по текущему запросу представлена ниже:

libcat.ru: книга без обложки
 • Название:
  Добра среща ((Драма в стихове))
 • Автор:
 • Жанр:
  Классическая проза / на болгарском языке
 • Язык:
  Болгарский
 • Рейтинг книги:
  3 / 5
 • Ваша оценка:
  • 60
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
 • Избранное:
  Добавить книгу в закладки

Добра среща ((Драма в стихове)): краткое содержание, описание и аннотация

Предлагаем к чтению аннотацию, описание, краткое содержание или предисловие (зависит от того, что написал сам автор книги «Добра среща ((Драма в стихове))»). Если вы не нашли необходимую информацию о книге — напишите в комментариях, мы постараемся отыскать её.

Елин Пелин: другие книги автора


Кто написал Добра среща ((Драма в стихове))? Узнайте фамилию, как зовут автора книги и список всех его произведений по сериям.

Добра среща ((Драма в стихове)) — читать онлайн бесплатно полную книгу (весь текст) целиком

Ниже представлен текст книги, разбитый по страницам. Система автоматического сохранения места последней прочитанной страницы, позволяет с удобством читать онлайн бесплатно книгу «Добра среща ((Драма в стихове))», без необходимости каждый раз заново искать на чём Вы остановились. Не бойтесь закрыть страницу, как только Вы зайдёте на неё снова — увидите то же место, на котором закончили чтение.

Елин Пелин

Добра среща

(Драма в стихове)

Пижо отива в града. Пендо се връща оттам. Срещат се в Борисовата градина. Пендо се преструва, че не вижда съселянина си. Пижо се обръща, изглежда го, кимва учудено с глава и се обажда с добро сърце.


Пижо


Добра среща, Пендо,

и добър ти час…

Оно кавга малко

има между нас,

ама ти прощавай

и много не шавай —

поздрави сърдечно

какво е човечно


Пендо(спира се)


Ти ли си бре, Пижо,

я те зех за Геле,

има доста време

не сме се виделе,

Да кориш не бързай

и кусур не връзвай —

малко съм залисан,

та не забележих…


Пижо


Па я се наежих,

да се карам пак —

мойто докачане

дотам иде чак.


Пендо(подава му пакет с тютюн)


Направи цигара,

па нека забравим

тая сръдня стара,

таков е живото —

се заедно ходят

доброто и злото.


Пижо


Да живееш, Пендо,

ние с теб били сме

па добри другари

я нали ти думам:

човек е магаре —

на сърце добър е,

па се лошо прави.

Ама да е здраве…

Ти какво си, що си,

не те срещам вече?


Пендо


Добре съм — го речи…

времето такова,

пръснахме се сите,

не може се срещнем

дори по механите.


Пижо


Свето умеша се

у бойове пусти,

тя, каквато стана —

седни па се кръсти.


Пендо


Каша, брате, каша,

ама сега вече

работата наша,

хелбете, хелбете,

ще излезе цвете.


Пижо


У градо ли беше?

Там малко валеше,

па те гледам сух си.


Пендо


То отвънка сух съм,

ама не отнетре,

зер се поотбихме

в кръчмата на Петре.


Пижо


Ти си мераклия…

По дъха те сещам,

че си пил ракия

със мезе туршия.


Пендо


Нещо бе станала

плюнката ми суха,

па ми бе и тежко,

та пих за разтуха…

Ами ти къде се

нататък понесе?


Пижо


Срам е да обаждам

накъде отваждам.


Пендо


Нещо … гяволия?


Пижо


Холан, остави я —

на стари години

пак роди жената.

Бегам да не ставам

за смех по махалата.


Пендо


То шопското племе

си е плодовито.

Ха да е честито!

Ти се пак повърна

от „деде“ на „чиче“,

момче ли доби се,

или е момиче?


Пижо


То се знае — мажко

у война роди се —

у време юнашко!


Пендо


Ставаме, кажи го,

царщина голема

и редо таков е,

други колай нема —

требва да се труди

и младо, и старо,

зер ще има нужда

от войници царо.


Пижо


Господ ни ги дава

със пълна десница.


Пендо


Ха да поприседнем

на тая столица,

да се поотморим

и поразговорим.


(сядат на една пейка)


Пижо


Ти от градо идеш,

знаеш, то се вика,

разправи ми малко

тънка политика!

Какво са децата

на полето бойно?

(Там е и наш Стойно.)

Какъв вее ветър,

що прави крал Петър?

Дедо Иван Руски

лъже ли го още,

че на помощ до-ще?

Що става надоле

по Косово поле?

Френци, англичане

гърбо ли ги хапе,

та са надовели

у Солун арапе? —

Разни дандабури

с дънести потури,

зурлести сусамци,

жълти афионци,

сини анасонци —

се от бои разни

и от разни вери,

човек да се дзвери!


Пендо


То войската наша

хубаво ги дере —

кой каквото тражи,

че си го намери…


Пижо


Бре, майка му стара! —

Да живей войската!

Да живее цара!


(пуха шапката си о-земи и чука на пейката)


Скоро дай пол’ ока,

от мене заръчма!

А! Прощавай, Пендо!

рекох, че сме в кръчма!


Пендо


Па ония вери

по Солун надоле,

там какво ги рече,

фастъци ли, що ли? —

Усетили харно

острото на ножа,

бегат да спасяват

всеки свойта кожа.

И Вардаро мътен

пее и празнува —

додек свет светува,

има да разправа

българската слава.

Читать дальше

Похожие книги на «Добра среща ((Драма в стихове))»

Представляем Вашему вниманию похожие книги на «Добра среща ((Драма в стихове))» списком для выбора. Мы отобрали схожую по названию и смыслу литературу в надежде предоставить читателям больше вариантов отыскать новые, интересные, ещё не прочитанные произведения.


libclub.ru: книга без обложки
libclub.ru: книга без обложки
Елин Пелин
libclub.ru: книга без обложки
libclub.ru: книга без обложки
Елин Пелин
libclub.ru: книга без обложки
libclub.ru: книга без обложки
Елин Пелин
libclub.ru: книга без обложки
libclub.ru: книга без обложки
Елин Пелин
Отзывы о книге «Добра среща ((Драма в стихове))»

Обсуждение, отзывы о книге «Добра среща ((Драма в стихове))» и просто собственные мнения читателей. Оставьте ваши комментарии, напишите, что Вы думаете о произведении, его смысле или главных героях. Укажите что конкретно понравилось, а что нет, и почему Вы так считаете.