Тигърът — защитник на котката

Здесь есть возможность читать онлайн «Тигърът — защитник на котката» весь текст электронной книги совершенно бесплатно (целиком полную версию). В некоторых случаях присутствует краткое содержание. категория: Классическая проза / на болгарском языке. Описание произведения, (предисловие) а так же отзывы посетителей доступны на портале. Библиотека «Либ Кат» — LibCat.ru создана для любителей полистать хорошую книжку и предлагает широкий выбор жанров:

любовные романы фантастика и фэнтези приключения детективы и триллеры эротика документальные научные юмористические анекдоты о бизнесе проза детские сказки о религиии новинки православные старинные про компьютеры программирование на английском домоводство поэзия

Выбрав категорию по душе Вы сможете найти действительно стоящие книги и насладиться погружением в мир воображения, прочувствовать переживания героев или узнать для себя что-то новое, совершить внутреннее открытие. Подробная информация для ознакомления по текущему запросу представлена ниже:

libcat.ru: книга без обложки
 • Название:
  Тигърът — защитник на котката
 • Автор:
 • Жанр:
  Классическая проза / на болгарском языке
 • Язык:
  Болгарский
 • Рейтинг книги:
  5 / 5
 • Ваша оценка:
  • 100
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
 • Избранное:
  Добавить книгу в закладки

Тигърът — защитник на котката: краткое содержание, описание и аннотация

Предлагаем к чтению аннотацию, описание, краткое содержание или предисловие (зависит от того, что написал сам автор книги «Тигърът — защитник на котката»). Если вы не нашли необходимую информацию о книге — напишите в комментариях, мы постараемся отыскать её.

Неизвестный Автор: другие книги автора


Кто написал Тигърът — защитник на котката? Узнайте фамилию, как зовут автора книги и список всех его произведений по сериям.

Тигърът — защитник на котката — читать онлайн бесплатно полную книгу (весь текст) целиком

Ниже представлен текст книги, разбитый по страницам. Система автоматического сохранения места последней прочитанной страницы, позволяет с удобством читать онлайн бесплатно книгу «Тигърът — защитник на котката», без необходимости каждый раз заново искать на чём Вы остановились. Не бойтесь закрыть страницу, как только Вы зайдёте на неё снова — увидите то же место, на котором закончили чтение.

Тигърът — защитник на котката

Един селянин орал край едно село. Заедно с него и добитъкът от къщи дошъл и котаракът, а в най-големия разгар на оранта тичал по края на гората и гонел пеперуди и скакалци.

В това време от гората се задал тигър. Той се зачудил много, като видял котката, и попитал:

— Братко, изглежда, че ти си от нашия род, но защо си толкова малък?

Хитрият котарак се престорил на измъчен и отговорил:

— Ех, велики господарю, царю на животните, да знаеш само колко тежък е нашият живот при хората?

— Кой смее да те измъчва? Покажи ми този човек и аз ще се разправя с него! — извикал тигърът.

Котаракът завел тигъра при селянина, който крачел след ралото. Тигърът казал:

— Ей, човече, защо мъчиш моя сродник така, че той дори не може да порасне? Искам да премеря силите си с теб в негова защита.

— На драго сърце — отвърнал селянинът, — само че съм оставил силата си в къщи, ще притичам да я донеса и тогава ще се преборим.

— Добре — съгласил се тигърът, — върви, аз ще те почакам.

— Ами ако ме измамиш и се запилееш нанякъде, аз напразно ще тичам! — рекъл човекът. — Знаеш ли какво, дай да те вържа за това дърво, докато изтичам до селото, а като донеса силата си, ще се преборим с теб!

— Добре! — съгласил се тигърът.

Завързал го селянинът за дървото с дебело въже, отишъл в гората, отрязал дебела дрянова тояга, върнал се и рекъл:

— Ето къде е моята сила! — Че като почнал да налага тигъра!

Ревял тигърът така, че небето и земята заплакали от жалост към него, но човекът не преставал да удря, докато не му смазал кокалите от бой. После го отвързал и рекъл:

— Не се бъркай там, гдето не ти е работа! Върви си сега и когато помислиш да се похвалиш със силата си, не забравяй да си спомниш и за мен!

Тигърът се затътрал едва жив към гората. Видял котарака, въздъхнал тежко и изпъшкал:

— Все пак юнак си ти, братко, щом и толкова си пораснал под властта на такъв звяр!

Информация за текста

© 1981 Дона Минчева, превод от руски


Сканиране: Boman, 2010

Редакция: Alegria, 2010


Издание:

Вълшебният калпак. Грузински народни приказки

Подбор и превод от руски: Дона Минчева

Издателство „Народна младеж“, София, 1981

Редактор: Малина Баева

Художник: Петър Рашков

Художествен редактор: Димитър Чаушов

Технически редактор: Катя Бижева

Коректор: Янка Събева


Грузинские народние сказки (сто сказок)

Под редакцией проф. Л. Я. Чиковани

Издательство „Мерани“, Тбилиси, 1971


Свалено от „Моята библиотека“ [http://chitanka.info/text/15043]

Последна редакция: 2010-01-16 09:00:00


Похожие книги на «Тигърът — защитник на котката»

Представляем Вашему вниманию похожие книги на «Тигърът — защитник на котката» списком для выбора. Мы отобрали схожую по названию и смыслу литературу в надежде предоставить читателям больше вариантов отыскать новые, интересные, ещё не прочитанные произведения.


Отзывы о книге «Тигърът — защитник на котката»

Обсуждение, отзывы о книге «Тигърът — защитник на котката» и просто собственные мнения читателей. Оставьте ваши комментарии, напишите, что Вы думаете о произведении, его смысле или главных героях. Укажите что конкретно понравилось, а что нет, и почему Вы так считаете.