Константин Величков: Паметникът на Левски в София

Здесь есть возможность читать онлайн «Константин Величков: Паметникът на Левски в София» весь текст электронной книги совершенно бесплатно (целиком полную версию). В некоторых случаях присутствует краткое содержание. категория: Классическая проза / на болгарском языке. Описание произведения, (предисловие) а так же отзывы посетителей доступны на портале. Библиотека «Либ Кат» — LibCat.ru создана для любителей полистать хорошую книжку и предлагает широкий выбор жанров:

любовные романы фантастика и фэнтези приключения детективы и триллеры эротика документальные научные юмористические анекдоты о бизнесе проза детские сказки о религиии новинки православные старинные про компьютеры программирование на английском домоводство поэзия

Выбрав категорию по душе Вы сможете найти действительно стоящие книги и насладиться погружением в мир воображения, прочувствовать переживания героев или узнать для себя что-то новое, совершить внутреннее открытие. Подробная информация для ознакомления по текущему запросу представлена ниже:

libcat.ru: книга без обложки
 • Название:
  Паметникът на Левски в София
 • Автор:
 • Жанр:
  Классическая проза / на болгарском языке
 • Язык:
  Болгарский
 • Рейтинг книги:
  5 / 5
 • Избранное:
  Добавить книгу в избранное
 • Ваша оценка:
  • 100
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Паметникът на Левски в София: краткое содержание, описание и аннотация

Предлагаем к чтению аннотацию, описание, краткое содержание или предисловие (зависит от того, что написал сам автор книги «Паметникът на Левски в София»). Если вы не нашли необходимую информацию о книге — напишите в комментариях, мы постараемся отыскать её.

Константин Величков: другие книги автора


Кто написал Паметникът на Левски в София? Узнайте фамилию, как зовут автора книги и список всех его произведений по сериям.

Паметникът на Левски в София — читать онлайн бесплатно полную книгу (весь текст) целиком

Ниже представлен текст книги, разбитый по страницам. Система сохранения места последней прочитанной страницы, позволяет с удобством читать онлайн бесплатно книгу «Паметникът на Левски в София», без необходимости каждый раз заново искать на чём Вы остановились. Поставьте закладку, и сможете в любой момент перейти на страницу, на которой закончили чтение.

Шрифт:

Интервал:

Закладка:

Сделать

Константин Величков

Паметникът на Левски в София

Коя ръка е там хвърлила
тез камъне? Кой тъй без жал
със тая памет свята, мила,
безсрамно се е подиграл?

Коя безбожна, глупа злоба
играла си е гнусно там?
О, Левски! Костите ти в гроба
не разбунтувва л’ тоз срам?

Духът ти няма ли да стане
името ти да защити?
Не ще л’ сърдито да застане
ругателите да смути?

Със паметта ти се присмиват,
униженьята своя дих
нас нея с вятъра разливат
и ти стоиш във гроба тих!

Гневът и гордостта блестяха
до смъртний час в мъжкий ти взор,
ни мъките ти тях стреснаха,
нито смъртта, ни злий затвор.

Защо ти бяха те тогава,
кат днес не могат защити
опозорената ти слава,
която в кал и срам лежи?

Левски! Кажи. Какво станаха,
та търпят мирно тоя срам?
Или и те със теб умряха
и шепа пръст са в гроба там?

Ил чакаш живите за тебе,
възмутени, да искат мест,
кат видят тая кал въз себе,
завистливи за свойта чест?

Те силно, страстно са заняти
с дела от по-жив интерес.
Сънища мили, цели святи
поглъщат мислите им днес.

От работа едва надвиват.
Те искат днес от все душа
умрелите в мир да почиват.
До-ще им някога реда.

Така един си ден казаха:
„Това е, братя, срамота.
Към тез, за нази що умряха,
грешна е немарливостта.“

Таз немарливост бе грижлива,
напна се и се замори
и о, позор, о, срам, горчива
насмешка, ето що стори!

Защо на мир не го остави,
кат туй да стори е могла?
Свободата го забрави.
А ний хвърлихме го в калта!

Забвеньето ни не смущава,
безсмъртний мъченик герой,
не плаши неговата слава:
паметници си има той.

Не стига ли едното име?
Не стига ли за тоз герой
тоз паметник неразрушими:
делото, що извърши той?

С бляск славата му не свети ли
над тез свещените места,
що са навеки осветили
мъченичеството, смъртта?

Тез паметници горделиви
от времето не се боят.
Гневът, враждата завистливи
всуе над тях ще се ярят!

И непочитаньето става,
без страх посяга днес на тях
и глупаво ги заслепява
със светотатство, с един грях!

И тоя срам не ни бунтува.
И пада туй петно въз нас.
И нийде, нийде не се чува
един възнегодуван глас!

Гледайте в тез блатища кални,
е там, де жабата се крий,
тез камъне мръсни, печални,
потънали в нечистотий.

Днес три години вече става
на ветровете са за смях
и времето зло упражнява
презрението си над тях.

Гледайте там, де се прозява
циганинът дрипав, немит,
де кучето си излежава
на слънце мързела честит.

Защо минувате с презренье?
Защо отвръщате глава?
На нашто самоуниженье
е грозен паметник това!

Милано, август 1881

Информация за текста


Източник: [[http://slovo.bg|Словото]]

Набиране: Гергана Стойчева


Публикация

К. Величков. Съчинения в пет тома. Подбор и редакция: Илия Тодоров. Български писател, С. 1986


Свалено от „Моята библиотека“ [http://chitanka.info/text/6321]

Последна редакция: 2008-04-16 09:00:00

Шрифт:

Интервал:

Закладка:

Сделать

Похожие книги на «Паметникът на Левски в София»

Представляем Вашему вниманию похожие книги на «Паметникът на Левски в София» списком для выбора. Мы отобрали схожую по названию и смыслу литературу в надежде предоставить читателям больше вариантов отыскать новые, интересные, ещё не прочитанные произведения.


libclub.ru: книга без обложки
libclub.ru: книга без обложки
Ърскин Колдуел
libclub.ru: книга без обложки
libclub.ru: книга без обложки
Константин Величков
libclub.ru: книга без обложки
libclub.ru: книга без обложки
Константин Величков
libclub.ru: книга без обложки
libclub.ru: книга без обложки
Константин Величков
libclub.ru: книга без обложки
libclub.ru: книга без обложки
Иван Вазов
libclub.ru: книга без обложки
libclub.ru: книга без обложки
Иван Вазов
Отзывы о книге «Паметникът на Левски в София»

Обсуждение, отзывы о книге «Паметникът на Левски в София» и просто собственные мнения читателей. Оставьте ваши комментарии, напишите, что Вы думаете о произведении, его смысле или главных героях. Укажите что конкретно понравилось, а что нет, и почему Вы так считаете.