Бранислав Нушич: Къщи, които ще се срутят

Здесь есть возможность читать онлайн «Бранислав Нушич: Къщи, които ще се срутят» весь текст электронной книги совершенно бесплатно (целиком полную версию). В некоторых случаях присутствует краткое содержание. категория: Классическая проза / на болгарском языке. Описание произведения, (предисловие) а так же отзывы посетителей доступны на портале. Библиотека «Либ Кат» — LibCat.ru создана для любителей полистать хорошую книжку и предлагает широкий выбор жанров:

любовные романы фантастика и фэнтези приключения детективы и триллеры эротика документальные научные юмористические анекдоты о бизнесе проза детские сказки о религиии новинки православные старинные про компьютеры программирование на английском домоводство поэзия

Выбрав категорию по душе Вы сможете найти действительно стоящие книги и насладиться погружением в мир воображения, прочувствовать переживания героев или узнать для себя что-то новое, совершить внутреннее открытие. Подробная информация для ознакомления по текущему запросу представлена ниже:

libcat.ru: книга без обложки
 • Название:
  Къщи, които ще се срутят
 • Автор:
 • Жанр:
  Классическая проза / на болгарском языке
 • Язык:
  Болгарский
 • Рейтинг книги:
  5 / 5
 • Избранное:
  Добавить книгу в избранное
 • Ваша оценка:
  • 100
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Къщи, които ще се срутят: краткое содержание, описание и аннотация

Предлагаем к чтению аннотацию, описание, краткое содержание или предисловие (зависит от того, что написал сам автор книги «Къщи, които ще се срутят»). Если вы не нашли необходимую информацию о книге — напишите в комментариях, мы постараемся отыскать её.

Бранислав Нушич: другие книги автора


Кто написал Къщи, които ще се срутят? Узнайте фамилию, как зовут автора книги и список всех его произведений по сериям.

Къщи, които ще се срутят — читать онлайн бесплатно полную книгу (весь текст) целиком

Ниже представлен текст книги, разбитый по страницам. Система сохранения места последней прочитанной страницы, позволяет с удобством читать онлайн бесплатно книгу «Къщи, които ще се срутят», без необходимости каждый раз заново искать на чём Вы остановились. Поставьте закладку, и сможете в любой момент перейти на страницу, на которой закончили чтение.

Шрифт:

Интервал:

Закладка:

Сделать

Бранислав Нушич

Къщи, които ще се срутят

Кметът на Белградската община назначи и мен веднъж в комисия, която бе натоварена със задачата да прегледа всички белградски къщи и да даде доклад на общинския съвет, кои къщи подлежат на събаряне, та колкото е възможно по-скоро да се срутят.

Тази комисия избра мен за председател. Аз много старателно се заех с изследването, за кои къщи съществува опасност да паднат и предадох на кмета един обширен доклад. Тук ще отпечатам само извадки от този доклад.

№ 1 — Мъжът на 54, жената на 27 години. Той постоянно пие минерална вода, обича да яде юфка със сирене, чете даже и обявленията по вестниците и мирише цял на спирт и камфор.

Тя е много „държелива“, обича да чете модни журнали, много обича „айс кафе“, има своя жур, ходи на фризьорка, а нейната горнична мирише на рози.

Ето тая къща ще се срути — и тя е № 1.

№ 2 — Той е млад, а тя — и млада и хубава. Той е добър чиновник, всички го хвалят, но не авансира. Или няма късмет, или няма приятели. Той не се сърди на това, чака търпеливо да си спомнят за него, но, колкото той е по-търпелив, толкова тя е по-нетърпелива. Тя иска той да авансира колкото е възможно това по-бързо.

— Трябва да им кажеш, трябва да им креснеш в очите. — казва му тя.

— Това нищо не помага — оправдава се той.

— Как не помага! Не знаеш ти, но ако ти не искаш, аз ще го направя. Аз ще им кажа всичко. Ще отида до Министъра, до Началника и до всички под ред. И вижте я, тя е тръгнала вече по канцелариите, ходи от министерство на министерство, от канцелария на канцелария, от чиновник на чиновник. Ето я в коридора на Народното събрание, ето я вече цели дни в чакалните, тя работи с ръце и крака за своя мъж.

