Arnis Terzens: Gordija fortuna

Здесь есть возможность читать онлайн «Arnis Terzens: Gordija fortuna» весь текст электронной книги совершенно бесплатно (целиком полную версию). В некоторых случаях присутствует краткое содержание. категория: Фантастика и фэнтези / на латышском языке. Описание произведения, (предисловие) а так же отзывы посетителей доступны на портале. Библиотека «Либ Кат» — LibCat.ru создана для любителей полистать хорошую книжку и предлагает широкий выбор жанров:

любовные романы фантастика и фэнтези приключения детективы и триллеры эротика документальные научные юмористические анекдоты о бизнесе проза детские сказки о религиии новинки православные старинные про компьютеры программирование на английском домоводство поэзия

Выбрав категорию по душе Вы сможете найти действительно стоящие книги и насладиться погружением в мир воображения, прочувствовать переживания героев или узнать для себя что-то новое, совершить внутреннее открытие. Подробная информация для ознакомления по текущему запросу представлена ниже:

Arnis Terzens Gordija fortuna
 • Название:
  Gordija fortuna
 • Автор:
 • Жанр:
  Фантастика и фэнтези / на латышском языке
 • Язык:
  Латышский
 • Рейтинг книги:
  5 / 5
 • Ваша оценка:
  • 100
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
 • Избранное:
  Добавить книгу в закладки

Gordija fortuna: краткое содержание, описание и аннотация

Предлагаем к чтению аннотацию, описание, краткое содержание или предисловие (зависит от того, что написал сам автор книги «Gordija fortuna»). Если вы не нашли необходимую информацию о книге — напишите в комментариях, мы постараемся отыскать её.

Arnis Terzens: другие книги автора


Кто написал Gordija fortuna? Узнайте фамилию, как зовут автора книги и список всех его произведений по сериям.

Gordija fortuna — читать онлайн бесплатно полную книгу (весь текст) целиком

Ниже представлен текст книги, разбитый по страницам. Система автоматического сохранения места последней прочитанной страницы, позволяет с удобством читать онлайн бесплатно книгу «Gordija fortuna», без необходимости каждый раз заново искать на чём Вы остановились. Не бойтесь закрыть страницу, как только Вы зайдёте на неё снова — увидите то же место, на котором закончили чтение.

Arnis Terzens

Gordija fortuna


KA JEBKURŠ INŽENIERA IZGUDROtāja diplomu ieguvis cilvēks Gordijs pēc institūta beigšanas gribēja izdarit kaut ko vienreizēju. Viņš zināja, ka visu paveikt momentā neizdosies, jo reizēm par šķērsli kļūst pat idiotiski sīkumi. Taču pret Gordiju liktenis, šķiet, bija īpaši sazvērējies. Viņu vajāja neveiksme pēc neveiksmes. Un likās — visas ceribas nodarboties ar sirdij vistīkamāko darbu zuda pēc apsta­rošanās studiju biedra Hurekvola robotu laboratorijā. Pēc tās Gordijs praktiski vairs nespēja nodarboties ar domājoša robota veidošanu. Turklāt gandrīz divus gadus ilgā ārstēšanās uz Mēness bija it kā iemidzinājusi iadošo spēku. Viņš atgrie­zās, dziļas apātijas pārņemts. Par garīgo letarģiju ik brīdi liecināja iekritušie vaigi, stingais skatiens, lēnā it kā pārāk kon­centrētā gaita. Neviens nespēja iedomāties, kāds tam ir cēlonis.

Gordijs sāka strādāt firmas «Ilsner & Co» uzņēmumā, kur veica pavisam parastus

30 darbus. Par viņu neviens īpaši neintere­sējās, un arī Gordijs nevienu netraucēja, neuzbāzās ar savām idejām. Tā ar laiku visi pierada pie viņa noslēpumainības.

Taču letarģija bija tikai šķietama. Kopš pirmās dienas uz Mēness Gordijs nepār­traukti lauzīja galvu, vai robota smadze­nes nevarētu veidot bez staru palīdzības, jo ne jau viņš ir pirmais, kurš šo eksperi­mentu dēļ ir spiests pamest laboratoriju bez cerībām kādreiz atgriezties tajā,

To, ka Gordijs problēmu ir atrisinājis, neviens nepamanīja. Ja arī kāds ievēroja, ka Gordija acīs pamazām izzūd atbaido­šais stiklainums, tad domāja, ka tas no­ticis, pateicoties viņa gaidāmajām precī­bām, Bet viņš pa to laiku mājās cītīgi strādāja. Darbs virzījās uz priekšu neti­cami ātri.

Domājošu robotu Gordijs uzbūvēja pus­gada laikā.

Beidzot robots bija gatavs. Gordijs sē­dēja pneimatiskajā krēslā un vēroja, kā robots mazgā traukus. Puse no tiem jau bija sabirzuši robota pirkstos, taču iz­gudrotājs pamanīja, ka mehānisma kus­tības kļūst aizvien koordinētākas.

