Жул Верн: Две години ваканция

Здесь есть возможность читать онлайн «Жул Верн: Две години ваканция» весь текст электронной книги совершенно бесплатно (целиком полную версию). В некоторых случаях присутствует краткое содержание. категория: Классическая проза / на болгарском языке. Описание произведения, (предисловие) а так же отзывы посетителей доступны на портале. Библиотека «Либ Кат» — LibCat.ru создана для любителей полистать хорошую книжку и предлагает широкий выбор жанров:

любовные романы фантастика и фэнтези приключения детективы и триллеры эротика документальные научные юмористические анекдоты о бизнесе проза детские сказки о религиии новинки православные старинные про компьютеры программирование на английском домоводство поэзия

Выбрав категорию по душе Вы сможете найти действительно стоящие книги и насладиться погружением в мир воображения, прочувствовать переживания героев или узнать для себя что-то новое, совершить внутреннее открытие. Подробная информация для ознакомления по текущему запросу представлена ниже:

libcat.ru: книга без обложки
 • Название:
  Две години ваканция
 • Автор:
 • Жанр:
  Классическая проза / на болгарском языке
 • Язык:
  Болгарский
 • Рейтинг книги:
  5 / 5
 • Избранное:
  Добавить книгу в избранное
 • Ваша оценка:
  • 100
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Две години ваканция: краткое содержание, описание и аннотация

Предлагаем к чтению аннотацию, описание, краткое содержание или предисловие (зависит от того, что написал сам автор книги «Две години ваканция»). Если вы не нашли необходимую информацию о книге — напишите в комментариях, мы постараемся отыскать её.

Жул Верн: другие книги автора


Кто написал Две години ваканция? Узнайте фамилию, как зовут автора книги и список всех его произведений по сериям.

Две години ваканция — читать онлайн бесплатно полную книгу (весь текст) целиком

Ниже представлен текст книги, разбитый по страницам. Система сохранения места последней прочитанной страницы, позволяет с удобством читать онлайн бесплатно книгу «Две години ваканция», без необходимости каждый раз заново искать на чём Вы остановились. Поставьте закладку, и сможете в любой момент перейти на страницу, на которой закончили чтение.

Шрифт:

Интервал:

Закладка:

Сделать

Жул Верн

Две години ваканция

Много робинзоновци вече са държали будно любопитството на нашите млади читатели. Даниел Дефо в своя безсмъртен „Робинзон Крузо“ представя самотника; Вие в своя „Швейцарски Робинзон“ — семейството; Купър в „Кратерът“ — семейството с неговите разнородни съставки. В „Тайнственият остров“ аз сблъсках учени с несгодите на това положение. Измислени са още „Дванайсетгодишен Робинзон“, „Робинзон на ледовете“, „Момичета-робинзонки“ и т.н. Въпреки безчетния брой романи, съставляващи цикъла на робинзоновците, струваше ми се, че за да се довърши той, остава да се покаже група деца от осем до тринайсет години, изоставени на остров, където се борят за живот сред страстите, подклаждани от националните различия — с една дума, пансион от робинзоновци.

От друга страна, в „Петнайсетгодишният капитан“ аз се постарах да покажа на какво са способни храбростта и умът на едно дете в борба с опасностите и трудностите на едно начинание, непосилно за възрастта му. Но сметнах, че щом поуката, съдържаща се в тази книга, мрже да бъде полезна за всички, тя трябва да се допълни.

Именно с тази двояка цел бе създадена тази нова творба.


ЖУЛ ВЕРН

ПЪРВА ЧАСТ

I

Бурята. — Безпомощната шхуна. — Четири малки момчета на палубата ни „Слуи“. — Разкъсаният фок. — Оглед на вътрешността на яхтата, — Полу-задушеният юнга. — Кърмова вълна. — Земята в утринната мъгла. — Подводните скали.През нощта на 9 март 1860 година облаците, сливайки се с морето, намаляваха видимостта до няколко метра.

По това разбунено море, сред кипящите вълни, които хвърляха оловносиви отблясъци, летеше лек кораб, почти със свити платна.

Това беше стотонна яхта — шхуна, както се наричат гое-летите в Англия и Америка.

Тази шхуна носеше името „Слуи“, но напразно бихте търсили да прочетете това название на кърмата й, тъй като в резултат от злополука — вълна или сблъскване — част от нея беше откъсната под хакаборда1.

Беше единайсет часът вечерта. На тази географска ширина в началото на месец март нощите са още къси. Първите лъчи на зората трябваше да се появят едва към пет часа сутринта. Но дали когато слънцето озареше простора, опасностите, които застрашаваха „Слуи“, щяха да намалеят? Нямаше ли крехкото корабче да остане все така във властта на вълните? Разбира се, единствено укротяването на талазите, утихването на бурята можеше да го спаси от най-страшно корабокрушение, каквото се случва сред океана, далеч от всякаква земя, на която оцелелите биха могли да намерят спасение!

На кърмата на „Слуи“, до кормилното колело, стояха три момчета, едното от които беше на четиринайсет години, а другите две — по на тринайсет, както и един дванайсетгодишен юнга — негърче. Там те се мъчеха с дружни усилия да противостоят на напора на вълните, които подхвърляха яхтата насам-натам и заплашваха да я преобърнат. Трудна работа, защото кормилото се въртеше против волята им и можеше да ги запокити зад парапета. На всичко отгоре малко преди полунощ в борда на яхтата се блъсна такава огромна вълна, че по чудо не счупи кормилото.

Децата, повалени от удара, успяха почти веднага да се изправят.

— Работи ли кормилото, Бриан? — запита едното от тях.

— Да, Гордън — отговори Бриан, който бе заел отново мястото си и запазил пълно самообладание.

После, като се извърна към третото дете, добави:

— Дръж се здраво, Донифан, и да не губим кураж! Има и други, които трябва да спасяваме!

Тези няколко фрази бяха произнесени на английски, при все че акцентът на Бриан издаваше френския му произход. Като се обърна към юнгата, той запита:

— Да не си ранен, Моко?

— Не, господин Бриан — отговори юнгата. — Най-важното е да се стараем да поддържаме равновесието на яхтата върху вълните, иначе има опасност да отидем право на дъното!

В тоя момент се отвори бързо люкът#1, водещ към кают-компанията#2 на шхуната. На равнището на палубата се показаха две главици и заедно с тях мила муцунка на куче, което залая.

— Бриан! Бриан! — завика едно деветгодишно дете. — Какво става?

— Нищо, Айвърсън, нищо! — отговори Бриан. — Бъди тъй добър да слезеш обратно с Доул и то по-бързо!

— Много-ни е страх! — добави второто дете, още по-малко от първото.

— А другите? — запита Донифан.

— И другите! — отвърна Доул.

Читать дальше

Шрифт:

Интервал:

Закладка:

Сделать

Похожие книги на «Две години ваканция»

Представляем Вашему вниманию похожие книги на «Две години ваканция» списком для выбора. Мы отобрали схожую по названию и смыслу литературу в надежде предоставить читателям больше вариантов отыскать новые, интересные, ещё не прочитанные произведения.


Отзывы о книге «Две години ваканция»

Обсуждение, отзывы о книге «Две години ваканция» и просто собственные мнения читателей. Оставьте ваши комментарии, напишите, что Вы думаете о произведении, его смысле или главных героях. Укажите что конкретно понравилось, а что нет, и почему Вы так считаете.