Міла Іванцова: Ключі від ліфта

Здесь есть возможность читать онлайн «Міла Іванцова: Ключі від ліфта» — ознакомительный отрывок электронной книги, а после прочтения отрывка купить полную версию. В некоторых случаях присутствует краткое содержание. Город: Харків, год выпуска: 2012, ISBN: 978-966-14-2861-3, издательство: Книжковий Клуб «Клуб Сімейного Дозвілля», категория: Современная проза / на украинском языке. Описание произведения, (предисловие) а так же отзывы посетителей доступны на портале. Библиотека «Либ Кат» — LibCat.ru создана для любителей полистать хорошую книжку и предлагает широкий выбор жанров:

любовные романы фантастика и фэнтези приключения детективы и триллеры эротика документальные научные юмористические анекдоты о бизнесе проза детские сказки о религиии новинки православные старинные про компьютеры программирование на английском домоводство поэзия

Выбрав категорию по душе Вы сможете найти действительно стоящие книги и насладиться погружением в мир воображения, прочувствовать переживания героев или узнать для себя что-то новое, совершить внутреннее открытие. Подробная информация для ознакомления по текущему запросу представлена ниже:

Міла Іванцова Ключі від ліфта
 • Название:
  Ключі від ліфта
 • Автор:
 • Издательство:
  Книжковий Клуб «Клуб Сімейного Дозвілля»
 • Жанр:
  Современная проза / на украинском языке
 • Год:
  2012
 • Город:
  Харків
 • Язык:
  Украинский
 • ISBN:
  978-966-14-2861-3
 • Рейтинг книги:
  4 / 5
 • Избранное:
  Добавить книгу в избранное
 • Ваша оценка:
  • 80
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Ключі від ліфта: краткое содержание, описание и аннотация

Предлагаем к чтению аннотацию, описание, краткое содержание или предисловие (зависит от того, что написал сам автор книги «Ключі від ліфта»). Если вы не нашли необходимую информацию о книге — напишите в комментариях, мы постараемся отыскать её.

У шістнадцятирічної Олі не було вибору: її обманом заманили до закордонного борделю та примусили торгувати власним тілом. У її співвітчизниці Лізи вибір був – і він, як виявилося, припав на того, хто прирік Олю на сексуальне рабство! Диво допомогло дівчатам утекти на батьківщину, але ключами від їхнього щастя доля розпорядилася на власний розсуд: віддала їх до рук двох молодих чоловіків, із якими подруги застрягнуть у ліфті…

Міла Іванцова: другие книги автора


Кто написал Ключі від ліфта? Узнайте фамилию, как зовут автора книги и список всех его произведений по сериям.

Ключі від ліфта — читать онлайн ознакомительный отрывок

Ниже представлен текст книги, разбитый по страницам. Система сохранения места последней прочитанной страницы, позволяет с удобством читать онлайн бесплатно книгу «Ключі від ліфта», без необходимости каждый раз заново искать на чём Вы остановились. Поставьте закладку, и сможете в любой момент перейти на страницу, на которой закончили чтение.

Шрифт:

Интервал:

Закладка:

Сделать

Міла Іванцова

Ключі від ліфта

Передмова

Що може статися, коли в будинку раптово припиняється подача електроенергії?

Згасає світло, вимикаються холодильник, праска, телевізор, радіо… Але це ще нічого, якщо ти в межах своєї квартири. А якщо в ліфті? Темрява і страх зненацька охоплюють тебе. І здається, виходу немає.

У своєму новому романі Міла Іванцова пропонує тим, хто потрапив у таку халепу, свій ключик до виходу з ситуації.

Герої книжки – колишні однокласники, Ігор та Лев, і дві молоді жінки, Ліза й Оля.

Перші двоє – звичайні сучасні чоловіки, мешканці Києва. Вони мало чим відрізняються від інших – в міру успішні, в міру заклопотані буденними справами. Вони мають свої розваги та турботи, виборюють місце під сонцем і в поті чола заробляють собі на хліб насущний. Але серед усіх повсякденних потреб є одна, яка вибивається із загальної низки, – потреба відчути смак життя. А точніше – віднайти в ньому ту «чисту радість», яку вони відчували в дитинстві.

На відміну від них, у Лізи та Ольги навіть немає часу замислитись над таким глобальним питанням. Адже у своєму житті вони не шукали складних істин, а тим більше – пригод. Шляхи цих молодих жінок перетнулися за кордонами батьківщини, куди вони вирушили на заробітки, мріючи повернутися додому і вирватись на інший рівень існування.

