Мері Геґар: Стріляй, як дівчисько

Здесь есть возможность читать онлайн «Мері Геґар: Стріляй, як дівчисько» — ознакомительный отрывок электронной книги, а после прочтения отрывка купить полную версию. В некоторых случаях присутствует краткое содержание. год выпуска: 2017, ISBN: 978-617-12-3927-2, 978-617-12-4169-5, 978-617-12-4170-1, издательство: Книжковий Клуб «Клуб Сімейного Дозвілля», категория: prose_military / на украинском языке. Описание произведения, (предисловие) а так же отзывы посетителей доступны на портале. Библиотека «Либ Кат» — LibCat.ru создана для любителей полистать хорошую книжку и предлагает широкий выбор жанров:

любовные романы фантастика и фэнтези приключения детективы и триллеры эротика документальные научные юмористические анекдоты о бизнесе проза детские сказки о религиии новинки православные старинные про компьютеры программирование на английском домоводство поэзия

Выбрав категорию по душе Вы сможете найти действительно стоящие книги и насладиться погружением в мир воображения, прочувствовать переживания героев или узнать для себя что-то новое, совершить внутреннее открытие. Подробная информация для ознакомления по текущему запросу представлена ниже:

Мері Геґар Стріляй, як дівчисько
 • Название:
  Стріляй, як дівчисько
 • Автор:
 • Издательство:
  Книжковий Клуб «Клуб Сімейного Дозвілля»
 • Жанр:
  prose_military / на украинском языке
 • Год:
  2017
 • Язык:
  Украинский
 • ISBN:
  978-617-12-3927-2, 978-617-12-4169-5, 978-617-12-4170-1
 • Рейтинг книги:
  5 / 5
 • Ваша оценка:
  • 100
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
 • Избранное:
  Добавить книгу в закладки

Стріляй, як дівчисько: краткое содержание, описание и аннотация

Предлагаем к чтению аннотацию, описание, краткое содержание или предисловие (зависит от того, что написал сам автор книги «Стріляй, як дівчисько»). Если вы не нашли необходимую информацию о книге — напишите в комментариях, мы постараемся отыскать её.

Військова драма, заснована на мемуарах майора військово-повітряних сил США Мері Дженнінґз Геґар, яка відпрацювала три відрядження в зоні бойових дій в Афганістані. Вона була пілотом пошуково-рятувального вертольота й під обстрілами Талібану вивозила з поля бою поранених солдатів. Навіть коли рятувальний вертоліт збили противники, Мері не втратила рівноваги й мужності, а натомість продовжила рятівну операцію і змогла вивести три групи військових з оточення… Тендітній жінці вдалося врятувати більше 100 життів… Захоплива історія, сповнена мужності, відданості й доброго гумору.

Мері Геґар: другие книги автора


Кто написал Стріляй, як дівчисько? Узнайте фамилию, как зовут автора книги и список всех его произведений по сериям.

Стріляй, як дівчисько — читать онлайн ознакомительный отрывок

Ниже представлен текст книги, разбитый по страницам. Система автоматического сохранения места последней прочитанной страницы, позволяет с удобством читать онлайн бесплатно книгу «Стріляй, як дівчисько», без необходимости каждый раз заново искать на чём Вы остановились. Не бойтесь закрыть страницу, как только Вы зайдёте на неё снова — увидите то же место, на котором закончили чтение.

Мері Дженнінґз Геґар

Стріляй, як дівчисько

Моїй спорідненій душі, коханню мого життя — Брендонові.

У кожного з нас були свої поразки й тріумфи, вони зробили нас тими, ким ми є сьогодні.

Інакше я не стала б такою.

Я дуже щаслива, що знайшла тебе, і вже не можу дочекатися й побачити, як наша історія розвиватиметься далі.

Дякую, що повбивав усіх павуків, але й далі вдавав, ніби я насправді хоробра.

Ти — значно більше, ніж я заслуговую

Джудові й Деніелові…

Моя любов до вас така велика, як небо. Я люблю кожну вашу клітиночку, кожну найменшу кісточку.

Мама любить вас так, як Місяць Землю


Від автора

Докладно розповідати про деякі описані в цій книжці події було неймовірно тяжко. Багато з них досить складно переповісти навіть близькому другові, я вже не кажу — написати, щоб це могли прочитати всі. Я виношу все на люди, щоб світ побачив правду, — і це мене жахає. Але багато хто взагалі не знає, що роблять рятувальники Повітряних сил; люди навіть не знають, що в Повітряних силах є вертольоти. Багато хто не знає про ту неймовірну роль, яку відіграють Повітряні сили Національної гвардії. Одні вважають, що жінки не беруть участі в бойових завданнях. Інші — що, коли починають дзижчати кулі, жінки завмирають від страху. Я знаю другий бік цієї ситуації і хочу, щоб ви його теж знали.

