Morgan Rice: Förutbestämd

Здесь есть возможность читать онлайн «Morgan Rice: Förutbestämd» — ознакомительный отрывок электронной книги, а после прочтения отрывка купить полную версию. В некоторых случаях присутствует краткое содержание. ISBN: 9781632913531, издательство: Литагент Lukeman Literary Management, категория: vampire_book / Фэнтези любовные романы / на шведском языке. Описание произведения, (предисловие) а так же отзывы посетителей доступны на портале. Библиотека «Либ Кат» — LibCat.ru создана для любителей полистать хорошую книжку и предлагает широкий выбор жанров:

любовные романы фантастика и фэнтези приключения детективы и триллеры эротика документальные научные юмористические анекдоты о бизнесе проза детские сказки о религиии новинки православные старинные про компьютеры программирование на английском домоводство поэзия

Выбрав категорию по душе Вы сможете найти действительно стоящие книги и насладиться погружением в мир воображения, прочувствовать переживания героев или узнать для себя что-то новое, совершить внутреннее открытие. Подробная информация для ознакомления по текущему запросу представлена ниже:

Morgan Rice Förutbestämd
 • Название:
  Förutbestämd
 • Автор:
 • Издательство:
  Литагент Lukeman Literary Management
 • Жанр:
  vampire_book / Фэнтези любовные романы / на шведском языке
 • Язык:
  Шведский
 • ISBN:
  9781632913531
 • Рейтинг книги:
  3 / 5
 • Ваша оценка:
  • 60
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
 • Избранное:
  Добавить книгу в закладки

Förutbestämd: краткое содержание, описание и аннотация

Предлагаем к чтению аннотацию, описание, краткое содержание или предисловие (зависит от того, что написал сам автор книги «Förutbestämd»). Если вы не нашли необходимую информацию о книге — напишите в комментариях, мы постараемся отыскать её.

Men Caitlins hjärta trånar fortfarande efter hennes förlorade kärlek: Caleb. Hon behöver desperat få veta om han överlevde deras resa bakåt i tiden. Hon får veta att hennes uppdrag kräver att hon tar sig till Florence, men om hon vill följa sitt hjärta, måste hon ta sig till Venedig. Hon väljer Venedig. Caitlin är överväldigad av vad hon hittar. Venedig på artonhundratalet är en surrealistisk plats, där män och kvinnor är klädda i detaljerade kostymer och masker, och firar en oändlig, frikostig fest. Hon är överlycklig av att hitta och återförenas med några av hennes nära vänner, och bli välkommen tillbaka in i deras klan. Och hon ser fram emot att gå med dem till Venedigs Grand Ball, den viktigaste maskeraden på hela året, där hon hoppas att, återigen, hitta Caleb. Men Caitlin är inte den enda som kan resa bakåt i tiden: snart kommer Kyle, och är fast besluten att hitta henne och döda henne en gång för alla. Sam anländer också, fast besluten att rädda sin syster innan det är för sent. På Balen letar Caitlin överallt, men hittar inget spår efter Caleb. Det vill säga, tills den sista dansen. Hon dansar med en maskerad man som sveper hennes hjärta med sig, och hon känner sig säker på att det är han. Men när de byter partner, förlorar hon honom igen. Eller gör hon? Caitlin känner sig snart sliten mellan de två kärlekarna i hennes liv, och upptäcker att hon måste vara försiktig med vad hon önskar. Hennes glädje av att finna vad hon vill ha, kommer bara blandad med tragedi och brustet hjärta. I ett kulminerande, actionfyllt slut, finner Caitlin sig själv stå emot sann ondska, Roms antika vampyrklan, och den mäktigaste vampyrklan som någonsin funnits. Att överleva kommer kräva alla hennes förmågor, då hon kämpar för sitt eget liv. Hon kommer vara tvungen att offra mer än någonsin, om hon ska rädda den hon älskar…

Morgan Rice: другие книги автора


Кто написал Förutbestämd? Узнайте фамилию, как зовут автора книги и список всех его произведений по сериям.

