Morgan Rice: Vapengåvan

Здесь есть возможность читать онлайн «Morgan Rice: Vapengåvan» — ознакомительный отрывок электронной книги, а после прочтения отрывка купить полную версию. В некоторых случаях присутствует краткое содержание. ISBN: 9781632913555, издательство: Литагент Lukeman Literary Management, категория: fantasy_fight / foreign_fantasy / на шведском языке. Описание произведения, (предисловие) а так же отзывы посетителей доступны на портале. Библиотека «Либ Кат» — LibCat.ru создана для любителей полистать хорошую книжку и предлагает широкий выбор жанров:

любовные романы фантастика и фэнтези приключения детективы и триллеры эротика документальные научные юмористические анекдоты о бизнесе проза детские сказки о религиии новинки православные старинные про компьютеры программирование на английском домоводство поэзия

Выбрав категорию по душе Вы сможете найти действительно стоящие книги и насладиться погружением в мир воображения, прочувствовать переживания героев или узнать для себя что-то новое, совершить внутреннее открытие. Подробная информация для ознакомления по текущему запросу представлена ниже:

Morgan Rice Vapengåvan
 • Название:
  Vapengåvan
 • Автор:
 • Издательство:
  Литагент Lukeman Literary Management
 • Жанр:
  fantasy_fight / foreign_fantasy / на шведском языке
 • Язык:
  Шведский
 • ISBN:
  9781632913555
 • Рейтинг книги:
  4 / 5
 • Ваша оценка:
  • 80
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
 • Избранное:
  Добавить книгу в закладки

Vapengåvan: краткое содержание, описание и аннотация

Предлагаем к чтению аннотацию, описание, краткое содержание или предисловие (зависит от того, что написал сам автор книги «Vapengåvan»). Если вы не нашли необходимую информацию о книге — напишите в комментариях, мы постараемся отыскать её.

Gwendolyn, med Alistair, Steffen och Aberthol, satsningar djupt inne i Den Undre Världen, med hennes strävan att hitta Argon och befria honom från hans magiska fälla. Hon ser honom som det enda hoppet för att rädda Thor och rädda Ringen, men Den undre Världen är omfattande och förrädisk, och att även hitta Argon, kan gå förlorat. Reece leder Legionmedlemmarna när de försöker ro i land ett nästan omöjligt uppdrag med att göra något som aldrig gjorts tidigare: att sjunka in i djupet av Klyftan för hitta och hämta tillbaka det förlorade Svärdet. När de nedstiger in i en annan värld, fylld med monster och exotiska raser-alla dessa beredda på att behålla Svärdet för sina egna syften. Romulus, beväpnad med sin magiska mantel, fortsätter med sin ondskefulla plan för att passera in i Ringen och förstöra Sköld; Kendrick, EREC, Bronson och Godfrey kämpar för att befria sig från deras förräderi; Tirus och Luanda får lära sig vad det innebär att vara förrädare och tjäna Andronicus; Mycoples kämpar för att bryta sig loss; och i en slutlig, chockerande vändning, är Alistair hemlighet äntligen avslöjad. Kommer Thor att hitta tillbaka till sig själv? Kommer Gwendolyns hitta Argon? Kommer Reece hitta Svärdet? Kommer Romulus lyckas med sin plan? Kommer Kendrick, Erec, Bronson och Godfrey lyckas när de står inför överväldigande odds? Och kommer Mycoples tillbaka? Eller kommer Ringen falla i fullständig och slutlig förstörelse? Med sin sofistikerade värld-byggande och karakterisering, är VAPENGÅVAN en episk berättelse om vänner och älskare, rivaler och friare, av riddare och drakar, av intriger och politiska intriger, i kommande tider, av brustna hjärtan, av bedrägeri, ambitioner och svek. Det är en berättelse om heder och mod, om ödet och framtid, och trolldom. Det är en fantasiberättelse som leder oss in i en värld som vi aldrig kommer att glömma, och som kommer att tilltala alla åldrar och kön.

Morgan Rice: другие книги автора


Кто написал Vapengåvan? Узнайте фамилию, как зовут автора книги и список всех его произведений по сериям.

Vapengåvan — читать онлайн ознакомительный отрывок

Ниже представлен текст книги, разбитый по страницам. Система автоматического сохранения места последней прочитанной страницы, позволяет с удобством читать онлайн бесплатно книгу «Vapengåvan», без необходимости каждый раз заново искать на чём Вы остановились. Не бойтесь закрыть страницу, как только Вы зайдёте на неё снова — увидите то же место, на котором закончили чтение.

