Уолтър Айзъксън: Стив Джобс

Здесь есть возможность читать онлайн «Уолтър Айзъксън: Стив Джобс» весь текст электронной книги совершенно бесплатно (целиком полную версию). В некоторых случаях присутствует краткое содержание. категория: Современная проза / на болгарском языке. Описание произведения, (предисловие) а так же отзывы посетителей доступны на портале. Библиотека «Либ Кат» — LibCat.ru создана для любителей полистать хорошую книжку и предлагает широкий выбор жанров:

любовные романы фантастика и фэнтези приключения детективы и триллеры эротика документальные научные юмористические анекдоты о бизнесе проза детские сказки о религиии новинки православные старинные про компьютеры программирование на английском домоводство поэзия

Выбрав категорию по душе Вы сможете найти действительно стоящие книги и насладиться погружением в мир воображения, прочувствовать переживания героев или узнать для себя что-то новое, совершить внутреннее открытие. Подробная информация для ознакомления по текущему запросу представлена ниже:

Уолтър Айзъксън Стив Джобс
 • Название:
  Стив Джобс
 • Автор:
 • Жанр:
  Современная проза / на болгарском языке
 • Язык:
  Болгарский
 • Рейтинг книги:
  5 / 5
 • Ваша оценка:
  • 100
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
 • Избранное:
  Добавить книгу в закладки

Стив Джобс: краткое содержание, описание и аннотация

Предлагаем к чтению аннотацию, описание, краткое содержание или предисловие (зависит от того, что написал сам автор книги «Стив Джобс»). Если вы не нашли необходимую информацию о книге — напишите в комментариях, мы постараемся отыскать её.

Ексклузивната биография на Стив Джобс, написана с пълното му съдействие Над сто и четирийсет интервюта със самия него, с негови приятели, противници, колеги, конкуренти и членове на семейството! Тази книга описва върховете и падовете на един креативен предприемач, чиито мания за перфекционизъм и яростна амбиция водят до революционни промени в шест индустрии: компютри, анимационни филми, музика, мобилни телефони, таблети и електронни книги. В XXI век, когато всички икономики са насочили усилията си към развиването на цифрови технологии, Джобс се превръща в икона на изобретателността и въображението, съчетани със способността за намиране на приложни решения. Той знае, че за създаването на продукт, който да носи облаги и на производителя, и на клиента, трябва да се изгради мост между технологията и креативността. Стив Джобс създава компания, в която съчетава поривите на въображението със забележителните постижения на инженерството. Макар че Стив Джобс сътрудничи за написването на тази книга, той не налага никакъв контрол върху информацията в нея. Нито личният, нито професионалният му живот са забранена територия. Дори напротив — той подканя хората да говорят открито за него. „Вършил съм неща, с които не се гордея, например това, че на двайсет и три години направих дете на тогавашната си приятелка, и начина, по който се отнасях с нея — признава той. — Но нямам тайни, които трябва да останат скрити.“ Самият той говори брутално откровено за своите колеги и конкуренти. Приятелите, сътрудниците и враговете му връщат жеста и разказват без заобикалки за неговите демони, перфекционизъм, артистичен дух и мания за контрол, които оформят облика на бизнес подхода му и иновативните продукти, родени впоследствие. Джобс често докарва приближените си до ярост или до отчаяние. Но неговата личност и неговите продукти са взаимосвързани като хардуера и софтуера на Apple. В ръцете ви е майсторски написаната биография за живота на един изключителен човек. p-12

Уолтър Айзъксън: другие книги автора


Кто написал Стив Джобс? Узнайте фамилию, как зовут автора книги и список всех его произведений по сериям.

Стив Джобс — читать онлайн бесплатно полную книгу (весь текст) целиком

Ниже представлен текст книги, разбитый по страницам. Система автоматического сохранения места последней прочитанной страницы, позволяет с удобством читать онлайн бесплатно книгу «Стив Джобс», без необходимости каждый раз заново искать на чём Вы остановились. Не бойтесь закрыть страницу, как только Вы зайдёте на неё снова — увидите то же место, на котором закончили чтение.

Уолтър Айзъксън

Стив Джобс

За автора

Уолтър Айзъксън е автор на биографиите на Айнщайн, Кисинджър и Бенджамин Франклин, а в съавторство с Еван Томас е написал „Мъдрите хора: Шестима приятели и създаденият от тях свят“. Има дългогодишен опит като председател на CNN и отговорен редактор на списание Time, а понастоящем е изпълнителен директор на „Аспен“.

Живее със съпругата си във Вашингтон.

Света променят тези, които са достатъчно луди да мислят, че могат.