Förutbestämd — читать онлайн ознакомительный отрывок

Ниже представлен текст книги, разбитый по страницам. Система автоматического сохранения места последней прочитанной страницы, позволяет с удобством читать онлайн бесплатно книгу «Förutbestämd», без необходимости каждый раз заново искать на чём Вы остановились. Не бойтесь закрыть страницу, как только Вы зайдёте на неё снова — увидите то же место, на котором закончили чтение.

Morgan Rice

Förutbestämd (Bok #4 i the Vampire Journals)

Några ord om THE VAMPIRE JOURNALS

“Rice gör ett bra jobb med att dra dig in i historien från början, genom att använda en stor beskrivande kvalitet som överskrider endast målningen av omgivningen … .Bra skriftlig och en extremt snabb läsning.”

– Black Lagoon Reviews (angående Omvänd)

“En idealisk berättelse för unga läsare. Morgan Rice gjorde ett bra jobb med att skapa en intressant twist … Uppfriskande och unikt. Serien fokuserar på en flicka … en extraordinär tjej! … Lätt att läsa men extremt snabb … Klassad PG.”

– The Romance Reviews (angående Omvänd)

“Grabbed my attention from the beginning and did not let go…This story is an amazing adventure that is fast paced and action packed from the very beginning. There is not a dull moment to be found.”

“Fångade min uppmärksamhet från början och släppte inte taget … .Denna historia är ett fantastiskt äventyr med ett snabbt tempo och som är actionspäckad från allra första början. Det finns inte en tråkig stund att hitta.”

– Paranormal Romance Guild (angående Turned)

“Fylld med action, romantik, äventyr och spänning. Få tag på denna och bli förälskad på nytt.”

– vampirebooksite.com (angående Omvänd)

“En mycket bra handling och detta var verkligen den typ av bok du kommer att ha problem att lägga bort på natten. Slutet var en cliffhanger som var så spektakulär att du omedelbart vill köpa nästa bok, bara för att se vad som händer.”

– The Dallas Examiner (angående Älskad)

“En bok att konkurrera med TWILIGHT och VAMPIRE DIARIES och en som kommer att få dig att vilja fortsätta läsa ända till sista sidan! Om du gillar äventyr, kärlek och vampyrer är denna bok något för dig!”

– Vampirebooksite.com (regarding Omvänd)

“Morgan Rice visar sig igen vara en mycket begåvad berättare … .Detta skulle tilltala en bred publik, däribland yngre fans av vampyr / fantasy-genren. Det slutade med en oväntad cliffhanger som lämnar dig chockad.”

– The Romance Reviews (angående Älskad)Om Morgan Rice

Morgan Rice är den storsäljande författaren av THE VAMPIRE JOURNALS, en serie för unga vuxna med hittills elva böcker; THE SURVIVAL TRILOGY, en postapokalyptisk thriller med hittills tre böcker, och den storslagna försäljningssuccén, fantasyserien TROLLKARLENS RING, med hittills sjutton böcker.

Morgans böcker finns både som ljudböcker och i tryck och har hittills översatts till tyska, franska, spanska, portugisiska, japanska, kinesiska, svenska, holländska, turkiska, ungerska, tjeckiska och slovakiska (och med översättningar till fler språk på väg).

OMVÄND (bok #1 av En vampyrs dagbok), ARENA ETT (bok #1 av Överlevnadstrilogin), HJÄLTARS VÄG (bok #1 av Trollkarlens ring) och DRAKARS GRYNING (bok #1 av Konungar och häxmästare), kan alla laddas ned gratis!

Morgan älskar att höra från sina läsare! Besök www.morganricebooks.com och skriv upp dig på maillistan, få en gratis bok och andra gratisprylar, ladda ned appen med de senaste, exklusiva nyheterna. Håll kontakten på Facebook och Twitter!

