Емил Измирлиев: Милост за българския език

Здесь есть возможность читать онлайн «Емил Измирлиев: Милост за българския език» весь текст электронной книги совершенно бесплатно (целиком полную версию). В некоторых случаях присутствует краткое содержание. категория: Классическая проза / на болгарском языке. Описание произведения, (предисловие) а так же отзывы посетителей доступны на портале. Библиотека «Либ Кат» — LibCat.ru создана для любителей полистать хорошую книжку и предлагает широкий выбор жанров:

любовные романы фантастика и фэнтези приключения детективы и триллеры эротика документальные научные юмористические анекдоты о бизнесе проза детские сказки о религиии новинки православные старинные про компьютеры программирование на английском домоводство поэзия

Выбрав категорию по душе Вы сможете найти действительно стоящие книги и насладиться погружением в мир воображения, прочувствовать переживания героев или узнать для себя что-то новое, совершить внутреннее открытие. Подробная информация для ознакомления по текущему запросу представлена ниже:

libcat.ru: книга без обложки
 • Название:
  Милост за българския език
 • Автор:
 • Жанр:
  Классическая проза / на болгарском языке
 • Язык:
  Болгарский
 • Рейтинг книги:
  4 / 5
 • Избранное:
  Добавить книгу в избранное
 • Ваша оценка:
  • 80
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Милост за българския език: краткое содержание, описание и аннотация

Предлагаем к чтению аннотацию, описание, краткое содержание или предисловие (зависит от того, что написал сам автор книги «Милост за българския език»). Если вы не нашли необходимую информацию о книге — напишите в комментариях, мы постараемся отыскать её.

Емил Измирлиев: другие книги автора


Кто написал Милост за българския език? Узнайте фамилию, как зовут автора книги и список всех его произведений по сериям.

Милост за българския език — читать онлайн бесплатно полную книгу (весь текст) целиком

Ниже представлен текст книги, разбитый по страницам. Система сохранения места последней прочитанной страницы, позволяет с удобством читать онлайн бесплатно книгу «Милост за българския език», без необходимости каждый раз заново искать на чём Вы остановились. Поставьте закладку, и сможете в любой момент перейти на страницу, на которой закончили чтение.

Шрифт:

Интервал:

Закладка:

Сделать

Емил Измирлиев

Милост за българския език

Миналата година дъщеря ми беше в първи клас. В задължително избираема подготовка, определена от Министерството на образованието и науката, имаха един час български език и литература и два часа английски език.

И три часа седмично допълнително английски от някакъв алианс.

Ако бяхме в Англия — никой нямаше до позволи това.

У нас вече се счита за нормално да се учи повече чужд език от българския. Било много полезно за децата, а и те като по-малки учели по-добре чужди езици.

После някой реши да направи нещо с българския език в парламента — „роди“ се идея депутатите да приемат някакъв си закон, който да отмени правото на българският език в България да е задължителен. Вдигна се голям шум и пак се разбра, че на никого не му пука какво става с българския език в България.

Езиковата мафия е превзела обучението у нас и тръби на ляво и на дясно, че без чужд език си за никъде. Правят се курсове, школи, изнесено, дистанционно, засилено и не знам си още какво обучение по-чужд език — от японски до древногръцки. Все с тази цел — да можем да контактуваме по-добре със света.

В същото време българският език е официален език на Европейския съюз, да не забравяме това — нали сме европейци не само на книга!

Дотук добре, както казал оня, дето падал от самолета без парашут!

Като обикновен български писател, който си изкарва хляба с българския език съм потресен от манията на българина да знае много езици и пет пари да не дава колко е научил майчиния си език.

Като малък четях произведенията на Димитър Талев и се възхищавах на българите, които се се бореха в училище с гърчеенето на съгражданите си от Преспа.

Днес като че ли само езиковедите и хората на перото милеят за българския език. Останалите говорят на някакъв странен език, в който българските думи са заменени с английски, немски и не знам си още какви! Табелите по улиците и заведенията са пълни с някакви странни имена, колкото по-чужди, толкова по-добре. Майките кръщават децата си с имена на прочути чуждестранни герои от сапунени сериали. От радиостанциите, от телевизионния екран се лее реч, в която може да се открият истински български изречения само при голямо въображение!

Затова искам да призова:

МИЛОСТ ЗА БЪЛГАРСКИЯ ЕЗИК!!!

Пожелавам на хората от Министерството на образованието и науката, а защо не и от Министерството на културата да поработят върху идеята най-после и в нашето,

БЪЛГАРСКОТО УЧИЛИЩЕ

да се изучава ЗАСИЛЕНО български език и литература.

Защото знам по себе си — ако човек не знае родния си език — трудно ще усвои какъвто и да било чужд език. А когато някой ми се похвали, че знаел някакъв език, винаги му казвам: „Като те слушам как говориш и като те гледам как пишеш на български език, не е възможно да знаеш друг език“.

Защото отношението към езика започва от матерния език. Ако не си го учил правилно, трудно ще научиш другият език с другите правила и култура!

Информация за текста

© Емил Измирлиев


Свалено от „Моята библиотека“ [http://chitanka.info/text/15002]

Последна редакция: 2010-01-15 21:00:00

Шрифт:

Интервал:

Закладка:

Сделать

Похожие книги на «Милост за българския език»

Представляем Вашему вниманию похожие книги на «Милост за българския език» списком для выбора. Мы отобрали схожую по названию и смыслу литературу в надежде предоставить читателям больше вариантов отыскать новые, интересные, ещё не прочитанные произведения.


Отзывы о книге «Милост за българския език»

Обсуждение, отзывы о книге «Милост за българския език» и просто собственные мнения читателей. Оставьте ваши комментарии, напишите, что Вы думаете о произведении, его смысле или главных героях. Укажите что конкретно понравилось, а что нет, и почему Вы так считаете.