Клифърд Саймък: Планетата на Шекспир

Здесь есть возможность читать онлайн «Клифърд Саймък: Планетата на Шекспир» весь текст электронной книги совершенно бесплатно (целиком полную версию). В некоторых случаях присутствует краткое содержание. категория: Фантастика и фэнтези / Современная проза / на болгарском языке. Описание произведения, (предисловие) а так же отзывы посетителей доступны на портале. Библиотека «Либ Кат» — LibCat.ru создана для любителей полистать хорошую книжку и предлагает широкий выбор жанров:

любовные романы фантастика и фэнтези приключения детективы и триллеры эротика документальные научные юмористические анекдоты о бизнесе проза детские сказки о религиии новинки православные старинные про компьютеры программирование на английском домоводство поэзия

Выбрав категорию по душе Вы сможете найти действительно стоящие книги и насладиться погружением в мир воображения, прочувствовать переживания героев или узнать для себя что-то новое, совершить внутреннее открытие. Подробная информация для ознакомления по текущему запросу представлена ниже:

Клифърд Саймък Планетата на Шекспир
 • Название:
  Планетата на Шекспир
 • Автор:
 • Жанр:
  Фантастика и фэнтези / Современная проза / на болгарском языке
 • Язык:
  Болгарский
 • Рейтинг книги:
  4 / 5
 • Ваша оценка:
  • 80
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
 • Избранное:
  Добавить книгу в закладки

Планетата на Шекспир: краткое содержание, описание и аннотация

Предлагаем к чтению аннотацию, описание, краткое содержание или предисловие (зависит от того, что написал сам автор книги «Планетата на Шекспир»). Если вы не нашли необходимую информацию о книге — напишите в комментариях, мы постараемся отыскать её.

Клифърд Саймък: другие книги автора


Кто написал Планетата на Шекспир? Узнайте фамилию, как зовут автора книги и список всех его произведений по сериям.

Планетата на Шекспир — читать онлайн бесплатно полную книгу (весь текст) целиком

Ниже представлен текст книги, разбитый по страницам. Система автоматического сохранения места последней прочитанной страницы, позволяет с удобством читать онлайн бесплатно книгу «Планетата на Шекспир», без необходимости каждый раз заново искать на чём Вы остановились. Не бойтесь закрыть страницу, как только Вы зайдёте на неё снова — увидите то же место, на котором закончили чтение.

Клифърд Саймък

Планетата на Шекспир

Асен Милчев

За един по-човечен свят

Клифърд Саймък вече не е непознат автор на нашата читателска публика. За първи път тя го „откри“ преди около 15 години с великолепния му поетико-лиричен и същевременно философско-убедителен роман „Всичко живо е трева“ (издателство „Народна култура“). В него се третира една от най-често срещаните теми във фантастиката — за Контакта — първия досег на хората с извънземна цивилизация. Кой има правото и задължението да влезе най-напред във връзка с представителите на космическия разум? Може би правителствените чиновници като представители на земния „елит“? Или военните, чиято организираност може да защити планетата от злоумишлени действия? Не, симпатиите на автора са на страната на обикновените скромни и честни хора — дори на неудачниците и чудаците, чиито общочовешки добродетели навярно са по-запазени и са в състояние по-добре да вникнат в стремежите на мислещите растения за нежност и отзивчивост, за обмен от двустранна полза на разнопосочни ценности.

После дойдоха „Гробищен свят“ (1979 г.) и „Градът“ (1982 г.) на библиотека „Галактика“ от варненското издателство „Георги Бакалов“ — два ярки романа предупреждение за бъдещето на човечеството. Нима хората ще бъдат толкова недалновидни, самоубийствено примитивни, безгрижни и безотговорни, че да се разселят из Галактиката, като изоставят родната си планета, превръщайки я в гробище за своите покойници, или да я преотстъпят на други общества, състоящи се от макар и свръхталантливи роботи или еволюирали общности на мравки и кучета? И двете произведения са изпълнени с патетичния зов за омиротворяване и сплотяване на човечеството, за преодоляване на екологичните проблеми, за постигане на вътрешна хармония и разбирателство, за приемствеността на човешката култура. Трябва да признаем, че до неотдавна такива призиви често биваха отхвърляни на по-заден план и се приемаха по-скоро като добри пожелания, а не като действена житейска философия.

В „Резерватът на таласъмите“ (Издателство „Отечество“) читателите се срещнаха с един малко по-различен Саймък — с неподражаема фантазия, достигаща до митотворчество, с изострен усет за приказна поетичност и дори баладичност. Но това отново бе среща с майстора на перото, звездата от първа величина на литературния небосклон на фантастиката.

