Кристина Скай: Индия

Здесь есть возможность читать онлайн «Кристина Скай: Индия» весь текст электронной книги совершенно бесплатно (целиком полную версию). В некоторых случаях присутствует краткое содержание. категория: Классическая проза / на болгарском языке. Описание произведения, (предисловие) а так же отзывы посетителей доступны на портале. Библиотека «Либ Кат» — LibCat.ru создана для любителей полистать хорошую книжку и предлагает широкий выбор жанров:

любовные романы фантастика и фэнтези приключения детективы и триллеры эротика документальные научные юмористические анекдоты о бизнесе проза детские сказки о религиии новинки православные старинные про компьютеры программирование на английском домоводство поэзия

Выбрав категорию по душе Вы сможете найти действительно стоящие книги и насладиться погружением в мир воображения, прочувствовать переживания героев или узнать для себя что-то новое, совершить внутреннее открытие. Подробная информация для ознакомления по текущему запросу представлена ниже:

Кристина Скай Индия
 • Название:
  Индия
 • Автор:
 • Жанр:
  Классическая проза / на болгарском языке
 • Язык:
  Болгарский
 • Рейтинг книги:
  3 / 5
 • Ваша оценка:
  • 60
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
 • Избранное:
  Добавить книгу в закладки

Индия: краткое содержание, описание и аннотация

Предлагаем к чтению аннотацию, описание, краткое содержание или предисловие (зависит от того, что написал сам автор книги «Индия»). Если вы не нашли необходимую информацию о книге — напишите в комментариях, мы постараемся отыскать её.

Скрила мъката си зад ослепителна усмивка, Индия Деламиър лекува разбитото си сърце сред светската шумотевица на Лондон. Твърдоглавата красавица среща офицера красавец, когото е мислила за мъртъв. Индия се озовава в свят на интриги и измама, твърдо решена да разбули мистерията.

Кристина Скай: другие книги автора


Кто написал Индия? Узнайте фамилию, как зовут автора книги и список всех его произведений по сериям.

Индия — читать онлайн бесплатно полную книгу (весь текст) целиком

Ниже представлен текст книги, разбитый по страницам. Система автоматического сохранения места последней прочитанной страницы, позволяет с удобством читать онлайн бесплатно книгу «Индия», без необходимости каждый раз заново искать на чём Вы остановились. Не бойтесь закрыть страницу, как только Вы зайдёте на неё снова — увидите то же место, на котором закончили чтение.

Кристина Скай

Индия

ПРОЛОГ

Говореше се, че Девлин Джордън Карлайл може да накара всеки благородник, без да се усети, да се раздели и с последната си гвинея, а една монахиня — с последната си броеница.

Мъжете шепнеха помежду си, че когато станал на тринайсет години, жените започнали да го проследяват с поглед… а след това и да го следват не само с погледа си. Лондонското общество го бе обявило за завършен чаровник и изключителен мошеник; измамник, наследил стара семейна традиция, чието начало бе сложено през 1355 година. Тогава първият граф бе дал бойния си кон на своя господар, за да му даде възможност да избяга в безопасност. В последвалото клане Десимъс Карлайл се простил с живота си… и бил възнаграден с благородническа титла от изпълнения с благодарност крал.

В продължение на пет столетия мъжете от рода Торнуд никога не са имали две гвинеи накуп, но винаги са успявали да се харесват — на жени, на мъже или на родината. И най-вече — на самите себе си.

За едно нещо обаче цял Лондон бе напълно единодушен: дванайсетият граф Торнуд беше най-буйният и най-безразсъдният от дългата поредица очарователни, пламенни мъже. Със сребристи очи, поразително лице и смайващ живот, Девлин Карлайл беше разпътна личност, която не беше причинила на никого нищо наистина лошо… но и нищо истински добро.

Уви, повечето от скандалните клюки, които се носеха за него сред висшето общество, бяха верни.

Затова, когато в „Газет“ отпечатаха вестта за смъртта на Торн в една царевична нива на юг от Катр Бра по време на кървавата битка при Ватерло, всички мъже в радиус петдесет мили от Лондон си отдъхнаха с облекчение, докато всички жени в столицата изтриха крадешком по една сълза.

В това число и младата особа на име Индия Деламиър, която бе открила истинската личност под защитната обвивка на хладния чар на Карлайл.

1

— Излез, негоднико!

Слънчевата светлина обгръщаше в златисто сияние стройната фигура насред полегатите зелени поляни. На пандели върху тициановски тип коси висеше смачкана сламена шапка, а току до десния й крак стоеше среброкос вълк.

Индия Деламиър, дъщеря на херцог Девънам, един от най-едрите земевладелци в Англия, насочи пистолета си към храсталака до декоративното езерце в Суолоу Хил, който в този момент потрепна. Кой можеше да бъде толкова нагъл, че да навлезе в семейното им имение в този час? Дори онези глупаци, които дебнеха край хълмовете и тормозеха пазача на дивеча и разрушаваха заложените от него капани, не биха били толкова дръзки на дневна светлина.

А може би само така си мислеше?

— Излез на минутата или ще стрелям!

Тонът на Индия беше непреклонен; вълкът усети това и изръмжа заплашително.

Тъй като и този път отговор не последва, младата жена си пое дълбоко въздух и свали предпазителя.

— Добре тогава, не ми оставяш друг избор. Имаш три секунди, преди да ти пусна един куршум между очите.

Само допреди две минути всичко беше спокойно. Ято гъски се плъзгаха по повърхността на езерото, а големият сребърен вълк лежеше до Индия и се печеше на слънцето. Тогава гъските бяха излетели в паника, а вълкът долови миризмата на натрапника.

— Едно. Две…

Наследницата на едно от най-старите състояния в Англия отметна от тициановските си коси сламената шапка и се прицели през мерника на пистолета.

Отговор все така нямаше.

— Три!

И тя стреля.

Зеленината край езерото се разлюля. Във въздуха се разлетяха листа, а от най-близкия храст се дочу стон. В същия миг оттам излетя широкоплещеста фигура.

И се просна по очи между двата реда лавандула.

— Озапти си пистолета, дявол да го вземе!

— Иън? — Индия отпусна пръсти. Оръжието падна до нея. — Глупак такъв, можех да те убия!

Братът на младата жена се изправи, като изтърсваше прахта от бялата си риза. Нехайна усмивка разтегна силно загорялото му лице.

— Изключително съм ти благодарен, че умишлено стреля в края, а не в сърцето на храста… което щеше да бъде и в моето сърце.

— Защо не каза нещо?

— Защото, дръзка ми сестро, ми беше много забавно да те подразня. — Изтупа длани една в друга и погледна към разкъсания си ръкав. — Ти наистина си абсолютна мъжкарана, Индия. Опасявам се, че на двайсетгодишна възраст си станала още по-безразсъдна, отколкото беше на дванайсет.

Младата жена върна предпазителя на място и прибра пистолета в торбичката от еленова кожа на кръста си.

Читать дальше

Похожие книги на «Индия»

Представляем Вашему вниманию похожие книги на «Индия» списком для выбора. Мы отобрали схожую по названию и смыслу литературу в надежде предоставить читателям больше вариантов отыскать новые, интересные, ещё не прочитанные произведения.


Отзывы о книге «Индия»

Обсуждение, отзывы о книге «Индия» и просто собственные мнения читателей. Оставьте ваши комментарии, напишите, что Вы думаете о произведении, его смысле или главных героях. Укажите что конкретно понравилось, а что нет, и почему Вы так считаете.