Даниела Колева: Между вторник и четвъртък

Здесь есть возможность читать онлайн «Даниела Колева: Между вторник и четвъртък» весь текст электронной книги совершенно бесплатно (целиком полную версию). В некоторых случаях присутствует краткое содержание. категория: Классическая проза / на болгарском языке. Описание произведения, (предисловие) а так же отзывы посетителей доступны на портале. Библиотека «Либ Кат» — LibCat.ru создана для любителей полистать хорошую книжку и предлагает широкий выбор жанров:

любовные романы фантастика и фэнтези приключения детективы и триллеры эротика документальные научные юмористические анекдоты о бизнесе проза детские сказки о религиии новинки православные старинные про компьютеры программирование на английском домоводство поэзия

Выбрав категорию по душе Вы сможете найти действительно стоящие книги и насладиться погружением в мир воображения, прочувствовать переживания героев или узнать для себя что-то новое, совершить внутреннее открытие. Подробная информация для ознакомления по текущему запросу представлена ниже:

libcat.ru: книга без обложки
 • Название:
  Между вторник и четвъртък
 • Автор:
 • Жанр:
  Классическая проза / на болгарском языке
 • Язык:
  Болгарский
 • Рейтинг книги:
  3 / 5
 • Избранное:
  Добавить книгу в избранное
 • Ваша оценка:
  • 60
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Между вторник и четвъртък: краткое содержание, описание и аннотация

Предлагаем к чтению аннотацию, описание, краткое содержание или предисловие (зависит от того, что написал сам автор книги «Между вторник и четвъртък»). Если вы не нашли необходимую информацию о книге — напишите в комментариях, мы постараемся отыскать её.

Даниела Колева: другие книги автора


Кто написал Между вторник и четвъртък? Узнайте фамилию, как зовут автора книги и список всех его произведений по сериям.

Между вторник и четвъртък — читать онлайн бесплатно полную книгу (весь текст) целиком

Ниже представлен текст книги, разбитый по страницам. Система сохранения места последней прочитанной страницы, позволяет с удобством читать онлайн бесплатно книгу «Между вторник и четвъртък», без необходимости каждый раз заново искать на чём Вы остановились. Поставьте закладку, и сможете в любой момент перейти на страницу, на которой закончили чтение.

Шрифт:

Интервал:

Закладка:

Сделать

Даниела Колева

Между вторник и четвъртък

Първо забеляза очите. Те търсеха, искаха, очакваха, примамваха с топлокафявия си блясък. Те молеха, настояваха, приласкаваха, и накрая завладяваха, без да обещават дълговечност, но в техните обятия й беше тъй уютно, че едва дочакваше следващия път, за да се сгрее пак.

Около осем сутринта, когато цялата сграда се тълпеше пред асансьора, тесен да побере служителите от всички офиси, идваше и той.

Повечето се познаваха и разменяха по едно сънливо „Добро утро“, докато изчакваха следващия курс нагоре.

Все се случваше така, че стояха почти един до друг и пътуваха заедно. Той до единадесетия, тя до тринадесетия етаж. Свикнаха да се поздравяват , с всеки следващ път по-внимателно и по-мило. Преди да слезе я поглеждаше по-дълго от необходимото, като й пожелаваше „Приятен ден“. Тя тихичко му отвръщаше: „И на Вас“.

Той беше най-известния хирург в града. Пред кабинета му непрекъснато стояха хора, надявайки се на още една порция живот. За своите четиридесет и две години бе постигнал онова съвършенство и всеотдайност в професията, която караше болните да му вярват, че ще живеят и след наложителната операция.

Тя свикна да го вижда често. Чакаше всеки вторник и четвъртък, когато той приемаше в сградата, за да чуе „Добро утро“ и „Приятен ден“ и да се увери, че топлината още стои в очите му.

Започна да търси, да иска, да моли, за мига на пресрещнатите погледи. Когато се разминеха, или го видеше само отдалеч и ставаше чоглаво. Целият й ден се сгромолясваше. Не понасяше колегите си, заяждаше се за дреболии, докато накрая започваше да се пита какво са й криви другите.

