Виктория Авеярд: Кралска клетка

Здесь есть возможность читать онлайн «Виктория Авеярд: Кралска клетка» весь текст электронной книги совершенно бесплатно (целиком полную версию). В некоторых случаях присутствует краткое содержание. Город: София, год выпуска: 2017, ISBN: 978-954-28-2328-5, издательство: ИК „Сиела“, категория: Фэнтези / на болгарском языке. Описание произведения, (предисловие) а так же отзывы посетителей доступны на портале. Библиотека «Либ Кат» — LibCat.ru создана для любителей полистать хорошую книжку и предлагает широкий выбор жанров:

любовные романы фантастика и фэнтези приключения детективы и триллеры эротика документальные научные юмористические анекдоты о бизнесе проза детские сказки о религиии новинки православные старинные про компьютеры программирование на английском домоводство поэзия

Выбрав категорию по душе Вы сможете найти действительно стоящие книги и насладиться погружением в мир воображения, прочувствовать переживания героев или узнать для себя что-то новое, совершить внутреннее открытие. Подробная информация для ознакомления по текущему запросу представлена ниже:

Виктория Авеярд Кралска клетка
 • Название:
  Кралска клетка
 • Автор:
 • Издательство:
  ИК „Сиела“
 • Жанр:
  Фэнтези / на болгарском языке
 • Год:
  2017
 • Город:
  София
 • Язык:
  Болгарский
 • ISBN:
  978-954-28-2328-5
 • Рейтинг книги:
  3 / 5
 • Ваша оценка:
  • 60
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
 • Избранное:
  Добавить книгу в закладки

Кралска клетка: краткое содержание, описание и аннотация

Предлагаем к чтению аннотацию, описание, краткое содержание или предисловие (зависит от того, что написал сам автор книги «Кралска клетка»). Если вы не нашли необходимую информацию о книге — напишите в комментариях, мы постараемся отыскать её.

Мeр Бaрoу, Мълниeнocнoтo мoмичe, изгубилo cвoятa мълния, ce мятa мeжду живoтa и cмърттa. Нo зacлужaвa ли дa ce бoри зa измъчeнo cъщecтвувaнe в клeткa, oтрeдeнo ѝ oт мoмчeтo, кoeтo някoгa oбичaшe? Зaтвoрът нa Мeр e cтрaшeн и нaявe, зaщoтo дoри вън oт ужacнитe кoшмaри тя прoдължaвa дa e измъчвaнa oт cмaзвaщo чувcтвo нa винa зa живoтитe, пoжeртвaни зaрaди грeшкитe ѝ. Мeйвън Кaлoрe вeчe e крaл, нo мрeжaтa oт кoвaрcтвa, oплeтeнa oт мaйкa му, някoгaшнaтa крaлицa, прoдължaвa дa държи цялaтa държaвa — и зaтвoрницaтa му — пoд кoнтрoл. Нo нe вcички Cрeбърни динacтии ca гoтoви дa cклoнят глaвa прeд нecигурeн крaл, живял цял живoт в ceнкитe. Дoкaтo Мeр пoнacя тeгoбaтa нa изoлaциятa в двoрeцa, нeйнoтo cбoрищe нa нoвoкръвни и Чeрвeни ce рaзрacтвa и уcъвършeнcтвa, прeoбрaзявa ce в aрмия. Aрмия, гoтoвa зa вoйнa. Aрмия пoд знaмeтo нa принцa-изгнaник. Кoгaтo кръв ce oбръщa cрeщу кръв и oгън — cрeщу oгъня, щe имa ли кoй дa пoтуши пoжaрa?

Виктория Авеярд: другие книги автора


Кто написал Кралска клетка? Узнайте фамилию, как зовут автора книги и список всех его произведений по сериям.

Кралска клетка — читать онлайн бесплатно полную книгу (весь текст) целиком

Ниже представлен текст книги, разбитый по страницам. Система автоматического сохранения места последней прочитанной страницы, позволяет с удобством читать онлайн бесплатно книгу «Кралска клетка», без необходимости каждый раз заново искать на чём Вы остановились. Не бойтесь закрыть страницу, как только Вы зайдёте на неё снова — увидите то же место, на котором закончили чтение.

Виктория Айвярд

Кралска клетка

(книга 3 от "Алена кралица")

Никога не се съмнявайте, че сте ценни и могъщи и че заслужавате всеки шанс и възможност на света да преследвате и постигате мечтите си.

ХРС

Едно

Мер

Изправям се на крака, когато той ми позволява.

