Боб Коросака: Кой какво може

Здесь есть возможность читать онлайн «Боб Коросака: Кой какво може» весь текст электронной книги совершенно бесплатно (целиком полную версию). В некоторых случаях присутствует краткое содержание. категория: Классическая проза / на болгарском языке. Описание произведения, (предисловие) а так же отзывы посетителей доступны на портале. Библиотека «Либ Кат» — LibCat.ru создана для любителей полистать хорошую книжку и предлагает широкий выбор жанров:

любовные романы фантастика и фэнтези приключения детективы и триллеры эротика документальные научные юмористические анекдоты о бизнесе проза детские сказки о религиии новинки православные старинные про компьютеры программирование на английском домоводство поэзия

Выбрав категорию по душе Вы сможете найти действительно стоящие книги и насладиться погружением в мир воображения, прочувствовать переживания героев или узнать для себя что-то новое, совершить внутреннее открытие. Подробная информация для ознакомления по текущему запросу представлена ниже:

libcat.ru: книга без обложки
 • Название:
  Кой какво може
 • Автор:
 • Жанр:
  Классическая проза / на болгарском языке
 • Язык:
  Болгарский
 • Рейтинг книги:
  4 / 5
 • Избранное:
  Добавить книгу в избранное
 • Ваша оценка:
  • 80
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Кой какво може: краткое содержание, описание и аннотация

Предлагаем к чтению аннотацию, описание, краткое содержание или предисловие (зависит от того, что написал сам автор книги «Кой какво може»). Если вы не нашли необходимую информацию о книге — напишите в комментариях, мы постараемся отыскать её.

Боб Коросака: другие книги автора


Кто написал Кой какво може? Узнайте фамилию, как зовут автора книги и список всех его произведений по сериям.

Кой какво може — читать онлайн бесплатно полную книгу (весь текст) целиком

Ниже представлен текст книги, разбитый по страницам. Система сохранения места последней прочитанной страницы, позволяет с удобством читать онлайн бесплатно книгу «Кой какво може», без необходимости каждый раз заново искать на чём Вы остановились. Поставьте закладку, и сможете в любой момент перейти на страницу, на которой закончили чтение.

Шрифт:

Интервал:

Закладка:

Сделать

Боб Коросака

Кой какво може

По-стара традиция семестърът започна при пълна неразбория. Нямаше курсови дневници, по залите безцелно се разхождаха студенти, сегиз-тогиз някой прекъсваше лекцията ми с досадно пъшкане или, поруменял от смут, към вратата се примъкваше друг, досетил се най-после, че тук се чете курс по диференциални уравнения, а не въведение към философията.

Разказах какви учебници са необходими и какви ще са самостоятелните упражнения, а накрая произнесох обичайната си фраза: „Има ли някакви въпроси?“. Ако нямаше въпроси, щях да успея за автобуса в 11.20 за Уивъртаун и да поиграя голф.

Изправи се един студент с ръце в джобовете.

— Господин професоре, а за какъв дявол ни е този курс изобщо?

Аудиторията тревожно зашумя, чу се неспокоен тропот.

— Кой сте вие, млади човече? — попитах.

— Бероун, сър. Френк Бероун.

— Та ето какво, мистър Бероун. Според университетската програма всички студенти, специализиращи математика, трябва да минат минимум…

— Това го знам! — прекъсна ме той, но веднага побърза да добави: — Сър.

Кимнах полуусмихнат.

— Интересува ме друго — продължи той. — Има ли някаква практическа полза от изучаването на абстрактни понятия? Защото на мен лично ми е необходимо нещо съвсем друго — напътствия как да стана полезен на обществото.

Помислих си, че този по всяка вероятност е довтасал от философския факултет, но неговият нисък приятен глас и уверени движения вече бяха покорили аудиторията. Другите нетърпеливо очакваха какво ще отговоря.

— Мистър Бероун — започнах, — какво искате да получите от университета?

— Все още не знам, сър. Въобразявах си, че двете години в колежа ще ми помогнат да си избера професия, но уви. Разбирате ли, на мен не ми се налага да припечелвам за прехраната си.

Каза го така просто, както ние с вас казваме „Болят ме зъбите“.

— Откъде припечелвате за прехраната си, мистър Бероун?

— Просто така, сър, имам особена… дарба.

— Охо — подметнах ехидно аз. — Очевидно ласката на Мидас1.

И в същия миг се разкаях за своята ирония. Лицето на Бероун почервеня от ярост — беше споделил своя велика тайна, а аз го направих за посмешище.

— Нещо много повече, господин професоре! — възкликна той. — Вижте!

Бероун протегна ръка към мен, лекторската катедра безшумно се повдигна и плавно заплава над темето ми. Някой изпищя. Обърнах се към аудиторията и видях как Бероун прави странни движения към едно красиво момиче — в същия миг то се опита да прикрие голотата си с тетрадка.

— Мистър Бероун! — извиках. — Достатъчно!

— Още не, професоре.

Той размаха длани в пространството, сякаш ловеше пеперуди. Когато разтвори шепите си, от тях изхвърчаха рояк прилепи, които закръжаха в безреда из залата. Студентките с писъци се изпокриха под скамейките.

Трябваше да го спра. Аз поех повечко въздух в дробовете си и креснах:

— Прекратете!

Всички замряха и стихнаха. В напрегнатата тишина се чуваше само шумоленето на крила и хълцането на голото момиче. Всички погледи бяха обърнати към мен, дори погледът на Бероун — тъй де, не беше се изложил.

Обърнах очи към катедрата и тя плавно се спусна на пода. С бързо движение върнах дрехите на момичето.

Стиснах пръсти и се съсредоточих. След това разтворих длани и от тях излетяха соколи — очистиха залата от прилепите, послушно се върнаха в дланите ми и се стопиха.

Аудиторията се беше превърнала в огромна раззинала се уста. Трябваше да успокоя обстановката.

— Има ли други въпроси?

Студентите закимаха мълчаливо, само Бероун стърчеше като вдървен.

— Прекрасно. За следващия път прочетете от учебника от трета до седемнайста страница включително. Решете всички задачи на страница седемнайста. Свободни сте.

Всички бавно се разотидоха. Бероун остана последен и се забави пред вратата. Погледна ме през рамо, за няколко секунди погледите ни се кръстосаха. След това, като че ли приемайки някакво решение, той мрачно кимна, зъбите му се белнаха в мимолетна усмивка и пое навън, припявайки си някаква песничка.

Нормализирах дишането си и сгънах конспектите. На излизане погледнах часовника — 11.30. Сигурно ще успея за следващия автобус в един и петнайсет.

Информация за текста

© Боб Коросака

© 1990 Людмила Георгиева, превод от английски


Bob Korrosaka


Източник: http://sfbg.us

Читать дальше

Шрифт:

Интервал:

Закладка:

Сделать

Похожие книги на «Кой какво може»

Представляем Вашему вниманию похожие книги на «Кой какво може» списком для выбора. Мы отобрали схожую по названию и смыслу литературу в надежде предоставить читателям больше вариантов отыскать новые, интересные, ещё не прочитанные произведения.


Отзывы о книге «Кой какво може»

Обсуждение, отзывы о книге «Кой какво може» и просто собственные мнения читателей. Оставьте ваши комментарии, напишите, что Вы думаете о произведении, его смысле или главных героях. Укажите что конкретно понравилось, а что нет, и почему Вы так считаете.