Ейджи Йошикава: Тайко

Здесь есть возможность читать онлайн «Ейджи Йошикава: Тайко» весь текст электронной книги совершенно бесплатно (целиком полную версию). В некоторых случаях присутствует краткое содержание. категория: Классическая проза / на болгарском языке. Описание произведения, (предисловие) а так же отзывы посетителей доступны на портале. Библиотека «Либ Кат» — LibCat.ru создана для любителей полистать хорошую книжку и предлагает широкий выбор жанров:

любовные романы фантастика и фэнтези приключения детективы и триллеры эротика документальные научные юмористические анекдоты о бизнесе проза детские сказки о религиии новинки православные старинные про компьютеры программирование на английском домоводство поэзия

Выбрав категорию по душе Вы сможете найти действительно стоящие книги и насладиться погружением в мир воображения, прочувствовать переживания героев или узнать для себя что-то новое, совершить внутреннее открытие. Подробная информация для ознакомления по текущему запросу представлена ниже:

Ейджи Йошикава Тайко
 • Название:
  Тайко
 • Автор:
 • Жанр:
  Классическая проза / на болгарском языке
 • Язык:
  Болгарский
 • Рейтинг книги:
  3 / 5
 • Избранное:
  Добавить книгу в избранное
 • Ваша оценка:
  • 60
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Тайко: краткое содержание, описание и аннотация

Предлагаем к чтению аннотацию, описание, краткое содержание или предисловие (зависит от того, что написал сам автор книги «Тайко»). Если вы не нашли необходимую информацию о книге — напишите в комментариях, мы постараемся отыскать её.

В бурните последни десетилетия на шестнадесети век Японската империя се гърчи в хаос поради разпадането на шогуната и междуособиците на местните господари, борещи се за по-голяма власт. Монасите-воини в своите укрепления препречват пътищата към столицата. Унищожават се замъци, заличават се села, палят се ниви. И сред тази разруха, трима мъже мечтаят да обединят нацията. В едната крайност е обаятелният, но твърде напорист Нобунага, чиято безмилостна амбиция унищожава всичко по пътя си. На другия полюс е студеният, пресметлив Иеясу, вслушващ се в мъдрите съвети, храбър в битките и твърде зрял за възрастта си. Но ключовият камък в тази троица е най-запомнящият се — Хидейоши, издигнал се от незначителната длъжност носач на сандали до титлата Тайко — абсолютен владетел на Япония от името на Императора.

Ейджи Йошикава: другие книги автора


Кто написал Тайко? Узнайте фамилию, как зовут автора книги и список всех его произведений по сериям.

Тайко — читать онлайн бесплатно полную книгу (весь текст) целиком

Ниже представлен текст книги, разбитый по страницам. Система сохранения места последней прочитанной страницы, позволяет с удобством читать онлайн бесплатно книгу «Тайко», без необходимости каждый раз заново искать на чём Вы остановились. Поставьте закладку, и сможете в любой момент перейти на страницу, на которой закончили чтение.

Шрифт:

Интервал:

Закладка:

Сделать

Ейджи Йошикава

Тайкоtaiko-titulna-stranica.jpg

Хералдика

Семейни гербове на самурайските родове в „Тайко“
taiko-gerb1.png

Тойотоми Хидейоши, Тайко


taiko-gerb2.png

Ода Нобунага, господар на областта Овари


taiko-gerb3.png

Токугава Иеясу, господар на областта Микава


taiko-gerb4.png

Акечи Мицухиде, господар на областта Тамба


taiko-gerb5.png

Шибата Кацуие, господар на областта Ечидзен


taiko-gerb6.png

Сайто Досан, господар на областта Мино


taiko-gerb7.png

Такеда Шинген, господар на областта Кай


taiko-gerb8.png

Имагава Йошимото, господар на областта Суруга


taiko-gerb9.png

Асаи Нагамаса, господар на областта Оми


taiko-gerb10.png

Мори Терумото, господар на западните области

Измерване на времето в средновековна Япония

Традиционното японско деление на денонощието
taiko-chasovnik.jpg Дати

Лунна: Първи ден от първия месец на петата година на Темон.

Слънчева: Вторият ден на месец февруари. 1536 г.


Датите в „Тайко“ следват традиционния японски лунен календар. Дванадесетте лунни месеца с по двадесет и девет или тридесет дни нямат имена, а се означават с числата от едно до дванадесет. Тъй като лунната година има 353 дни, с дванадесет по-малко от слънчевата, понякога се прибавя и тринадесети месец. Няма лесен начин за превръщане на дата от лунния календар в нейното съответствие от слънчевия, но като относителна отправна точка може да се приеме, че Първият месец на лунната година е февруари от слънчевия календар.
taiko-japonska-imperija.jpg
taiko-centralna-japonija-16-vek.jpg

Към читателя

Към средата на шестнадесети век, когато шогунатът на рода Ашикага се разпада, Япония се превръща в подобие на огромно бойно поле. Военните предводители си съперничат в борбата за власт, а сред тях, като комети, пресичащи нощното небе, се открояват три големи фигури. Тези трима, в еднаква степен устремени да завладеят и обединят Япония, са удивително различни по характер: Нобунага — припрян, решителен и жесток; Хидейоши — потаен, прикрит и трудно разгадаем; Иеясу — спокоен, търпелив и пресметлив. Техните толкова противоположни възгледи за живота са били увековечени от японците в един стих, познат на всеки ученик:

А ако птицата не поиска да пее?
Нобунага отвърна: „Убийте я!“
Хидейоши отвърна: „Накарайте я да поиска.“
Иеясу отвърна: „Почакайте.“

Тази книга, „Тайко“ (титлата, с която Хидейоши все още е известен в Япония), разказва историята на човека, който накарал птицата да поиска да пее.

Книга първа

пета година на Темон

1536 г.

Действащи лица и местности

Хийоши, детското име на Тойотоми Хидейоши, тайко

Офуку, осиновен син на Сутеджиро

Онака, майката на Хийоши

Оцуми, сестра на Хийоши

Киношита Яемон, баща на Хийоши

Чикуами, вторият баща на Хийоши

Като Данджо, чичо на Хийоши

Ватанабе Тендзо, водач на отряд самураи без покровител

Сутеджиро, търговец на съдове

Хачисука Короку, глава на рода Хачисука

Сайто Досан, господар на Мино

Сайто Йошитацу, син на Досан

Акечи Мицухиде, служител на рода Сайто

Мацушита Кахей, служител на рода Имагава

Ода Нобунага, господар на Овари

Киношита Токичиро, името, дадено на Хийоши, когато става самурай

Шибата Кацуие, глава на рода Шибата и старши служител на рода Ода

Хаяши Садо, старши служител на рода Ода

Читать дальше

Шрифт:

Интервал:

Закладка:

Сделать

Похожие книги на «Тайко»

Представляем Вашему вниманию похожие книги на «Тайко» списком для выбора. Мы отобрали схожую по названию и смыслу литературу в надежде предоставить читателям больше вариантов отыскать новые, интересные, ещё не прочитанные произведения.


Отзывы о книге «Тайко»

Обсуждение, отзывы о книге «Тайко» и просто собственные мнения читателей. Оставьте ваши комментарии, напишите, что Вы думаете о произведении, его смысле или главных героях. Укажите что конкретно понравилось, а что нет, и почему Вы так считаете.