Рекламата на „Епъл“ „Мисли различно“ от 1997 г.

Главни герои

Ал Олкърн. Главен инженер в „Атари“ и създател на видеоиграта „Понг“; той е човекът, който назначава Джобс.

Гил Амелио. През 1996 г. става изпълнителен директор на „Епъл“, купува NeXT и връща Джобс във фирмата.

Бил Аткинсън. Един от първите служители на „Епъл“; разработва графичния софтуер на „Макинтош“.

Крисан Бренан. Интимна приятелка на Джобс от гимназията „Хоумстед“; майка на дъщеря му Лиса.

Лиса Бренан-Джобс. Дъщеря на Джобс и Крисан Бренан; родена през 1978 г.; става писател и живее в Ню Йорк.

Нолан Бушнел. Основател на „Атари“ и пример за подражание на Джобс в бизнеса.

Бил Кембъл. Директор на маркетинга в „Епъл“ през първия период на Джобс във фирмата, а след завръщането му през 1997 г. — негов довереник и член на управителния съвет.

Едуин Катмъл. Съосновател на „Пиксар“, а по-късно — високопоставен служител в „Дисни“.

Кобун Чино. Учител от школата сото на дзен будизма и духовен наставник на Джобс.

Лий Клоу. Гений на рекламната индустрия; създател на рекламата „1984“ на „Епъл“; работил с Джобс в течение на три десетилетия.

Дебора Колман — Деби. Един от първите ръководители в екипа на „Мак“; поема производствения отдел на „Епъл“

Тим Кук. Надежден и спокоен, той е назначен от Джобс за оперативен директор през 1998 г.; през август 2011 г. заема мястото му като изпълнителен директор.

Еди Кю. Началник на отдел „Интернет“ в „Епъл“; дясна ръка на Джобс в работата с информационните фирми.

Андреа Кънингам — Анди. Служител във фирмата на Реджис Маккена, която обслужва „Епъл“ в ранните години на „Макинтош“.

Майкъл Айснър. Деен изпълнителен директор на „Дисни“, който сключва сделката за „Пиксар“, но после влиза в противоречие с Джобс.

Лари Елисън. Изпълнителен директор на „Оракъл“ и близък приятел на Джобс.

Тони Фадел. Инженер, назначен в „Епъл“ през 2001 г. за разработването на iPod.

Скот Форстол. Ръководител на програмата на „Епъл“ за софтуер за мобилни телефони.

Робърт Фридланд. Студент в „Рийд“, собственик на ябълково стопанство, организирано на комунния принцип, и търсач на духовно просветление, който оказва влияние върху Джобс; по-късно става директор на минна компания.

Жан-Луи Гасе. Директор на „Епъл“ за Франция; поема отдела „Макинтош“ след изгонването на Джобс през 1985 г.

Бил Гейтс. Другият компютърен гений, роден през 1955 г.

Анди Херцфелд. Веселяк и добряк, програмист в първоначалния екип на „Мак“ и приятел на Джобс.

Джоана Хофман. Член на първия екип на „Мак“; достатъчно смела, за да се противопостави на Джобс.

Елизабет Холмс. Приятелка на Даниел Котке в „Рийд“ и един от първите служители на „Епъл“.

Род Холт. Заклет пушач и марксист, назначен от Джобс през 1976 г. като електроинженер за Apple II.

Робърт Айгър. Наследява Айснър като изпълнителен директор на „Дисни“ през 2005 г.

Джонатан Айв — Джони. Главен дизайнер в „Епъл“; става партньор и довереник на Джобс.

Абдулфатах Джандали — Джон. Сириец по произход, завършил Уинсконсинския университет; той е биологичният баща на Джобс и Мона Симпсън; по-късно става управител по снабдяването с храна и напитки на казино „Бумтаун“ край Рино.

Клара Агопян Джобс. Дъщеря на арменски емигрант; омъжва се за Пол Джобс през 1946 г.; двама осиновяват Стив скоро след раждането му през 1955 г.

Читать дальше

Похожие книги на «Стив Джобс»

Представляем Вашему вниманию похожие книги на «Стив Джобс» списком для выбора. Мы отобрали схожую по названию и смыслу литературу в надежде предоставить читателям больше вариантов отыскать новые, интересные, ещё не прочитанные произведения.


Отзывы о книге «Стив Джобс»

Обсуждение, отзывы о книге «Стив Джобс» и просто собственные мнения читателей. Оставьте ваши комментарии, напишите, что Вы думаете о произведении, его смысле или главных героях. Укажите что конкретно понравилось, а что нет, и почему Вы так считаете.