И тази къща ще се срути.

№ 3 — И той и тя са млади. Женили са се по любов. По-късно тая любов им е дотегнала малко. Той е постоянно в кръчмата, нощем рядко се връща в къщи. Не идва на обяд, не идва на вечеря. Даже и ако изведе някъде жена си, той помолва някой приятел да я забавлява.

По цял ден е сама, чете нещо или се разхожда по Калемегдан, едва се намира някой от нейните познати да поговори с нея две думи. След това тя слуша за него разни работи. Че купил, както казват, на някоя си копринена рокля, че бил при иди кого си, а тя постоянно сама.

А самотата е скучна и за калугера.

Ето — и тая къща ще се срути.

№ 4 — Той е почтен и работлив, известен и почитан. И тя самата го е почитала, когато се е омъжила за него. Но той се е увлякъл много в своята работа, забил нос в книгите си и, или пише, или ходи по конференции и си спомня за жена си, само, когато трябва да се сгрее тухла и да се сложи на корема му, или когато трябва да се стопли вода, за да си изреже мазолите.

Тя просто не знае, кога е по-добре за нея, дали когато е вкъщи, или когато не е. Когато не е вкъщи, тя е отчаяна и не знае с кого да поговори. А когато е в къщи, той е нервен, омърлушен, свадлив и гледа само своята работа, а за нея — дори не знае, че съществува. Тя ще трябва да потърси един ден за себе си удовлетворение. Тя ще трябва да поразговаря, ще трябва да се постарае, някой да се погрижи за нея.

Ето — и тази къща ще се срути.

№ 5 — Тя е весела и жива, а той има малка заплата. Тя има връзки с хората, а той има малка заплата. На нея е нужно да бъде хубаво облечена, а той има малка заплата. Тя е длъжна да ходи на забави, и на концерти и на театър, а той има малка заплата. На нея е нужно да ходи лятно време на курорт, понеже е „нервна“, а той има малка заплата.

Ето — и тази къща ще се срути.

И тъй нататък и тъй нататък, това е само един откъслек, а в моя доклад е дадено, че за 2799 къщи има опасност да се срутят.

И представете си, толкова мой труд и всичко напразно! Господин Кметът е захвърлил моя доклад в архивата. Той казва, че не съм го бил разбрал. По мнението на Господин Кмета, съществува опасност да се срутят онези къщи, чиито стени са пропукани и основите разклатени.

Аз все пак държа на своето, че съм разбрал много добре г. Кмета и че съм открил, кои къщи са застрашени от опасността да паднат.

Информация за текста

© Бранислав Нушич


Бранислав Нушић


Източник: Неизвестен


Свалено от „Моята библиотека“ [http://chitanka.info/text/3826]

Последна редакция: 2007-11-09 08:00:00

Шрифт:

Интервал:

Закладка:

Сделать

Похожие книги на «Къщи, които ще се срутят»

Представляем Вашему вниманию похожие книги на «Къщи, които ще се срутят» списком для выбора. Мы отобрали схожую по названию и смыслу литературу в надежде предоставить читателям больше вариантов отыскать новые, интересные, ещё не прочитанные произведения.


Бранислав Нушич: Обструкция
Обструкция
Бранислав Нушич
Бранислав Нушич: Из «Записок»
Из «Записок»
Бранислав Нушич
libclub.ru: книга без обложки
libclub.ru: книга без обложки
Бранислав Нушич
libclub.ru: книга без обложки
libclub.ru: книга без обложки
Бранислав Нушич
libclub.ru: книга без обложки
libclub.ru: книга без обложки
Бранислав Нушич
Отзывы о книге «Къщи, които ще се срутят»

Обсуждение, отзывы о книге «Къщи, които ще се срутят» и просто собственные мнения читателей. Оставьте ваши комментарии, напишите, что Вы думаете о произведении, его смысле или главных героях. Укажите что конкретно понравилось, а что нет, и почему Вы так считаете.