Улови се, че мисълта й бяга все към него. Вторник и четвъртък се застояваше по-дълго пред огледалото. Порови се в гардероба, измъкна забравените дрехи, захвърли панталоните. Взе да се облича, както преди — елегантно. Позволи си да повдигне полите над коляното. Спомни си че има хубави крака. Поразходи се по магазините и си избра няколко костюма. Извади пазеното за „кисел“ ден черно палто, вталено и дълго до земята, сложи високи обувки. Втренчи се в огледалото. Време беше годините да заплетат пелена от бръчки по лицето,но тя доволно откри,че то беше гладко и свежо. Лекият грим, бледото червило, завършваха образа й на жена с неопределима външност.

Беше вторник. Тя разполови секундата на две, влизайки в сградата. Нареди се на опашката за асансьора. Усети го с гърба си. Би се заклела, че е той, но се сдържа, не се обърна. Той се изравни с нея:

— Добро утро.

Тя го погледна:

— Добро…

След минутка идваше техният ред, но преди мълчанието да стане неловко той продължи:

— Такова архитектурно недомислие може да роди само социалистическото строителство. Петнадесет етажна сграда с един асансьор!

— Да… — съгласи се тя, но веднага си помисли:

„Ако бяха повече, не бих те срещнала.“

Стори й се, че той я разбра.

Дойде техният ред. Направи й път, както винаги, вътре застана до нея, толкова близо, че тя вдъхна от парфюма му. Асансьора така се напълни, че ако можеше, щеше да запищи.

Усети ръката му. До нейната. не се отдръпна.

Седми , осми, девети, десети… единадесети. Стигнаха.

Той не пропусна:

— Хубав ден!

— И на Вас!

Денят обещаваше да е хубав.

* * *

Към десет часа, тя си наливаше второто кафе и тъкмо се канеше да запали цигара, когато на вратата се почука:

— Да?

Тя занемя, но се усмихна:

— Влезте!

Беше той.

— Здравейте отново… — изглеждаше безупречно. Бялата престилка му прибавяше достолепие:

— Имам нужда от помощ!

— И лекарите ли? — попита тя.

— О, да, понякога повече от останалите.

— С какво мога да ви помогна?

— Нещо не се разбираме със здравната каса. Върнаха ми отчета, не бил подреден. — подаде й дискета.

Тя я пъхна във флопито и седна пред компютъра. Докторът обиколи бюрото, хвана с лявата си ръка облегалката на стола й, другата сложи близо до „мишката“ и се наведе към екрана. Компютърът зареди. Ръцете им се срещнаха на мишката.

Неговата върху нейната.

— Ето, тази „икона“. — двата показалеца кликнаха едновременно, той продължи:

— Данните трябвало да са подредени с номера на диагнозата по възходящ ред.

— Веднага ще ги строим — каза му тя, като взе да маркира, да обяснява, да размества кодове и цифри, отново да обяснява.

Той я следеше напрегнато, питаше. Когато всичко бе готово, той каза:

Читать дальше

Шрифт:

Интервал:

Закладка:

Сделать

Похожие книги на «Между вторник и четвъртък»

Представляем Вашему вниманию похожие книги на «Между вторник и четвъртък» списком для выбора. Мы отобрали схожую по названию и смыслу литературу в надежде предоставить читателям больше вариантов отыскать новые, интересные, ещё не прочитанные произведения.


libclub.ru: книга без обложки
libclub.ru: книга без обложки
Даниела Колева
libclub.ru: книга без обложки
libclub.ru: книга без обложки
Даниела Колева
libclub.ru: книга без обложки
libclub.ru: книга без обложки
Даниела Колева
libclub.ru: книга без обложки
libclub.ru: книга без обложки
Даниела Колева
libclub.ru: книга без обложки
libclub.ru: книга без обложки
Даниела Колева
libclub.ru: книга без обложки
libclub.ru: книга без обложки
Даниела Колева
Отзывы о книге «Между вторник и четвъртък»

Обсуждение, отзывы о книге «Между вторник и четвъртък» и просто собственные мнения читателей. Оставьте ваши комментарии, напишите, что Вы думаете о произведении, его смысле или главных героях. Укажите что конкретно понравилось, а что нет, и почему Вы так считаете.