Проте є певні побоювання, пов’язані з небезпекою озвучення реальних імен людей, що досі служать там. Є історії, що показують декого з них не в найкращому світлі. З цих причин деякі імена змінено. У жодній з історій не перебрано міри, і Міністерство оборони відредагувало кілька ключових імен і слів (у книжці вони зафарбовані чорним). Усе описано тут точнісінько так, як я пам’ятаю. Я дала перечитати більшість історій тим, хто був тоді зі мною, але люди зазвичай по-різному пам’ятають певні деталі. Були й героїчні вчинки, і сумнівні рішення, однак ми зробили все можливе тоді, коли через туман війни до нас доходило обмаль інформації. Коли не думати, як варто було вчинити, написане далі — моя найліпша спроба розповісти нашу історію через власну призму, такою, якою її бачила я і підтвердили мої товариші по зброї.

Іди пілігримом і шукай небезпеки,
якнайдалі від комфорту
і добре освітлених вулиць життя.
Вистав кожну душу проти невідомого
і шукай заохочення у комфорті хоробрих.
Відчувай холод, голод, спеку і спрагу
і виживи, щоб зустрітися
з іншим випробуванням
і побачити новий світанок.
Тільки тоді настане мир у тобі
І ти зможеш зрозуміти й сказати:
«Я дивлюся з самісінької вершини гори,
задоволений, усе розумію,
і справді згоден, що
прожив повне життя, таке,
яке сам собі вибрав».

Джеймс Елрой Флеккер (з поеми «Хассан»)

Пролог

Я визирнула у вікно на темні тіні акул, що рухалися просто під поверхнею моря. Труснула головою і зусиллям волі зосередилася на своєму терміновому завданні — перевірити спорядження, запам’ятати, де на дверях перемикач аварійного спуску, повторити рухи, якими відстібають паски та сигнальний лінь, перевірити, щоб крихітний балон із киснем на жилеті був заряджений. Якщо нас раптом потягне на дно, у балоні вистачить повітря секунд на тридцять. Я добре знала, чого сподіватися в разі аварійного приводнення, бо пройшла курс тренування на тренажері, на якому відпрацьовують методи покидання кабіни літака, що впав у воду: вас пристібають у макеті труського вертольота, потім він падає в басейн і перевертається. Але тут, посеред океану, поруч не було інструкторів, що могли б допомогти. І на тренуванні не було акул.

Моє літо було повне захопливих місій: погасити пожежу в Каліфорнії, вивезти марихуану з величезних заповідників на заході країни, надати допомогу після урагану в Техасі. Але врочистим фіналом того виснажливого літа мала стати місія, яка мені подобалася найменше, — довгострокова рятувальна операція на воді. На вантажному шляху посеред Тихого океану постраждав рибалка, тож мене й мою команду послали забрати його й перевезти в безпечне місце.

Я чітко пам’ятаю, як багато років тому, у першому відрядженні в складі Повітряних сил, переглядала в кінотеатрі «Ідеальний шторм» — тодішню кіноновинку. Коли команда на рятувальному вертольоті зрозуміла, що не зможе заправитися від літака-заправника й дістатися суші, я зіщулилась і ледь дивилася на екран. Коли вони впали в океан, я подумала: «Ох… Я дуже хочу бути пілотом, але нізащо не потраплю в таку ситуацію. Треба бути геть скаженим, щоб полетіти вертольотом на середину океану!»

Читать дальше

Похожие книги на «Стріляй, як дівчисько»

Представляем Вашему вниманию похожие книги на «Стріляй, як дівчисько» списком для выбора. Мы отобрали схожую по названию и смыслу литературу в надежде предоставить читателям больше вариантов отыскать новые, интересные, ещё не прочитанные произведения.


Мері Додж: Срібні ковзани
Срібні ковзани
Мері Додж
Євген Положій: Мері та її аеропорт
Мері та її аеропорт
Євген Положій
Андрій Кокотюха: Аномальна зона
Аномальна зона
Андрій Кокотюха
Памела Треверс: Мері Поппінс
Мері Поппінс
Памела Треверс
Френсіс Годґсон Бернет: Таємний сад
Таємний сад
Френсіс Годґсон Бернет
Отзывы о книге «Стріляй, як дівчисько»

Обсуждение, отзывы о книге «Стріляй, як дівчисько» и просто собственные мнения читателей. Оставьте ваши комментарии, напишите, что Вы думаете о произведении, его смысле или главных героях. Укажите что конкретно понравилось, а что нет, и почему Вы так считаете.