Morgan Rice

Vapengåvan (Åttonde Boken Av Trollkarlens Ring)

Om Morgan Rice

Morgan Rice är den storsäljande författaren av THE VAMPIRE JOURNALS, en serie för unga vuxna med hittills elva böcker; THE SURVIVAL TRILOGY, en postapokalyptisk thriller med hittills tre böcker, och den storslagna försäljningssuccén, fantasyserien TROLLKARLENS RING, med hittills sjutton böcker.

Morgans böcker finns både som ljudböcker och i tryck och har hittills översatts till tyska, franska, spanska, portugisiska, japanska, kinesiska, svenska, holländska, turkiska, ungerska, tjeckiska och slovakiska (och med översättningar till fler språk på väg).

OMVÄND (Bok #1 En vampyrs dagbok), ARENA ETT (Bok #1 av Överlevnadstrilogin) och HJÄLTARS VÄG (Bok #1 Trollkarlens ring) DRAKARNAS GRYNING (Konungar Och Häxmästare – Bok #1) är alla tillgängliga att ladda ner gratis!

Morgan älskar att höra från sina läsare! Besök www.morganricebooks.com och skriv upp dig på maillistan, få en gratis bok och andra gratisprylar, ladda ned appen med de senaste, exklusiva nyheterna. Håll kontakten på Facebook och Twitter!

Sagt om Morgan Rice

“TROLLKARLENS RING har allt som krävs för att bli en riktig succé: intriger och motintriger, mysterier, tappra riddare och spirande förälskelser, brustna hjärtan och svek. Det här är många timmars underhållning, och något för alla åldrar. Ett måste i varje fantasyläsares bokhylla.”

– Books and Movie Reviews, Roberto Mattos

“Rice vet verkligen hur man drar in läsaren i berättelsen redan från början, med inlevelsefulla beskrivningar som gör så mycket mer än att bara ge en bakgrund för händelseförloppet… Välskrivet och extremt snabbläst.”

– Black Lagoon Reviews (om Turned)

”En perfekt berättelse för unga läsare. Morgan Rice kan det här med spännande, oväntade vändningar… Uppfriskande och unikt. Serien fokuserar på en flicka… en som är något alldeles extra… Lättläst men också snabb i vändningarna…

– The Romance Reviews (om Turned)

”Grep tag i mig redan från början och vägrade att släppa taget… Den här berättelsen är ett fantastiskt äventyr, både snabb i vändningarna och full av action från första början. Inte en tråkig stund.”

– Paranormal Romance Guild (om Turned)

”Packad med action, romans, äventyr och spänning. Sätt den här i händerna och bli förälskad igen.”

– vampirebooksite.com (om Turned)

”Fantastiskt intrig och den typ av bok som det är svårt att lägga ifrån sig på kvällen. Slutet var en riktig rysare, och så spännande att man omedelbart vill köpa nästa bok bara för att se hur det går.”

– The Dallas Examiner (om Loved)

”En klar rival till TWILIGHT och VAMPIRE DIARIES, och en bok som du inte vill lägga ned förrän efter sista sidan! Om du gillar, äventyr, kärlek och vampyrer, då är det här en bok för dig!”

– Vampirebooksite.com (om Turned)

”Morgan Rice visar sig återigen vara en extremt talangfull berättare… Den här tilltalar flera sorters publik, även yngre läsare av vampyr– och fantasygenren. Slutet är en oväntad rysare, en verklig chock.”

– The Romance Reviews (om Loved)Böcker av Morgan RiceKONUNGAR OCH HÄXMÄSTAREDRAKARNAS GRYNING (Book #1)DE TAPPRAS UPPKOMST (Book #2)TROLLKARLENS RINGHJÄLTARS VÄG (Book #1)KONUNGARS MARSCH (Book #2)DRAKARS ÖDE (Book 3)EN KAMP OM ÄRA (Book #4)ÄRANS LÖFTE (Book #5)ETT TAPPERT ANFALL(Book #6)SVÄRDSRITEN (Book #7)VAPENGÅVAN(Book #8)BESVÄRJELSERNAS HIMMEL (Book #9)ETT HAV AV SKÖLDAR(Book #10)STÅLFURSTEN(Book #11)ELDENS RIKE(Book #12)DROTTNINGARS VÄLDE(Book #13)BRODERSEDEN (Book #14)DÖDLIGAS DRÖM (Book #15)RIDDARES DUST (Book #16)STRIDENS GÅVA (Book #17)ÖVERLEVNADSTRILOGINARENA ETT: SLAVJÄGARNA(Book #1)ARENA TVÅ(Book #2)THE VAMPIRE JOURNALS OMVÄND (Bok #1)ÄLSKAD (Bok #2)FÖRRÅDD (Bok #3)FÖRUTBESTÄMD (Bok #4)LÄNGTAN (Bok #5)TROLOVAD (Bok #6)LOVAD (Bok #7)FUNNEN (Bok #8)ÅTERUPPSTÅNDEN (Bok #9)BEGÄR (Bok #10)ÖDESBESTÄMD (Bok #11)