Каква е биографията и какво се знае за творческата съдба на Клифърд Саймък? В почти телеграфен стил: роден е през 1904 г. в щата Уискънсин, където и се изявява по-късно като журналист във в. „Минеаполис стар“. Неговото хоби са риболовът, отглеждането на рози, шахматът и филателията. Във фантастиката дебютира през 1931 г., но произведенията му допреди войната са все още недостатъчно зрели. В тях той се увлича в технократизъм, а словесността му избива на сантиментализъм. Докато през 1952 г. не избухва „бомбата“ с „Градът“, който преди това е отпечатван като разкази с продължение в списания в периода от 1944 г. до 1951 г. Критиката е единодушна — американците могат да се гордеят с още един „знатен“ представител на „златния си век“ на фантастиката.

Трудно е да се опише творчеството на един автор, което обхваща над 25 романа и 10 сборника с разкази. Но не може да не се спомене, че заради цялостната си дейност в областта на фантастиката той е удостоен с наградата „Небюла“, която се присъжда от професионалисти (нещо като литературен „Оскар“). Освен това американските любители на жанра са го отличили на два пъти с другата най-престижна награда в жанра „Хюго“ (на името на родоначалника на американската научна фантастика Хюго Гърнсбек) — за романа му „Междинна станция“ (1964 г.) и за новела.

Тематичното разнообразие в произведенията на Клифърд Саймък е доста голямо. То се разпростира, да кажем, във философско-хуманен аспект — за многозначните връзки с извънземния разум. (Например в новелата „Детска градина“ (1953 г.) превъзхождащият ни висш разум се отдава с настойчив алтруизъм да помага на човечеството да достигне зрелостта на истинската цивилизованост.) Или е апотеоз на технократичното виждане. (Дълги години най-големият град в пространството бе този, описан в „Лимитиращ фактор“. Там космонавтите откриват един изкуствен метален свят, толкова огромен, че не могат да разберат неговото предназначение.)

Някои критици смятат, че Клифърд Саймък, несъмнено забележително явление във фантастичната литература през 40-те и 50-те години, разгърнал таланта си особено мощно през 60-те години, е започнал да позагубва блясъка си след 1968 г. Чуват се гласове, че неговите романи оттогава били станали по-лековати: приятни четива, често с носталгична нотка, но които бързо се забравят, след като си ги прочел. Ще си позволя да не се съглася с подобни оценки. Като най-силен довод ще се опитам да използвам настоящата книга. „Планетата на Шекспир“ (1976 г.) в никакъв случай не е четиво еднодневка. Богатството на идеи и образи в него, на философско проникновение и на въздействащ хуманизъм го превръща в образец на най-хубавото, което е способна да ни разкаже фантастиката. В него авторът е успял да съчетае може би най-трудното в подобен род повествования — художествената пълноценност и динамичната фабула. Обединил е в неразривна връзка различните типове на фантастичното — „твърдата“ фантастика в лицето на робота Никодим с обобщените образи на Хищника, чудовището и дракона, персонажи от типичната „фентъзи“. Излиза, че стоманените човеци, снабдени с разум, могат да хармонират чудесно с герои, взети сякаш от фолклора на народите, когато са подчинени на умелото перо на такъв голям майстор. Разбира се, основният двигател на действието, главният герой в книгата, е човекът — с всичките негови колебания, извисявания и падения. С несъвършената си физика, с необузданите си мисли, с вечните си противоречия. Но в този измислен свят на бъдещето, населен с причудливи форми на живот, след всичките изпитания той е отговорен пред своя род. Авторът разговаря с читателя за любовта и дълга, за величието и падението, за гениалността и лудостта. Възможно ли е да се сътвори разум, който да може да разбере цялата Вселена? Една от любимите теми на Саймък — за контакта между разнородните космически цивилизации — и тук е развита оригинално, в известен смисъл затрогващо и дори с чувство за хумор.

Читать дальше

Похожие книги на «Планетата на Шекспир»

Представляем Вашему вниманию похожие книги на «Планетата на Шекспир» списком для выбора. Мы отобрали схожую по названию и смыслу литературу в надежде предоставить читателям больше вариантов отыскать новые, интересные, ещё не прочитанные произведения.


Клифърд Саймък: Градът
Градът
Клифърд Саймък
libclub.ru: книга без обложки
libclub.ru: книга без обложки
Клифърд Саймък
libclub.ru: книга без обложки
libclub.ru: книга без обложки
Клифърд Саймък
libclub.ru: книга без обложки
libclub.ru: книга без обложки
Клифърд Саймък
libclub.ru: книга без обложки
libclub.ru: книга без обложки
Клифърд Саймък
libclub.ru: книга без обложки
libclub.ru: книга без обложки
Клифърд Саймък
Отзывы о книге «Планетата на Шекспир»

Обсуждение, отзывы о книге «Планетата на Шекспир» и просто собственные мнения читателей. Оставьте ваши комментарии, напишите, что Вы думаете о произведении, его смысле или главных героях. Укажите что конкретно понравилось, а что нет, и почему Вы так считаете.