Елин Пелин: По пътя ((Драма в стихове))

Здесь есть возможность читать онлайн «Елин Пелин: По пътя ((Драма в стихове))» весь текст электронной книги совершенно бесплатно (целиком полную версию). В некоторых случаях присутствует краткое содержание. категория: Классическая проза / на болгарском языке. Описание произведения, (предисловие) а так же отзывы посетителей доступны на портале. Библиотека «Либ Кат» — LibCat.ru создана для любителей полистать хорошую книжку и предлагает широкий выбор жанров:

любовные романы фантастика и фэнтези приключения детективы и триллеры эротика документальные научные юмористические анекдоты о бизнесе проза детские сказки о религиии новинки православные старинные про компьютеры программирование на английском домоводство поэзия

Выбрав категорию по душе Вы сможете найти действительно стоящие книги и насладиться погружением в мир воображения, прочувствовать переживания героев или узнать для себя что-то новое, совершить внутреннее открытие. Подробная информация для ознакомления по текущему запросу представлена ниже:

libcat.ru: книга без обложки
 • Название:
  По пътя ((Драма в стихове))
 • Автор:
 • Жанр:
  Классическая проза / на болгарском языке
 • Язык:
  Болгарский
 • Рейтинг книги:
  4 / 5
 • Ваша оценка:
  • 80
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
 • Избранное:
  Добавить книгу в закладки

По пътя ((Драма в стихове)): краткое содержание, описание и аннотация

Предлагаем к чтению аннотацию, описание, краткое содержание или предисловие (зависит от того, что написал сам автор книги «По пътя ((Драма в стихове))»). Если вы не нашли необходимую информацию о книге — напишите в комментариях, мы постараемся отыскать её.

Елин Пелин: другие книги автора


Кто написал По пътя ((Драма в стихове))? Узнайте фамилию, как зовут автора книги и список всех его произведений по сериям.

По пътя ((Драма в стихове)) — читать онлайн бесплатно полную книгу (весь текст) целиком

Ниже представлен текст книги, разбитый по страницам. Система автоматического сохранения места последней прочитанной страницы, позволяет с удобством читать онлайн бесплатно книгу «По пътя ((Драма в стихове))», без необходимости каждый раз заново искать на чём Вы остановились. Не бойтесь закрыть страницу, как только Вы зайдёте на неё снова — увидите то же место, на котором закончили чтение.

Елин Пелин

По пътя

(Драма в стихове)

Петък срещу събота. Мрачен есенен ден. По калното шосе към Горубленските ханчета се кандилкат пияни Пижо и Пендо. От двете страни дълбоки ровове, край които се редят стари и печални върби с голи клони. Над полето от време на време прелита самотна врана и унило грачи. Нейде остро скърцат кола. Далече се чува задавено рев на автомобил.


Пендо


Маке, маке Пижо, глей че одоцнахме!


Пижо


Глей си кефо, Пендо, нали му кръцнахме!


Пендо


Бе оно така е, ама мойта Пена

па че ми завира в очите вретена.


Пижо


Мене обичайо знае мойта Злата,

земе ли да дудне, че спи при свинята.


Пендо


Мани, мани, Пижо, зла е мойта Пена,

ама я каков съм! — Бре да е родена

светица у църква, па не че да трае —

мъж ли съм, каков съм, не сака да знае,

уврем ли се, ете, много у механите,

виж я че си пули очи на вратите,

па като заока — кълне, та се кине,

мисли, като пием — та свето че загине!


Пижо


Па я кога пием и жената ока,

отваря ми жажда за още пол’ ока.


Пендо


Вино без окане — ти ми го не фали,

ама мойта Пена много го прекали.


Пижо


Па нали им знаеш леко на жените:

удри по главата, дърпай за косите.

Че се сърди три дни, па че и мине —

женско сърце, брате, от лобут не стине.


Пендо


Стари хора казват: дека не помага,

ете блага дума — тамо пък тояга.

Ама ти лобуто мен не препоръчвай.

ако ти понася, сами си го ручай,

А бе хей, човече, тебе не млати ли

бирнико зимъска, ама на… плати ли?


Пижо


Хем ме би човеко, хем си зе парите.

Пендо, не се блъскай тамо с хоратите,

недей да човърка мойте стари рани.

Било какво било, ти него го мани,

кое е минало, оно се не връща.


Пендо


Историята, брате, се една и суща,

остава си само за гърбо човешки.


Пижо


Тук са прави, Пендо, твойте забележки.

Такива са, брате, хорските судбини —

бог даде тояги, па тогай гърбини.


Пендо


А бре, Пижо, оди по-право по пато,

да се не халосаш у некое блато!


Пижо


Бе я одим право, ами друмо криви.

Некой да ни види, че ни стори диви.


Пендо


Така ли отиде днеска у София?


Пижо


Море мен ока ме мировий судия.

Та съм ходил право по конец ти кажем,

се мислих какво че у съдо да лажем.


Пендо


По какво ли дело, да се невидело?


Пижо


За пари суди ме менджията Ташко,

жив да го попарят… Па излезох мажко!

Господин судийо, като окнах тамо,

платил съм си борчо я на милостта му,

суди какво судиш, ама те така е —

това що казувам, цело село знае.

Платил съм ти, брате, и отгор наплатил,

ова душа знае що съм си изпатил,

бил съм си жената таман десет пати,

зер продавах ниви, додек да се плати.

Па она не дава, реве, та се дере,

и отвори уста, па ка ме забере:

мъж ли си, какво си — с катран да те мажат!

За борчове пусти всеки ден те тражат!

Я си траем, траем, па ми кипне кело,

пред очи ми, брате, темно-потъмнело.

Па станем, па удрям, додек жива шава,

после ми е жално, ама да прощава!


Пендо


Е какво отсуди тамо судията?


Пижо


Мани, мани, брате, навех си белята!

Кълнеш ли се, дума, че нема да даваш?

Кълнеш ли се, каже, или само шаваш?


Пендо


Бре, макя му стара!

Е, какво осърба ти тая попара?


Пижо


Че се кълнем, кажем, дал съм си парите.

Вангелето свето, цело със корите

изидам… и кръсто и попо, нали е за право!


Пендо


Бива си те, Пижо, държал си се здраво.

Май за судията това е кораво.


Пижо


Он дрънна звънецо — глоби ме синецо.


В това време ги настига автомобил. Пижо и Пендо бягат кой къде види. После се явявя из нивите Пендо.


Пендо


Бре, каква е брате, тая гяволия?


Пижо (кръсти се)


Това е колата на свети Илия.


Пендо

Читать дальше

Похожие книги на «По пътя ((Драма в стихове))»

Представляем Вашему вниманию похожие книги на «По пътя ((Драма в стихове))» списком для выбора. Мы отобрали схожую по названию и смыслу литературу в надежде предоставить читателям больше вариантов отыскать новые, интересные, ещё не прочитанные произведения.


libclub.ru: книга без обложки
libclub.ru: книга без обложки
Елин Пелин
libclub.ru: книга без обложки
libclub.ru: книга без обложки
Елин Пелин
libclub.ru: книга без обложки
libclub.ru: книга без обложки
Елин Пелин
libclub.ru: книга без обложки
libclub.ru: книга без обложки
Елин Пелин
Отзывы о книге «По пътя ((Драма в стихове))»

Обсуждение, отзывы о книге «По пътя ((Драма в стихове))» и просто собственные мнения читателей. Оставьте ваши комментарии, напишите, что Вы думаете о произведении, его смысле или главных героях. Укажите что конкретно понравилось, а что нет, и почему Вы так считаете.