Copyright © 2013 av Morgan Rice

Alla rättigheter förbehålls. Utöver vad som tillåts enligt U.S. Copyright Act 1976, så får inga delar av denna publikation reproduceras, distribueras eller överföras i någon form eller några medel, lagras i databas eller annan lagring, utan författarens tillåtelse.

Denna e-bok medför enbart rätt till din personliga läsning. E-boken får inte säljas vidare eller ges bort till andra. Om du önskar dela med dig av boken, vänligen köp ytterligare en kopia avsedd för mottagaren. Om du läser denna bok utan att själv ha köpt den, eller om den inte var köpt enbart för dig, vänligen återlämna den och köp ditt eget exemplar. Tack för att du respekterar författarens hårda arbete med boken!

Boken är ett skönlitterärt verk av fiktion. Namn, karaktärer, företag, organisationer, platser, tillställningar och händelser är produkter av författarens fantasi eller använda med skönlitterära ändamål. Eventuella likheter med verkliga personer, levande eller döda, är fullkomligt slumpartade.

Upphovsrätt för omslagsbilden tillhör Sergii Votit och brukas enligt licens från Shutterstock.com.

"Min ära är mitt liv, de växer ihopTa äran ifrån mig, och mitt liv är slut."– William ShakespeareRichard II

KAPITEL ETT

Gwendolyn samlade sig själv mot den kalla, piskande vinden när hon stod på kanten av kanjonen och tog hennes första steg mot den välvda bron som var den Norra korsningen. Denna skrangliga bro som var täckt av is, var gjort av slitet trä-rep och plankor, och såg knappast ut att vara kapabel till att hålla för dem. Gwen kröp ihop när hon tog sitt första steg. Gwen halkade, och sträckte sig fram och tog tag i repet, som svingade och hjälpte knappast. Hennes hjärta sjönk när hon tänkte på att den svajiga bro var det enda sättet att korsa till den norra sidan av kanjonen, för att komma in i Nethervärlden, och för att hitta Argon.

Hon kollade upp och såg, på håll, hur Nethervärlden spridde ut sig, ett täcke av vit snö. Fältet såg ännu mer olycksbådande ut nu. En plötsligt vind kom, och repet svajade så våldsamt, så att Gwendolyn tog tag i repet med båda händerna och satte sig på knä. För en stund så visste hon inte om hon ens kunde hålla sig kvar, mycket mindre korsa det. Hon insåg att detta var betydligt mer farligt än vad hon hade tänkt, och att de skulle alla dö när de försökte. ”Min lady?” sa en röst. Gwen vände sig om för att se Aberthol stå några meter bakom, bredvid Steffen, Alistar och Krohn, och alla väntade på att följa efter. De fem var en väldigt osannolik grupp, uppflugna här på änden av världen, och stod mot en osäker framtid och antagligen döden.

Читать дальше

Похожие книги на «Vapengåvan»

Представляем Вашему вниманию похожие книги на «Vapengåvan» списком для выбора. Мы отобрали схожую по названию и смыслу литературу в надежде предоставить читателям больше вариантов отыскать новые, интересные, ещё не прочитанные произведения.


Morgan Rice: A Rite of Swords
A Rite of Swords
Morgan Rice
Morgan Rice: A Grant of Arms
A Grant of Arms
Morgan Rice
Morgan Rice: A Sea of Shields
A Sea of Shields
Morgan Rice
John Flanagan: Den nya lärlingen
Den nya lärlingen
John Flanagan
Morgan Rice: Förutbestämd
Förutbestämd
Morgan Rice
Отзывы о книге «Vapengåvan»

Обсуждение, отзывы о книге «Vapengåvan» и просто собственные мнения читателей. Оставьте ваши комментарии, напишите, что Вы думаете о произведении, его смысле или главных героях. Укажите что конкретно понравилось, а что нет, и почему Вы так считаете.