Tikai vakar vakarā Gordijs ar drebošu sirdi bija ieslēdzis robotu, un visu laiku tas darbojās bez kļūmēm. Vēl nebija ap-, rēķināts, cik ilgam laikam pietiek iepro­grammētā enerģijas lādiņa, taču Gordijam ārkārtīgi gribējās redzēt savu izgudrojumu darbībā.

Gordijs iekšēji gavilēja par lielo veik­smi, jo robota smadzeņu attīstības tempi bija fantastiski.

Kā lai es tevi nosaucu? — Gordijs nepārtraukti sarunājās ar robotu, reizēm uzdodams jautājumus mehānismam, reizēm pats sev. Viņš stāstīja robotam par cilvē­kiem, par lietām, par pasauli vispār. Ro­bots visu laiku atbildēja: «Aha. Saprotu.» Gordijam šī frāze šķita nepieklājīga, un viņš iestāstīja, ka tādos gadījumos ir tikai jāpaloka galva.

Nezinu, tā ir tava darīšana, — robots atbildēja, īsti nesaprazdams, vai tagad ir jāpaloka galva vai nav. Izdarījis to, viņš jutās apmierināts, ka Gordijs neko neie­bilst.

Iezvanījās telefons. Gordijs pacēla klau­suli un uzreiz pazina Zikija Bendropa balsi. Nemaz neklausīdamies, ko zvanītājs sa­ka, Gordijs svinīgi un daudznozīmīgi pa­ziņoja, ka noteikti gaidīs viņu rīt pulksten sešos vakarā pie sevis. Būšot neliels ban­kets, un Gordijs uzstāšoties ar «baigo nu­muru». Zikijs Bendrops nodomāja, ka Gor­dijs grasās likt galdā daudz dzeramā, tāpēc tūlīt piekrita uzaicinājumam.

Rīt tev būs jāstājas ciemiņu priek­šā, — Gordijs teica robotam. Tas, galvu pieliecis, atbildēja:

Kāpēc man būs jāstājas? Es varbūt labāk mazgāšu . . . sitos te . . .

— Traukus.

Traukus?

Neuztraucies, rīt tev pietiks, ko darīt. Es tikai gribēju pateikt, ka tev būs jāpa­rādās maniem draugiem, Saproti? Viņi nāks paskatīties, kāds tu man esi iznācis,

No kurienes es tev esmu iznācis? — robots jautāja.

Gordijs uz mirkli apmulsa,

— Nu, tas tā — tāpat… — Gordijs no­rūca, — Man tomēr vajadzēs tevi kaut kā nosaukt. Kā tu pats gribētu?

Zaļš.

Kas zaļš?

Zaļš vārds.

Kāpēc? Tāda vārda nav.

Tāpēc, ka es nezinu, ko tas , , .

Nozīmē.

… nozīmē.

Ja.es tevi saukšu visos tajos vārdos, kurus tu vēl nezini, tad mums nekas prā­tīgs neiznāks.

No vārdiem var iznākt kaut kas prā­tīgs?

— Jā. Bet par to tagad nerunāsim. J

Robots pielieca galvu. Viņš bija beidzis

mazgāt traukus. «Labāk ir nekā no rīta,» nodomāja Gordijs, ātri pārskaitot traukus. Viņš lika robotam apsēsties uz rīku kastes.

— Ar laiku es tev arī uztaisīšu izturīgu un skaistu krēslu. Tādu pašu kā manējais.

Es uztaisīšu labāku. Gordijs iepleta acis.

Kā tas ir — labāku?

Man nepatīk, ka tavējais tā lēkā.

— Ā, nu, labi, varēsi taisīt sev, kādu vien gribēsi. Bet tagad labāk padomāsim, kā tevi nosaukt.

Tajā brīdī pie durvīm piezvanīja.

— Tā ir Santa! — Gordijs iesaucās un aizskrēja.

— Santa, viņš ir gatavs!

Gordij, patiešām!? — Santa bija sa­jūsmināta un ātrāk centās novilkt magnē­tisko mēteļjostu.

Jā. — Gordijs bija apmierināts pats ar sevi. — Kā tev apsolīju, tu viņu redzēsi pati pirmā. Saviem draugiem es viņu pa­rādīšu rītvakar.

Gordijs palīdzēja Santai novilkt mēteli un piebilda:

Tikai esi prātīga. Neuzdod viņam dumjus jautājumus. Viņš ir tikpat kā cil­vēks, bet vēl gluži kā bērns.

Labi, labi, kur viņš ir? Es gribu tūlīt pat redzēt.

Gordijs ieveda Santu istabā. Robots sē­dēja uz rīku kastes un buldurēja:

Читать дальше

Похожие книги на «Gordija fortuna»

Представляем Вашему вниманию похожие книги на «Gordija fortuna» списком для выбора. Мы отобрали схожую по названию и смыслу литературу в надежде предоставить читателям больше вариантов отыскать новые, интересные, ещё не прочитанные произведения.


Отзывы о книге «Gordija fortuna»

Обсуждение, отзывы о книге «Gordija fortuna» и просто собственные мнения читателей. Оставьте ваши комментарии, напишите, что Вы думаете о произведении, его смысле или главных героях. Укажите что конкретно понравилось, а что нет, и почему Вы так считаете.