Усі чотири долі несподівано переплітаються в мить, коли зупиняються ліфти…

Це, власне, і стає рушійною силою сюжету для роману «Ключі від ліфта».

Але крім того є в романі й інші події, котрі переносять читача з реальності в містику, з Києва до села, від курортного зарубіжного містечка до галасливого натовпу на Андріївському узвозі, від дивного пророкування дівчинки-провидиці до потягів, що пролітають повз невеличку станцію в невідомі дальні краї…

Кожен побачить у романі щось своє. Але неодмінно зачепить читача думка про ті символічні ключі, які можуть змінити долю або лишитися невикористаними.

…Часом усі ми перебуваємо в темному замкненому просторі своїх проблем. Але варто комусь – тому, хто знаходиться вгорі, – натиснути на потрібний важіль або просто непомітно вказати тобі на «щасливий ключик від ліфту» – і знову спалахує світло! І ти бачиш вихід. І робиш крок вперед – назустріч тим, хто чекає тебе за дверима. Якщо не злякаєшся…


Ірен Роздобудько

1

Київ. Травень. П’ятниця. Сутеніє. Потік автівок вулицею вздовж станції метро вже не такий щільний, як у годину пік – артерії міста поступово розслабляються від денної напруги.

Високий чоловік років тридцяти вийшов з метро, зробив кілька кроків убік від дверей та дістав цигарки. Він глибоко вдихнув і подумав, що міська загазованість усе одно не поглинала аромат бузку, що линув від старих високих кущів неподалік. Пригадалися колишні шкільні іспити й те, як однокласниці вишукували в букетах поміж звичайних чотирипелюсткових квіток «п’ятірочки» – чарівні квітки на п’ять пелюсток, з’ївши які ти начебто отримував шанс на відмінну оцінку, хлопці також інколи піддавалися цьому ажіотажу.

Чоловіка звали Ігорем. Останніми роками він звик їздити своєю машиною, але після невеличкої дорожньої пригоди його «вірного коня» рихтували та підфарбовували на СТО, а господареві доводилось кататися міським транспортом. Це дозволяло роздивлятися людей, неспішно крутити головою на всі боки, дивуючись трохи забутим реаліям життя. Він запалив цигарку, затягнувся і раптом завмер. Щось дивне привернуло його увагу навпроти, метрів за десять. Спочатку він вирішив, що в сутінках погано роздивився нерівний напис товстим маркером на шматку картону, який тримала перед собою особа невизначених віку та статі, що сиділа на парапеті. Напруживши зір і подавшись трохи вперед, він нарешті остаточно прочитав напис:

«ПЕРЕДБАЧАЮ МАЙБУТНЄ».

Особа сиділа нерухомо, тримаючи перед собою чималу картонку, що затуляла половину обличчя. На голові «віщуна» була кепка-блайзер, насунута на брови, а під «рекламним щитом» з парапету звисали ноги в джинсах, узуті в кросівки. Привселюдний анонс таких здібностей виглядав дещо дивним. У метро й навколо різномасті інваліди та нужденні зазвичай просять на ліки, операції, похорон чи на хліб, хто вголос, а хто через такі послання. Одні намагаються привернути до себе увагу, інші стоять мовчки. Так само мовчки зливалася з весняними міськими сутінками ця дивна постать.

Читать дальше

Шрифт:

Интервал:

Закладка:

Сделать

Похожие книги на «Ключі від ліфта»

Представляем Вашему вниманию похожие книги на «Ключі від ліфта» списком для выбора. Мы отобрали схожую по названию и смыслу литературу в надежде предоставить читателям больше вариантов отыскать новые, интересные, ещё не прочитанные произведения.


libclub.ru: книга без обложки
libclub.ru: книга без обложки
Оксана Керч
Юрій Мушкетик: Біла тінь
Біла тінь
Юрій Мушкетик
Мила Иванцова: Ключи от лифта
Ключи от лифта
Мила Иванцова
Міла Іванцова: Нічний потяг
Нічний потяг
Міла Іванцова
Міла Іванцова: Живі книги
Живі книги
Міла Іванцова
Отзывы о книге «Ключі від ліфта»

Обсуждение, отзывы о книге «Ключі від ліфта» и просто собственные мнения читателей. Оставьте ваши комментарии, напишите, что Вы думаете о произведении, его смысле или главных героях. Укажите что конкретно понравилось, а что нет, и почему Вы так считаете.