Böcker av Morgan RiceKONUNGAR OCH HÄXMÄSTAREDRAKARNAS GRYNING (Book #1)DE TAPPRAS UPPKOMST (Book #2)TROLLKARLENS RINGHJÄLTARS VÄG (Book #1)KONUNGARS MARSCH (Book #2)/ DRAKARS ÖDE (Book 3)EN KAMP OM ÄRA (Book #4)ÄRANS LÖFTE (Book #5)ETT TAPPERT ANFALL(Book #6)SVÄRDSRITEN (Book #7)VAPENGÅVAN(Book #8)BESVÄRJELSERNAS HIMMEL (Book #9)ETT HAV AV SKÖLDAR(Book #10)STÅLFURSTEN(Book #11)ELDENS RIKE(Book #12)DROTTNINGARS VÄLDE(Book #13)BRODERSEDEN (Book #14)DÖDLIGAS DRÖM (Book #15)RIDDARES DUST (Book #16)STRIDENS GÅVA (Book #17)ÖVERLEVNADSTRILOGINARENA ETT: SLAVJÄGARNA(Book #1)ARENA TVÅ(Book #2)THE VAMPIRE JOURNALSOMVÄND (Bok #1)ÄLSKAD (Bok #2)FÖRRÅDD (Bok #3)FÖRUTBESTÄMD (Bok #4)LÄNGTAN (Bok #5)TROLOVAD (Bok #6)LOVAD (Bok #7)FUNNEN (Bok #8)ÅTERUPPSTÅNDEN (Bok #9)BEGÄR (Bok #10)ÖDESBESTÄMD (Bok #11)Lyssna på THE VAMPIRE JOURNALS-serien i ljudboksformat!

Copyright © 2011 av Morgan Rice

Alla rättigheter förbehålls. Förutom vad som tillåts enligt the U.S. Copyright Act of 1976, får ingen del av denna publikation reproduceras, distribueras eller överlåtas i någon form eller på något sätt, eller förvaras i någon databas eller informationssökningssystem, utan författarens medgivande.

Denna e-bok är endast ämnad för personlig njutning. Denna e-bok får inte vidaresäljas eller vidarebefordras till andra personer. Om du skulle vilja dela boken med någon, var snäll och köp ytterligare en kopia för varje mottagare. OM du läser denna bok och inte har köpt den, eller om den inte var inköpt till dig, var vänlig och återlämna den och köp en egen kopia. Tack för att du respekterar författarens hårda arbete.

Detta är ett skönlitterärt verk. Namn, karaktärer, företag, organisationer, platser, händelser, och incidenter, är antingen en produkt av författarens fantasi eller används skönlitterärt. Varje likhet med faktiska personer, levande eller döda, är en ren tillfällighet

Jacket art ©iStock.com /© lamia-ell

FAKTA:

2009 hittades det första intakta liket av en förmodad vampyr, på den lilla ön Lazzaretto Nuovo i Venedigs lagun. Vampyren, en kvinna som dog av pesten under 1700-talet, hittades begravd med en tegelsten i munnen, vilket stödjer den medeltida tron att vampyrer låg bakom plågor som digerdöden.

FAKTA:

Venedig på 1700-talet var olik någon annan plats på jorden. Folk strömmade dit från hela världen för att delta i dess överdådiga fester och baler, och för att klä sig i avancerade kostymer och masker. Det var normalt för människor att gå på gatorna i full kostym. För första gången i historien fanns det inte längre ojämställdhet. Kvinnor, som tidigare hållits nere av myndigheten, kunde nu klä sig som män, och kunde därmed gå varhelst de ville …

“Min brud, min maka!Fast döden sugit ut din andas honung,Så har han intet mot din fägring mäktatÄn är du ej besegrad; skönhets fanaI purpur viftar på din mun, din kind…”– William Shakespeare, Romeo och Julia

KAPITEL ETT

Читать дальше

Похожие книги на «Förutbestämd»

Представляем Вашему вниманию похожие книги на «Förutbestämd» списком для выбора. Мы отобрали схожую по названию и смыслу литературу в надежде предоставить читателям больше вариантов отыскать новые, интересные, ещё не прочитанные произведения.


Morgan Rice: Loved
Loved
Morgan Rice
John Flanagan: Den nya lärlingen
Den nya lärlingen
John Flanagan
Morgan Rice: Vapengåvan
Vapengåvan
Morgan Rice
Отзывы о книге «Förutbestämd»

Обсуждение, отзывы о книге «Förutbestämd» и просто собственные мнения читателей. Оставьте ваши комментарии, напишите, что Вы думаете о произведении, его смысле или главных героях. Укажите что конкретно понравилось, а что нет, и почему Вы так считаете.