Пол Верлен: Вечерната супа

Здесь есть возможность читать онлайн «Пол Верлен: Вечерната супа» весь текст электронной книги совершенно бесплатно (целиком полную версию). В некоторых случаях присутствует краткое содержание. категория: Классическая проза / на болгарском языке. Описание произведения, (предисловие) а так же отзывы посетителей доступны на портале. Библиотека «Либ Кат» — LibCat.ru создана для любителей полистать хорошую книжку и предлагает широкий выбор жанров:

любовные романы фантастика и фэнтези приключения детективы и триллеры эротика документальные научные юмористические анекдоты о бизнесе проза детские сказки о религиии новинки православные старинные про компьютеры программирование на английском домоводство поэзия

Выбрав категорию по душе Вы сможете найти действительно стоящие книги и насладиться погружением в мир воображения, прочувствовать переживания героев или узнать для себя что-то новое, совершить внутреннее открытие. Подробная информация для ознакомления по текущему запросу представлена ниже:

libcat.ru: книга без обложки
 • Название:
  Вечерната супа
 • Автор:
 • Жанр:
  Классическая проза / на болгарском языке
 • Язык:
  Болгарский
 • Рейтинг книги:
  4 / 5
 • Избранное:
  Добавить книгу в избранное
 • Ваша оценка:
  • 80
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Вечерната супа: краткое содержание, описание и аннотация

Предлагаем к чтению аннотацию, описание, краткое содержание или предисловие (зависит от того, что написал сам автор книги «Вечерната супа»). Если вы не нашли необходимую информацию о книге — напишите в комментариях, мы постараемся отыскать её.

Пол Верлен: другие книги автора


Кто написал Вечерната супа? Узнайте фамилию, как зовут автора книги и список всех его произведений по сериям.

Вечерната супа — читать онлайн бесплатно полную книгу (весь текст) целиком

Ниже представлен текст книги, разбитый по страницам. Система сохранения места последней прочитанной страницы, позволяет с удобством читать онлайн бесплатно книгу «Вечерната супа», без необходимости каждый раз заново искать на чём Вы остановились. Поставьте закладку, и сможете в любой момент перейти на страницу, на которой закончили чтение.

Шрифт:

Интервал:

Закладка:

Сделать

Пол Верлен

Вечерната супа

На Ж. К. Юисманс

В студена ниска стая мъжът със здрача близа,
измръзнал — само с блуза над скъсаната риза,
и тъй като от Вчера пак мисли го гнетят,
жената с пръст на устни децата стрелба — шшът!

Един креват продънен, сандък и два-три стола,
и маса разкривена и безнадеждно гола,
перденце от молците превърнато в парцал,
ужасна мръсотия сред въздух застоял.

Мъжът с голямо чело, в очите с пламък мрачен
Все пак с добра душа е и с ум като бръснач е —
момче и половина, макар и Все сърдит.
Жената — още млада — е хубава на вид.

Но Нищетата спуска ръката си зловещо
и Всеки ден души ги, отнема им по нещо,
додето своя облик изгубят те съвсем
и станат две животни във вечния ярем.

Край масата се струпват и сърбат свойта супа
с говеждо. Страшни сенки — като пияна група —
се качват по тавана и мърдат — нали пак
семейството вечеря на лампа без калпак.

Децата им са бледи, но жилави са всички —
макар измършавели и с хлътнали гърдички
да зъзнат всяка зима с парцалите по тях,
а лете пък да гълтат из улиците прах.

Ръждясва стара пушка на гвоздея отсреща
и мигащата лампа я прави по-зловеща,
а който се наеме из стаята без срам
като ченге да пъха носа си тук и там,

открил би в шкафа книги сред прашните предмети —
това са „Авантюри…“ и „Всякакви съвети“,
а под дюшека мръсен — къде са чак били! —
романчета сълзливи с оръфани ъгли…

Ядат те упорито. Мъжът така свиреп е,
лъжицата размахал, над супата се трепе
и се раздават звуци като при вълчи глад.
И реже с ножа, който той носи все отзад.

Жената пак въздиша — подмина я късмета,
приятелката има и къща, и карета;
децата вече търкат с юмручета очи
и хъркат върху стола, и сякаш плач звучи!

Информация за текста

© 1994 Кирил Кадийски, превод от френски


Paul Verlaine

1881


Сканиране и разпознаване: sir_Ivanhoe

Редакция: NomaD


Издание:

Пол Верлен. Поезия

Второ преработено и допълнено издание.

Издателство „Нов Златорог“, 1994 г.

Подбор, превод от френски и предговор: Кирил Кадийски.

Редактор на първото издание: Иван Теофилов.

Художествено оформление: Иван Димитров.

Коректор: Мария Меранзова.

Рисунките на обложката са от Пол Верлен.


Paul Verlaine. Oeuvres poétiques complètes

Texte etabli et annote par Y.-G. Dantec. Biblioteque de la Pleiade. Gallimard, 1959


Свалено от „Моята библиотека“ [http://chitanka.info/text/13432]

Последна редакция: 2009-09-08 20:40:00

Шрифт:

Интервал:

Закладка:

Сделать

Похожие книги на «Вечерната супа»

Представляем Вашему вниманию похожие книги на «Вечерната супа» списком для выбора. Мы отобрали схожую по названию и смыслу литературу в надежде предоставить читателям больше вариантов отыскать новые, интересные, ещё не прочитанные произведения.


libclub.ru: книга без обложки
libclub.ru: книга без обложки
Ярослав Гашек
libclub.ru: книга без обложки
libclub.ru: книга без обложки
Поль Верлен
libclub.ru: книга без обложки
libclub.ru: книга без обложки
Пол Верлен
libclub.ru: книга без обложки
libclub.ru: книга без обложки
Пол Верлен
Отзывы о книге «Вечерната супа»

Обсуждение, отзывы о книге «Вечерната супа» и просто собственные мнения читателей. Оставьте ваши комментарии, напишите, что Вы думаете о произведении, его смысле или главных героях. Укажите что конкретно понравилось, а что нет, и почему Вы так считаете.