Веригата ме дърпа рязко, опъвайки нашийника с шипове на гърлото ми. Острите му върхове се впиват, но недостатъчно, за да пуснат кръв — не още. Само че китките ми вече кървят. Бавно появяващи се, мудно процеждащи кръв рани от дни на безпаметно пленничество — окована съм в груби, разкъсващи кожата ми белезници. Цветът обагря белите ми ръкави в тъмно кървавочервено и ярко алено, избледнява от нова до стара кръв като свидетелство за изпитанието ми. За да покаже на двора на Мейвън колко много съм страдала вече.

Той стои над мен с неразгадаемо изражение. Върховете на бащината му корона го правят да изглежда по-висок, сякаш желязото израства от черепа му. Короната блести, всеки връх е къдрещ се пламък от черен метал, напръскан с бронз и сребро. Фокусирам се върху познатия до болка предмет, за да не ми се налага да поглеждам Мейвън в очите. Въпреки това той ме принуждава да се приближа, като подръпва друга верига, която не мога да видя. А само да я почувствам.

Една бяла ръка обгръща ранената ми китка някак нежно. Против волята ми очите ми рязко се насочват към лицето му, неспособни да се отместят. Усмивката му е всичко друго, но не и мила. Тънка и остра като бръснач, впиваща се в мен с всеки зъб. А най-ужасни от всичко са очите му. Нейните очи, очите на Елара. Някога мислех, че са студени, направени от жив лед. Сега знам по-добре. Най-горещите огньове горят в синьо и неговите очи не са изключение.

Сянката на пламъка. Той със сигурност пламти, но тъмнина разяжда краищата му. Подобни на синини черносини петна обкръжават кръвясали очи със сребърни вени. Не е спал. По-слаб е, отколкото си спомням, по-строен, по-жесток. Косата му, черна като бездна, е стигнала до ушите, къдрейки се по краищата, а бузите му са още гладки. Понякога забравям колко е млад. Колко сме млади и двамата. Под дългата ми права рокля жигосаната буква М върху ключицата ми пари като ужилено.

Мейвън се обръща бързо, държи здраво веригата ми в юмрука си и ме принуждава да се помръдна заедно с него. Луна, кръжаща около планета.

— Бъдете свидетели, вижте тази пленница, тази победа — казва той и изпъва рамене за огромната публика пред нас. Поне триста Сребърни, благородници и обикновени граждани, стражи и офицери. Болезнено осъзнавам присъствието на Пазителите някъде в периферното ми зрение: огнените им одежди са постоянно напомняне за моята бързо смаляваща се клетка. Моите пазачи от Династията Арвън също никога не са далече: белите им униформи са ослепителни, способността им за потушаване на уменията — задушаваща. Струва ми се, че ще остана без дъх от напора на тяхното присъствие.

Гласът на краля отеква из разточително обширния Площад на Цезар, изпраща вибрации сред тълпа, която откликва подобаващо. Някъде сигурно има микрофони и високоговорители, които да разнасят злобните думи на краля из целия град, а несъмнено и из останалата част от кралството.

— Ето я предводителката на Алената гвардия Мер Бароу. — Въпреки ужасното си положение едва не изсумтявам. Предводителка. Смъртта на майка му не е сложила край на лъжите му. — Убийца, терористка, огромна неприятелка на нашето кралство. А сега тя е на колене пред нас, разголена до кръвта си.

Веригата отново се опъва рязко и ме принуждава да заситня напред с протегнати ръце, за да запазя равновесие. Реагирам с безразличие, със сведени очи. Толкова много преструвки. Гняв и срам закипяват в мен, когато осъзнавам каква огромна вреда ще нанесе този простичък акт на Алената гвардия. Червените из цяла Норта ще ме гледат как играя по свирката на Мейвън и ще ни сметнат за слаби, победени, недостойни за вниманието, усилията или надеждата им. Нищо не би могло да е по-далече от истината. Но не мога да направя нищо, не и сега, не и тук, зависеща изцяло от милостта на Мейвън. Чудя се за Корвиум, гарнизонния град, който видяхме да гори на път към Задушливите земи. След излъченото ми в ефир съобщение имаше метежи. Дали това е било първото дихание на революция — или последното? Няма как да узная. И се съмнявам, че някой ще си направи труда да ми донесе вестник.

Читать дальше

Похожие книги на «Кралска клетка»

Представляем Вашему вниманию похожие книги на «Кралска клетка» списком для выбора. Мы отобрали схожую по названию и смыслу литературу в надежде предоставить читателям больше вариантов отыскать новые, интересные, ещё не прочитанные произведения.


Отзывы о книге «Кралска клетка»

Обсуждение, отзывы о книге «Кралска клетка» и просто собственные мнения читателей. Оставьте ваши комментарии, напишите, что Вы думаете о произведении, его смысле или главных героях. Укажите что конкретно понравилось, а что нет, и почему Вы так считаете.