Велимир Петров: Екстремно авто-мото

Здесь есть возможность читать онлайн «Велимир Петров: Екстремно авто-мото» весь текст электронной книги совершенно бесплатно (целиком полную версию). В некоторых случаях присутствует краткое содержание. категория: Классическая проза / на болгарском языке. Описание произведения, (предисловие) а так же отзывы посетителей доступны на портале. Библиотека «Либ Кат» — LibCat.ru создана для любителей полистать хорошую книжку и предлагает широкий выбор жанров:

любовные романы фантастика и фэнтези приключения детективы и триллеры эротика документальные научные юмористические анекдоты о бизнесе проза детские сказки о религиии новинки православные старинные про компьютеры программирование на английском домоводство поэзия

Выбрав категорию по душе Вы сможете найти действительно стоящие книги и насладиться погружением в мир воображения, прочувствовать переживания героев или узнать для себя что-то новое, совершить внутреннее открытие. Подробная информация для ознакомления по текущему запросу представлена ниже:

Велимир Петров Екстремно авто-мото
 • Название:
  Екстремно авто-мото
 • Автор:
 • Жанр:
  Классическая проза / на болгарском языке
 • Язык:
  Болгарский
 • Рейтинг книги:
  3 / 5
 • Ваша оценка:
  • 60
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
 • Избранное:
  Добавить книгу в закладки

Екстремно авто-мото: краткое содержание, описание и аннотация

Предлагаем к чтению аннотацию, описание, краткое содержание или предисловие (зависит от того, что написал сам автор книги «Екстремно авто-мото»). Если вы не нашли необходимую информацию о книге — напишите в комментариях, мы постараемся отыскать её.

Велимир Петров: другие книги автора


Кто написал Екстремно авто-мото? Узнайте фамилию, как зовут автора книги и список всех его произведений по сериям.

Екстремно авто-мото — читать онлайн бесплатно полную книгу (весь текст) целиком

Ниже представлен текст книги, разбитый по страницам. Система автоматического сохранения места последней прочитанной страницы, позволяет с удобством читать онлайн бесплатно книгу «Екстремно авто-мото», без необходимости каждый раз заново искать на чём Вы остановились. Не бойтесь закрыть страницу, как только Вы зайдёте на неё снова — увидите то же место, на котором закончили чтение.

Велимир Петров

Екстремно авто-мото

Неприлично млад, бутнах отворена вратичка: донаборници, завършили Механото, само с кормуване — направо пред КАТ! С дипломата и — в курса. Насрочиха дата за първия урок по кормуване, в 08:00. Едва ли не спях в гаража — гледах и сменях скорости на сухо. Камиони и две разкошни леки коли! Едната — трофейна, камуфлажно зографисана Шкода, с брезентен гюрук, стойка за картечница, и предпазни решетки. Надеждна — можеше да мине няколко км, без да се повреди съществено. Твърда возия и единствен недостатък — при спускане от Саръбаир, изпадаше в делтапланеризъм; предният капак излиташе над главите, планираше аеродинамично и кацваше плавно на километър зад нас без последствия, щото липсваше трафик, а скоростта не надвишаваше твърде космическата. Втората — Опел Лукс. Авангарден дизайн, като на автомобилчетата от въртележките по панаирите — открита и без врати. Предната седалка — капак от ракла; акумулатор без болтчета и на друс-друс трапчинке се откачаше клема. Някой я набутваше, а водачът пъргаво скачаше и завърташе манивелката, постоянно бучната отпред. Двигателчето — часовник, пали от раз. Тапицерията на салона, оскъдна, да не казвам — липсваше въобще. Всичките екстри се свеждаха до две жички, стърчащи току под носа на инструктора; при допир издаваха стиснат за гърлото звук, нещо като — киуик! Инструкторът Златев — злато човек. Аха, ти нали взе изпита за моторист, печен си, сядай карай. Ама аз, за първи… сядай, нали съм до теб. Нещата се развиха светкавично! Летящ старт! Опелчето пъргаво качи тротоара, направи изящен обратен завой и отпраши по още пуст булевард. Добре, добре, натисни тенекийката; това не ти е файтон! Успокоих се — всичко е ОК; докато отпред, от отхлюпена шахта, не се подаде глава. Завих сепнато надясно, по познатия начин се по-хендрих на тротоара, рязко вляво, да не срутим къщата; пресякох булеварда на рали Париж-Дакар, качих левия тротоар, затиках като снегорин количка жар от близката фурна за ръчен хляб; снегоринът пък помете опашката бабички за кисело мляко… и стана микс от жарки бабички в кисело мляко. Тури му пепел, колкото поеме! Златото излезе роднина с всички; натоварихме най-дефектните и къде-къде, в близкото здравно заведение — Родилното. Много им се зарадваха като потенциални родилки. Подписаха, че нямат претенции. Златото ме закле да казвам, че не ми е сефте и — на полигона. За час ме квалифицира! До казармата смучех бензин от камионите и возех инструкторите по селата на сборове и седенки. Опознах Родината и я обикнах! Станах водач на МПС — един път!… Път и половина, близо два!

Информация за текста

© Велимир Петров


Свалено от „Моята библиотека“ (http://chitanka.info/text/13468)

Последна редакция: 2009-09-25 13:00:00


Похожие книги на «Екстремно авто-мото»

Представляем Вашему вниманию похожие книги на «Екстремно авто-мото» списком для выбора. Мы отобрали схожую по названию и смыслу литературу в надежде предоставить читателям больше вариантов отыскать новые, интересные, ещё не прочитанные произведения.


libclub.ru: книга без обложки
libclub.ru: книга без обложки
Велимир Петров
libclub.ru: книга без обложки
libclub.ru: книга без обложки
Велимир Петров
Велимир Петров: Съседи
Съседи
Велимир Петров
libclub.ru: книга без обложки
libclub.ru: книга без обложки
Велимир Петров
libclub.ru: книга без обложки
libclub.ru: книга без обложки
Велимир Петров
Отзывы о книге «Екстремно авто-мото»

Обсуждение, отзывы о книге «Екстремно авто-мото» и просто собственные мнения читателей. Оставьте ваши комментарии, напишите, что Вы думаете о произведении, его смысле или главных героях. Укажите что конкретно понравилось, а что нет, и почему Вы так считаете.