Велимир Петров: Еко-логично утро

Здесь есть возможность читать онлайн «Велимир Петров: Еко-логично утро» весь текст электронной книги совершенно бесплатно (целиком полную версию). В некоторых случаях присутствует краткое содержание. категория: Классическая проза / на болгарском языке. Описание произведения, (предисловие) а так же отзывы посетителей доступны на портале. Библиотека «Либ Кат» — LibCat.ru создана для любителей полистать хорошую книжку и предлагает широкий выбор жанров:

любовные романы фантастика и фэнтези приключения детективы и триллеры эротика документальные научные юмористические анекдоты о бизнесе проза детские сказки о религиии новинки православные старинные про компьютеры программирование на английском домоводство поэзия

Выбрав категорию по душе Вы сможете найти действительно стоящие книги и насладиться погружением в мир воображения, прочувствовать переживания героев или узнать для себя что-то новое, совершить внутреннее открытие. Подробная информация для ознакомления по текущему запросу представлена ниже:

Велимир Петров Еко-логично утро
 • Название:
  Еко-логично утро
 • Автор:
 • Жанр:
  Классическая проза / на болгарском языке
 • Язык:
  Болгарский
 • Рейтинг книги:
  5 / 5
 • Ваша оценка:
  • 100
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
 • Избранное:
  Добавить книгу в закладки

Еко-логично утро: краткое содержание, описание и аннотация

Предлагаем к чтению аннотацию, описание, краткое содержание или предисловие (зависит от того, что написал сам автор книги «Еко-логично утро»). Если вы не нашли необходимую информацию о книге — напишите в комментариях, мы постараемся отыскать её.

Велимир Петров: другие книги автора


Кто написал Еко-логично утро? Узнайте фамилию, как зовут автора книги и список всех его произведений по сериям.

Еко-логично утро — читать онлайн бесплатно полную книгу (весь текст) целиком

Ниже представлен текст книги, разбитый по страницам. Система автоматического сохранения места последней прочитанной страницы, позволяет с удобством читать онлайн бесплатно книгу «Еко-логично утро», без необходимости каждый раз заново искать на чём Вы остановились. Не бойтесь закрыть страницу, как только Вы зайдёте на неё снова — увидите то же место, на котором закончили чтение.

Велимир Петров

Еко-логично утро

Отпуши се едно утро — само за транс-гранични замърсявания! Тихият бял-син Дунав виновно влечеше фекалните и отпадни води на страните членки на Европейската общност, през страните наблюдателки и не членки. Бацилите строго спазваха Брауновото движение.

С просто ухо се чуваше как се отлагаха първо тежките метали, а после и по-леките такива. Сложно ухо не се навърташе в близкия радиус — беше по служба…

От високия бряг, още по-високия интерхотел, срамежливо плацикаше скромната си бройка звездички в лъскавите, богати на нефтопродукти вълнички.

Мъничко встрани — Холмс и Уатсън рутинно проучваха съдържанието на кашон „Малборо“; а именно — нежно положено бебенце в акомпанимент на розов канцеларски плик със строг надпис: „За чужденец!“.

— Не е изпуснато от щъркел! Ако беше така, предвид височина, тегло и Же-девет цяло осемдесет и едно, щеше да образува кратер с диаметър…

— Елементарно, Холмс, елементарно… — добродушно процеди Уотсън.

Правилно сте чули. Прочутата фраза в нашия случай е обратна, както са обратни и Холмс и Уотсън. Неее, не! Не е това, което си помислихте — обратни, в смисъл, че Холмс беше докторът, а Уотсън — детективът. Такива са фактите, а и да няма претенции за плагиатство.

Уотсън свещенодействаше. Обстойно прекара под аристократичния си нос на хрътка плика, проучи го внимателно и отчитайки наличността на прииждаща вълна медийни представители, даде нещо като интервю:

— Дедуктивният метод няма грешка! Неприятната миризма се дължи на разваления английски, ползван за прощален текст. Съдейки по кривописа, както и от капките тоалетна вода — имитиращи сълзи, се касае за послание на „подготве“.

Според туземния школски жаргон, „подготве“ ще рече — девойче от подготвителния курс на Английската гимназия, със засилено обучение по въпросите на пола, възпроизводството на вида, както и предпазването от това, предвид пренаселеността на планетата. Дешифровката споменава и за някаква досадна грешка по време на практическите занятия през антиспиновата лятна кампания. Също така и за трайно неразбиране от страна на родителското тяло — еснафи, трето поколение. Неразбиране и от страна на партньорското участие, пасивно в подялбата на отговорностите. Извън текста, считам, по извивката на устенцата и по изящната агресивност на погледа, че се касае за третокурсник, не по държавна поръчка, от развиваща се, приятелски настроена страна. Упоменати са два варианта на поведение: „А“ и „Бе“, като е избран „Бе“ — а именно: „подхвърляне на грешката“ в подножието на интерхотела, където в момента тече международен симпозиум, третиращ екопроблемите на децата, с повишен шанс за осиновяване в по-цивилизовани трети страни… Накрая се съобщава, че под кашона надлежно е скатана дрешката на майката, която тя завещава на свидното си чедо, за единствен спомен и урок — да внимава през антиспиновите кампании, от което се допуска, че отрочето е от дамски пол, а самата майка отива да се хвърли в прегръдките на легендарната река…

Уотсън направи пауза за ефект, която нагнети социалното напрежение до това на розов „Арлекин“. Доктор Холмс вещо отмести „Малборо“-то, като откри прана дънкова одежда, купена на килограм от холандска фирма, недорасъл размер…

Чуваше се само провлачването на медийните касетофони, както и нахлуването на топла въздушна маса от Южна Румъния.

Паузата стопира девойче, което разбута медиите на леви и десни и зае центристка позиция. Беше по монокини, на които за радост на зрителите, липсваше долната част. На вратлето му настръхнало проблясваше синджирче без кръстче.

— Минавам на вариант „А“! — пропя девойчето. — Оказва се, че Дунавът е носител на бацили менингит, твърде опасни за крехкото ми здраве, а не помня дали съм имунизирана…

Случаят приключи. Уотсън, Холмс и медиите се вляха в симпозиума. Останаха висящи само клаузите по вариант „А“ и рибарите над въдиците си — бацилите нещо не кълвяха…


Ноември 1996 г.

Информация за текста

© 1996 Велимир Петров


Свалено от „Моята библиотека“ [http://chitanka.info/text/11046]

Последна редакция: 2009-03-28 13:00:00


Похожие книги на «Еко-логично утро»

Представляем Вашему вниманию похожие книги на «Еко-логично утро» списком для выбора. Мы отобрали схожую по названию и смыслу литературу в надежде предоставить читателям больше вариантов отыскать новые, интересные, ещё не прочитанные произведения.


libclub.ru: книга без обложки
libclub.ru: книга без обложки
Велимир Петров
Велимир Петров: Етюд
Етюд
Велимир Петров
libclub.ru: книга без обложки
libclub.ru: книга без обложки
Велимир Петров
libclub.ru: книга без обложки
libclub.ru: книга без обложки
Велимир Петров
libclub.ru: книга без обложки
libclub.ru: книга без обложки
Велимир Петров
Отзывы о книге «Еко-логично утро»

Обсуждение, отзывы о книге «Еко-логично утро» и просто собственные мнения читателей. Оставьте ваши комментарии, напишите, что Вы думаете о произведении, его смысле или главных героях. Укажите что конкретно понравилось, а что нет, и почему Вы так считаете.